1 - Göğüs Cerrahisi Mediastinal Lezyonlar MED İ AST İ NAL LEZYONLAR Do ç .Dr. Mehmet B İ LG İ N Erciyes Ü niv.T p Fak.G ö ğü s Cer.A.D                                                                                                                                                                                                                                                                      Ü stte : Toraks girimi Altta : Diafram Ö nde : Sternum Arkada : Vertebral kolon Yanlarda: Mediastinal plevraDirekt Grafiler (DG) Bilgisayarl Tomografi (BT) Manyetik Rezonans G ö r ü nt ü leme (MRG) Dijital Subtraksiyon Anjiografi (DSA)Bilgisayarl Tomografi (BT) Aksiyel d ü zlemde kesitler (dilimler) DG ’ lerden sonra ikinci y ö ntem Ç o ğunlukla alt n standart y ö ntem En s k ba ş vurulan g ö r ü nt ü leme y ö ntemi BT k lavuzlu ğunda BiopsiManyetik Rezonans (MR) Ç o ğunluka BT ile e ş de ğer tan y ö ntemi Lezyon i ç yap s n de ğerlendirmede BT ’ den ü st ü n Radyasyon YOK Kardiak MR MR-Anjiografi (Kateterizasyon YOK) Aort Anevrizmas Aort DisseksiyonuEn S k Mediastinal Kitleler Ö n Mediasten T iroid (Guatr) T imus (Timoma, Hiperplazi) T eratom LAM Orta Mediasten LAM Bronkojenik kist Aort Anevrizmas Arka Mediasten N ö rojenik Tm Vertebral kolon (Pott Hast, EM hematopoez, En S k Mediastinal Kitleler Ç ocukta ? Ö n Mediasten – Normal Timus bezi ? Orta Mediasten – LAM (Lenfoma) ? Bronkojenik kist ? Arka Mediasten – N ö rojenik Tm (NB) ? Eri ş kinde ? Ö n Mediasten – Tiroid (Guatr) ? Orta Mediasten – LAM ? Arka Mediasten – N ö rojenik Tm ?MED İ AST İ NAL T Ü M Ö RLER Yeti ş kinlerde en s k timik neoplazmlar (%17), ? lenfoma (%16),n ö rojenik tm.ler (%14),germ h ü creli tm.ler (%11) yer al r. Ç ocukluk ç a ğ nda malignite e ğ ilimi artar ve ? ort.%50’si lenfoma ve ikinci s rada n ö rojenik neoplazmlar g ö r ü l ü r. T ü m ya ş gruplar nda en s k malign neoplazm ? lenfomad r. 50 ya ş ü zerinde saptanan kitlelerde malignite ? oran %42’dir. Asemptomatik hastalarda saptanan mediastinal ? kitlelerin benign olma olas l ğ % 76’d r.Semptomlar Hava yoluna bas (hemoptizi, enfeksiyon) ? Ö sefagus kompresyonu (disfazi) ? Spinal kort tutulumu(paralizi) ? Frenik sinir tutulumu (diyafragma paralizisi) ? Larengeal sinir tutulumu (horlama) ? S ü perior vena kava tutulumu,sempatik ? ganglion tutulumu(horner ’ s, VCS Sdr.)İ nvaziv Tan Y ö ntemleri Transtorasik i ğne biyopsisis ? Mediastinoskopi ? Mediastinotomi ? VATS ?N Ö ROJEN İ K T Ü M Ö RLER Yeti ş kin tm.lerin %10-20’si malign ? Ç ocukluk ç a ğ tm.lerinin %20-40’ malign ? En s k belirti yan ve s rt a ğ r s ? T İ PLER İ 1.N ö rolemmoma (Schwannoma) {%40-60} ? 2.N ö rofibroma (%10) %25-30 malignite e ğ ilimi 3.N ö roblastoma(%10) K ö t ü prognoz,4ya ş < n ö rjenik tm.nin %75’i ve hormon aktif,RT ve debulking ile tedavi 4.Ganglion ö roma ve Ganglioblastoma 5.Paraganglionik tm.