Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Menderes Masifi - 1 BATI ANADOLUMENDERES MASİFİK şm NM MeM ArM IM KM T M AğM P uM K M MM P M E M B M NM İzmir ru -A n kara zin -Er ca Su n tu Bit ut lis u -Zağros S ru Türkiye’nin başlıca masifleriOkay ve Tüysüz, 1999 MENDERES MASİFİMENDERES MASİFİı ı ı ı ı ı Menderes massif Izmir - Ankara Zone Sakarya zone Bey Dağları unit Antalya complex Lycian nappes Lesbos AEGE AN S EA 0 50 km ı 29 36 ı 38 N ME DIT E R RANE AN Menderes Massif Sakarya zone Lycian Nappes Bey Dağı unit Antalya complex Lycian Nappes NW SE MENDERES MASİFİ GB-KD uzanımlı ve elips biçimlidir.Menderes masifi adını ilk kez Egeran ve Yener (1944) kullanmıştır.Okay et al., 2000Menderes masifinin temelini; gözlü gnays, granitik gnays, bantlı gnays ve migmatitik gnays oluşturur. Masifin zarfını ise şist, kuvarsit ve mermerler oluşturur. Gözlü gnayslardan çökelme yaşı olarak Rb/Sr yöntemi ile 680(?) my, metamorfizma yaşı olarak 529, 490 ve 520my yaşları bulunmuştur. Temeli oluşturan gnayslar Geç Proterozoyik- Kambriyen döneminde kıta kenarında çökelmiş kırıntılı sedimentlerden türemiştir. Menderes masifi, bölgenin temelini ve yerli kayalarını temsil etmektedir. Menderes masifinin örtü birimlerinin yaşı, genellikle sürekli bir dizi oluşturarak Üst Kretase’ye kadar ulaşmaktadır.ı ı ı ı ı ı Menderes massif Izmir - Ankara Zone Sakarya zone Bey Dağları unit Antalya complex Lycian nappes Lesbos AEGE AN S EA 0 50 km ı 29 36 ı 38 N ME DIT E R RANE AN Menderes Massif Sakarya zone Lycian Nappes Bey Dağı unit Antalya complex Lycian Nappes NW SE Menderes masifini oluşturacak olan kıta platformu, Geç Kretase sonunda ofiyolit naplarının yükü altında çökmüş metamorfizmaya uğramış olmasına rağmen, yükselerek rijit bir tektonik birlik haline gelmeden önce en az 2 kez daha ısınmış ve orojenezin geç dönemindeki gelişmelerden etkilenmiştir.Masifin Güney kenarında platformu Güney yönünde aşmış ofiyolit naplarından malzeme almış olan olistostromal tabiatlı, Paleosen-Alt Eosen yaşlı birlikler vardır. Bu birlikler zayıf dereceli metamorfizmaya uğramışlardır. Masif ve çevresindeki alanlarda, yaşları Oligosen-Alt Miyosen olarak saptanan intrüzif granitler vardır. Sokulumlar, kıta kabuğunun kısmi ergimeye uğraması sonucu oluşmuşlardır. Geç Kretase-Eosen döneminde süregelen deformasyonlarla ilk stratigrafik dizilimini büyük ölçüde yitirmiş olan masifte, en son metamorfizma ilksel dizilimi büyük ölçüde bozulmuş bu kayaları etkileyerek gelişmiş ve migmatitik gnaystan, intrüzif granite geçişlerin tanındığı genç, ancak ileri dereceli metamorfik kaya gruplarını oluşturmuştur. Masif Oligosen-Miyosen başında, ileri derecede metamorfizmaya uğramış, hemen ardından hızla yükselmiştir. Bu yükselmenin gerçekleşmesinde, masifin aşırı ısınmasının etkisi olduğu açıktır. Bu denli derin bir gömülmenin ardından, masifin yükselmesine imkan verecek hızlı bir yükselmenin gerçekleşebilmesi için masifin örtüsünün, erozyondan daha etkili olan tektonik sıyrılma ile giderilmesi gerekir. Listrik faylarla örtünün giderildiği yükselme işlemine bağlı olarak makaslama zonları boyunca, masifin bir kez daha ileri dereceli metamorfizmaya uğradığı belirtilmiştir. Masifte, çok yaşlı (Erken Paleozoyik ve daha yaşlı), yaşlı (Geç Kretase), genç (Eosen-Oligosen), çok genç (Erken Miyosen) dönemlerinde gelişmiş olan ileri dereceli met. kayalar bulunur. Üst Miyosen-Pliyosen’de (9-6 my) bazik volkanizma etkin olmuştur.Bornova Fliş ZonuBATI ANADOLU GERİLME ALANIEGE GRABEN SİSTEMİBatı Anadolu’daki genel gerilme bir elin parmaklarının açılmasına benzer bir görünüm sunarEge bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir.Ege grabenler bölgesinin oluşumundan bu yana %50 oranında bir kuzey-güney genişleme geçirmiştir. Diğer bir deyişle Ege’de kuzey- güney mesafe Ege graben sisteminin oluşumundan bugüne iki katına çıkmıştır.KKD gidisli grabenler Gördes, Demirci, Selendi, Usak-Güre, Soma, Yaklasık dogu-batı gidisli grabenler Edremit, Bakırçay, Simav, Gediz Küçükmenderes Büyükmenderes Gökova grabenleri. KKD gidisli grabenler Gördes, Demirci, Selendi, Usak-Güre, Soma, Yaklasık dogu-batı gidisli grabenler Edremit, Bakırçay, Simav, Gediz Küçükmenderes Büyükmenderes Gökova grabenleri. Orta Miyosen