6 - Kulak Burun Boğaz Meniere Hastalığı MEN İ ERE HASTALI Ğ I Prof.Dr.Mustafa Erkan14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRTAR İ H Ç E 1861, Prosper Meniere, hastal ğ tan mlad . • 1926 İ lk Endolenfatik kese ameliyat Portmann taraf ndan uyguland . • 1937’de Hallpike ve Cairns ba ş d ö nmeleri olan 2 hastalar n • Vestibulern ö rektomi i ç in N ö ro şirurjiyenlere tevdi ettiler. Histopatolojik bulgular ilk kez bu hastalar n temporal kemiklerinde • tesbit edildi. 1938, Yamakawa hastal ğ n histopatolojik bulgular n tesbit etti. • 1965, Schuknecht ve Kimura Endolenfatik kanal ve keseyi tahrip • ederek kobaylarda ilk kez endolenfatik hidrops meydana getirdiler. 1965 Dohlmann endolenfatik aral ğ a perilenf doldurarak vestibuler • paralizi olu şturdu. 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIREndolenfatik hidrops nedir? Membran ö z labirentin i ç ini dolduran • endolenfin, Endolenfatik aral kta birikmesi, • Zar labirent yap lar n germesi, • Endolenfatik aral ğ , perilenfatik aral k aleyhine • geni şletmesidir . ( 1976 Antoly Candela,1981 Kitamura ve Schucknecht,1985 Paparella, 1990 Klis) 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRMeniere Hastal ğ nedir? Hastal ğ n triad • N ö bet tarz nda ba ş d ö nmesi – Tinnitus – Dalgal sens ö rin ö ral i şitme kayb olup, – Baz vakalarda kulakta dolgunluk hissi de mevcuttur 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRETYOLOJ İ Ger ç ek Meniere hastal ğ nda endolenfatik hidropsun • sebebi belli de ğ ildir ve idiyopatik Meniere hastal ğ ndan bahsedilir. Sebep bilinirse, sekonder endolenfatik hidrops diye adland r l r. Bilinen sebepler aras nda; Temporal kemik travmalar – Enfeksiyonlar ( viral, sifilitik, bakteriyel) – İ mmunite – Allerji – Otoskleroz – T ü m ö rler – Perilenfatik fist ü l – Yap sal nedenler ( Endolenfatik kanal darl ğ vs) say labilir. – 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRSak Adenokarsinomu ( Von Hippel-Lindau ) 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIREP İ DEM İ YOLOJ İ G ö r ü lme s kl ğ 100.000 ‘de 7,5 -157 . • Irklara g ö re s kl k, kad n/erkek oran ile ilgili • ç al şmalar bilinmemektedir. G ö r ü lme ya ş ort. 50 civar ndad r (35-60). En • k üçü k g ö r ü lme ya ş 7’dir. Hastal ğ n ç ift tarafl ba şlamas % 17 olarak • verilmi ştir. Ancak bu konu tart şmal d r. Hastal k bir tarafta g ö r ü ld ü kten sonra 3(5) y l • i ç inde g ö r ü l ü yorsa, hastal k ç ift tarafl kabul edilir.( De ğ i şik ç al şmalarda bu oran % 2-78 ) 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIREP İ DEM İ YOLOJ İ 1988 – 2002 y llar aras nda klini ğ imizde • Meniere Hastal ğ tan s alm ş 64 hastan n; Kad n/Erkek oran e şit. – Ya ş aral ğ 28-69 ( ort. 51). – 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRPATOGENEZ Endolenfin dolan m nda ortaya ç kan • bozukluklar. Endolenfin sal n m nda fazlal k. • Endolenfin emiliminde yetersizlik. • 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRTANI KR İ TERLER İ 1995’de AAO’nin denge ve i şitme komitesi Menier Hastal ğ (MH)’n n tan • kriterlerini yeniden tesbit etmi ştir. Buna g ö re; Kesinkes MH: – Kesin MH bulgular » Histopatolojik biyopsi sonu ç lar » Kesin MH: – 20 dk’dan uzun s ü ren en az iki vertigo ata ğ » İ şitme kayb n n en az bir defa tesbiti » Kulakta u ğ ultu ve dolgunluk bulunmas » Bunlar yapabilecek di ğ er hastal klar n ekarte edilmesi » Muhtemel MH: – Tek bir vertigo ata ğ » İ şitme Kayb n n en az bir defa tesbiti » Kulakta u ğ ultu ve dolgunluk bulunmas » Bunlar yapabilecek di ğ er hastal klar n ekarte edilmesi » Olabilir MH: – İ şitme kayb olmadan vertigo ata ğ » Dalgal ya da sabitle şmi ş sens ö rin ö ral i şitme kayb ve dengesizli ğ in bir arada olmas » (vertigo ata ğ YOK) 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRKL İ N İ K - TANI Hikaye • Odyometri (PTO, SD, Diplakuzi- • %50,Parakuzi ara şt r lmas , Rekruitman-% 100 m ü sbet) Rutin vestibuler testler • Kalorik test % 30-50 zay flar – Elektrokokleografi ( SP / AP > 0.5 ) • Spesifik testler • Dehidratasyon testi – Otoakustik emisyon ( Ö nemi yok) – 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRTEDAV İ Medikal • Cerrahi • Vestib ü ler rehabilitasyon • 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRMED İ KAL TEDAV İ Akut n ö betlerin tedavisi: • Benzodiazepin (8x5mg’a kadar Diazepam) – H 1 resept ö r blok ö rleri (antihistaminik- – Dramamine 3x50mg-) Vazodilatat ö rler (Histamin, Betahistidin 3x8 – mg) ACE inhibit ö rleri – Kalsiyum antagonistleri – Beta Blok ö rler – Antikolinerjikler – 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRMED İ KAL TEDAV İ PROFLAKS İ : • Su-tuz k s tlamas – Di ü retik – Sigaran n yasaklanmas – 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRCERRAH İ TEDAV İ Kese ameliyatlar • Vestibuler n ö rektomi • Labirentektomi • Kimyasal – Cerrahi – Kohleosakkulotomi ( vazge ç ilmek ü zere ) • 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRVEST İ BULER REHAB İ L İ TASYON Tek tarafl vestibuler kayb n tedavisi • VOR kazanc d üş m üş t ü r. – Viewing x 1 ve x 2, VOR kazanc n art rmak – i ç in yap lan rehabilitasyon testleridir. 14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIR14-15-16 KASIM 2008 D İ CLE Ü N İ VERS İ TES İ D İ YARBAKIRTE Ş EKK Ü RLER