Biyo Kimya Metabolizmanın Hormonal Düzenlenmesi etkilidir. Tokluk Glukagon Epinefrin Kortizon Stres fosforilizasyon/defosforilizasyon Gen aktivasyon etkisi (Kovalan modifikasyon) Protein kinaz aktivasyonu Fosforilaz kinaz aktivasyonu Fosfarilaz akt. Fosfataz akt. 1- Ortamda var olan bir enzimin fosforilazyonu/defosforilazyonu 2- Gen aktivasyonuna neden olan bir proteinin fosforilazsyonu/defosforilazyonu Etkili Hormonlar Glukogon Epinefrin GH Glikokortikoidler Glukogon hormonu glikojen fosforilaz enzimini fosforilize fosforilize edecektir. Glikojen sentaz enziminin ise fosforilize Glikojen fosforilaz Glikojen G6P Glikoz Glikojen sentaz Glikojen fosforilaz Glikojen G6P Glikoz Glikojen sentaz Hekzokinaz (kas) Glikoz Glikoz-6-fosfat G6Paz Fosfofurukto kinaz-1 Fruktoz-6-fosfat Furuktoz-1,6 difosfat Fruktoz 1,6 difosfataz Fruktoz-6- fruktoz 2,6 difosfat fruktoz 2,6 difosfat fosfofruktokinaz-1 Fruktoz-6-fosfat fruktoz 1,6 difosfat Fruktoz 2,6 difosfat fosforilaz kinaz- -6- fosfata ilgisi artar. Fruktoz 2,6 difosfat fosfofruktokinaz- fosfofurukto kinaz-2 Fruktoz-6-fosfat Fruktoz 2,6 difosfat fruktoz 2.6 difosfataz-2 2,6 difosfataz-2 aktif, fosfofruktokinaz- Purivat kinaz Fosfoenol purivat Purivat Fosforilize hali aktif olan enzimler Glukagon hakim Glikojen fosforilaz Fruktoz 2,6 difosfataz-2 Defosforilize hali aktiv olan enzimler Glikojen sentaz Fosfofruktokinaz-2 Purivat kinaz Glikoliz (kas) hormonlar Asetil CoA dan Asetil CoA karboksilaz Asetil CoA karboksilaz enzimi ise glokogon ve epinefrin gibi enzimlerin fosforilizasyonu ile inaktive olan bir enzimdir. Tokluk durumunda ise insulin sisteme tam tersi bir etki Asetil CoA karboksilaz enzimini defosforilize Insulin da defosforilize kolesterol biyosentezi HMG (3-hidroksil,3metil gulutaril) CoA durumunda glukagon, epinefrin, GH ve glikokortikoidler HMG- fosforilize ederek inaktiv durdururlar, Tokluk durumunda ise insulin bu enzimi defosforilize DNA Replikasyon Transkripsiyon mRNA Translasyon Protein Prokaryotlarda DNA Replikasyonu komplomenterdir. Bu olaya semikonservatif replikasyon denir - olarak kabul ederler. Prokaryotlarda DNA replikasyonu tek ve belirli bir replikasyon orjini denir. Eukaryotlarda ise replikasyon DNA heliksi AT denir. Eukaryotik DNA V denir. DnaA proteini tek sarmal DNA helikaz isimli enzim DNA giraz olur. Topoizomeraz I ve II Topoizomeraz I Topoizomeraz II 5 - 3 3 - 5 denir. bunlara DNA polimerazlar denir. DNA polimerazlar tek zincirli primer 3 ucunda bulunan hidroksil grubu serbesttir. DNA polimeraz primaz RNA polimeraz DNA polimeraz III boyunca devam eder. DNA polimeraz III daha sonra DNA polimeraz I enzimi RNA primerlerini DNA sentez eder ve en sonunda DNA ligaz -10 saate yerine: DNA polimeraz primaz aktivitesine sahiptir DNA polimeraz DNA polimeraz I aktivitesine sahiptir. DNA polimeraz mitokondrial DNA replikasyonunda DNA polimeraz Lider zinciri uzatan enzimdir DNA polimeraz Kesik zinciri uzatan enzimdir histon kurarlar. bulunur. DNA Yeni sentezlenen bu histonlar, sadece yeni sentezlenen DNA ONARIMI - --OH grubu serbest olan DNA polimeraz I ise 5- -3 ve 3-5 - -fosfat meydana gelen timin dimerleri replikasyonu bloke eder. DNA polimeraz III, DNA zincirini ancak dimer bulunan yere kadar replike edebilir. Bu durumda bu dimerin tamir bunlara anormal bazlar - - yaparlar Metilizasyon DNA replike olurken eski zincir metillenir, yeni sentez edilen yeni zincirde metillenir. translasyon (protein sentezi) denir. Ribozomal RNA Transfer RNA yerde m RNA lardaki genetik koda uygun olan tRNA buraya -ucunda - - - Prokaryotik gen Transkripsiyonu RNA polimeraz ismi verilen bir enzim sorumludur. Bu enzim DNA primer tarnskript birim (2 , 1 ve 1 )ki bunlara merkez (Core) enzimden ve holoenzimdir. Merkez enzim 5- aktivitesinden sorumlu iken alt birim transripte edilecek 1- Ribnow box: - ile ifade edilir. Ribnow box - -35 dize: Uzama : Sonlanma: - p- - p- p . RNA polimeraz I: RNA polimeraz II: . Prokaryotlardaki ribnow box yerine transkripsiyon (-25) bir TATA veya hogness box -80 baz (-70-80) CAAT box olabilir. RNA polimeraz III: -Transkripsyionel Modifikasyonu Ribozomal RNA Transfer RNA (hnRNA) da denir. Bu primer transkript, transkripsiyondan 1- 5- - 7- - 2- Poli- 3-ucunda 40- 3- HnRNA da intron (protein kodlamayan) ve ekson (protein kodlayan) diye bilinen iki Protein Sentezi bulunan adenin (A), guanin (G), sitozin (C), ve Bir kodonda bu - kotlar, kodonlardan 3 tanesi (UAG, OGA,UAA)sonlanma kodonudur ve herhangi bir amino asidi kodlamaz. AUG ise 1- Sesiz mutasyon: bu kodonda serin aminosidini kodlar.Bu nedenle buna 2- 3- amino asit kodlayan bir kodon, sonlanma kodonu haline kodonudur. Translasyon bu noktada durur.uygun olmayan denir. amino asitler: tRNA: ortamda sentezlenmesi istenilen polipeptid zincirine amino asil- Fonksiyonel ribozomlar: Prokaryot ribozomu toplamda 70S dir. Bunun 50S ve 30S diye iki alt kodonu 5- -5 buraya oturur. Wobble hipotezi denir. Bir Wobble hipotezi -ucundan 3- ucuna uzama, sonlanma. 1- antikodonlu aminoasil- Shine-Dalgarno dizesi: - - - - metionin 10 - - Uzama: -ucundan 3- eder. Sonlanma: Polizomlar: anda translasyon yapabilir. Bir m RNA ve birden fazla Polipeptit zincirinin post-translasyonel modifikasyonu -transyonel