(Feokromositoma) TEDAV İ S kl kla cerrahi ?T İ MOMA Yeti ş kinlerde en s k anterior mediastinal kitle ? Timomal hastalarda myastenia gravis oran %20-50 ? Myastenia gravis’li hastalarda timoma oran %8-15 ? Lenfatik,epitelyal ve mikst tipleri vard r. ? Benign ve malign ay r m invazyon derinli ğ ine ba ğ l d r. ? EVRE I......................Makroskopik enkaps ü le ve mikros kopik invazyon yok EVREII......................I.Makroskopik etraf ya ğ l doku inf. II.Mikroskopik kaps ü l invazyonu EVREIII.....................Perikard,akci ğ er,damar makr.invaz EVREIV a ................Plevra veya perikard disseminas. EVREIV b ................Lenfojen veya hematojen metast. MASAOKA SINIFLAMASIT İ MOMA KL İ N İ K:S kl kla asemptomatik,lokal semptomlar n yan s ra ? paratimik hastal k semptomlar g ö r ü lebilir. En s k paratimik sendrom MYASTEN İ A GRAV İ S TANI: 1.G ö ğ ü s grafisi ? 2.BT 3.Cerrahi biyopsi 4.Kan testleri TEDAV İ : 1.CERRAH İ TEDAV İ ? 2.RT 3.KT T İ M İ K KARS İ NOM: 1.D üşü k grade malignite ? 2.Y ü ksek grade maligniteD İ Ğ ER T Ü M Ö RLER Germ h ü creli t ü m ö rler (T ü m mediastinal tm.lerin %1<) ? Ç ok nadir,seminom-embriyonal cell karsinom-koryokarsinom- malign teratom-endodermal sinus tm. G ö ğ ü s grafisi ve BT -HCG ve alfa-feto protein d ü zeylerinde y ü kselme Tedavide ö ncelik KT,e ğ er rezid ü kal rsa cerrahi? Lenfoma ? En s k mediastinal malignite,t ü m lenfomalar n %50’sinde mediastinal tutulum var,KT veRT standart tedavi Teratodermoid t ü m ö rler ? Mediastinal tm.lerin %10<,gonadlardan sonra en s k b ö lge,i ç inde di ş sa ç v.b.bulunabilir.AFP ve HCG y ü ksekse teratokarsinom!!!, G ö ğ ü s grafisinde ö n mediastende kalsifiye kitle,BT merkezde ya ğ dansitesini g ö stermek a ç s ndan anlaml %80 selim ve cerrahi rezeksiyon yeterliENTER İ K K İ STLER ? Ö zofagusa kom ş u yerle ş irler. İ ntestinal bir mukoza i ç erirler.Aberran gastrik mukoza varsa bron ş veya ö zofagusa perforasyon olabilir. Hemoptizi,hematemez,akci ğ er absesi geli ş ebilir. Olgular n %60’ na 1ya ş alt nda tan konur. Cerrahi rezeksiyon nadiren gerekebilir.MED İ AST İ NAL K İ STLER Primer mediastinal kitle lezyonlar n n %20’sini ? olu ş tururlar.G ö ğ ü s grafisinde opak bir dansite ve BT’de su dansitesinde bir kitle olarak g ö r ü l ü rler. PER İ KARD İ AL K İ STLER ? En s k kistlerdir.BT’de ç ok tipik g ö z ü k ü rler. G ö zlem veya cerrahi eksizyon. BRONKOJEN İ K K İ STLER ? Genellikle karina veya ana bron ş arkas na lokalizedir.Trekea ve bron ş ial yap larla ili ş kili oldu ğ u i ç in hava-s v seviyesi ve enfeksiyon riski!!Genellikle ç ocuklarda semptomatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TEDAV İ K İ ST İ N ASP İ RASYONU ? VATS İ LE REZEKSS İ YON ? TORAKOTOM İ VEYA MED İ AN ? STERNOTOM İ İ LE REZEKS İ YON