3 - Göz Hastalıkları Mart 2010 N. Okulomotorius a ş a ğı daki kaslardan hangisini innerve etmez ? 1. M. Ciliaris a. Pupilin sifinkter adelesi b. M.Oblques superior c. M.Rektüs medialis d. M.Obliques inferior e. Origosu Zinn Halkas ı nda olmayan ekstraokuler kas hangisidir ? 2. M. Rektüs Lateralis a. M.Rektüs Süperior b. M. Oblques inferior c. M.Rektüs İ nferior d. M.Rektüs Medialis e. Kiazma yanlarda hangi olu ş umlarla kom ş uluk eder? 3. Hipotalamus a. Hipofiz bezi b. III. Ventrikül c. A. Karotis interna d. Willis poligonu e. Bitemporal hemianopsi hangi bölgenin hastal ı klar ı nda görülür ? 4. Kiazma a. Optik sinir b. Optik Traktus c. Optik radyasyon d. Oksibital lob lezyonlar ı e. M. Obliques superior felcinde göz ne tarafa kayar ? 5. A ş a ğı a. Yukar ı b. İ çe c.D ı ş a d. A ş a ğı ve d ı ş a e. Ambliyopide patolojik de ğ i ş iklikler görme yollar ı n ı n hangi bölgesindedir? 6. Retinan ı n ganglion hücreleri a. Retinan ı n bipoler hücreleri b. Korpus genükülatum lateraledeki IV. Nöron c. Görme merkezi d. Süperior kollikülüs e. ÇA Ğ ATAY CEVAPLAR BOLD LU ONLARI NORMAL HALE GET İ R