Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Menderes Masifi - 3 • Bu bölgedeki önemli faylar • Akşehir, Tuzgölü, • Çivril, Beyşehir, Kovada, Burdur, Kemre, Büyükmende resGediz, Uşak Emirdağı, Karadağ ve Alanya faylarıdır.Grabenlerin yaşı da tartışmalıdır. 1-Grabenler Tortoniyen’den (Geç Miyosen) itibaren oluşmaya başlamıştır (Şengör ve Yılmaz, 1981; Şengör ve diğ., 1985; Şengör, 1987) 2- Erken Miyosen’den itibaren oluşmaya başlamış ve devam etmiştir (Seyitoğlu ve Scott, 1991; 1992) 3-Grabenler Pliyo-Kuvaterner yaşlıdır (Koçyiğt ve diğ., 1999; Bozkurt, 2000, Yılmaz ve diğ., 2000).Güneybatı Türkiye’de diri fay kanıtları 1-Kuvaterner yaşlı birimlerin daha yaşlı birimlerle faylı dokanak ilişkisi sunması, grabenlerin içini dolduran alüvyon düzeylerine göre fay düzlemlerinin daha yukarıda olması 2- Eski alüvyonların askıda kalması 3-Fay dikliği eteğinde fay düzlemini kateden konsekant dere yataklarında 200-300 m kalınlığa erişen birikinti konilerinin bulunması 4-Graben kenarlarında eski kaynak çıkış yerlerinin (kurumuş kaynaklar) alüvyon düzeyinde 25-50 m yukarıda olması 5- Sıcak su ve kaplıcaların fay düzlemi ve ona yakın yerlerde çizgisel olarak yoğunlaşmış olması 6- Eski ve yeni sıcak su çıkış yerlerinde oluşmuş travertenlerin çok farklı yüksekliklerde bulunması