Genel Mide - 1 Mide anatomi cardia fundus corpus antrum Sfinkterler Gastroözofagial PylorMide’nin Yap s İçten-d şa: Tunica mucosa Tunica submucosa Tunica muscularis Tunica serosaMide Arterleri A. gastrica sinistra (truncus coeliacus’un dal d r) A. gastrica dextra (A. hepatica communis bazende a. hepatica propria’dan gelir) Curvatura ventriculi minör ------------------------------------------------------- A. gastroepiploica dextra (A.gastroduodenalis) A. gastroepiploica sinistra (A. lieanalis) Curvatura ventriculi major Aa. gastricae breves (A. lienalis): Fundusu besler.Venleri Arterleri takip ederek ayn isimleri al rlar. V. lienalis V. mesenterica sup. V. porta. Lenf Drenaj Tela submucosa ve tunica seroza alt nda plexus oluştururlar. Nodi lymphatici gastro-omentales ve Nodi lymphatici gastrici Nodi lymphatici coeliaci’bağlan rlarİnnervasyonu Sempatikleri: Preganglionik sempatik lifler 6-9. thoracal segmentlerden n. splanchnicus’larla gelir. Ganglion coeliacumda sinaps yaparak mide damarlar etraf nda mideye ulaş r. Parasempatikleri: n. vagus’un aşağ da devam olan Truncus vagalis anterior ve posterior’lardan gelir. TVA: sol n. vagus’tan TVP: sağ n. vagus’tan oluşur. Nerve Supply Anterior (Left Vagus) Posterior (Right Vagus)M DEN N FONKS YONLARI MOTOR SEKRESYON ENDOKR N Motor fonksiyonlar : Besinlerin depo edilmesi Kimus olu uncaya kadar mide salg s yla kar t r lmas Besinlerin bo alt lmasMİDENİN SEKRESYONLARI: OKS NT K VE P LOR K BEZLER Oxintik hücreler:korpus ,fundus ,küçük kurvatür d nda yayg nd r.Üç tip hc.den olu maktad r; Mükoz boyun hc.leri müsin biraz pepsinojen Chief (esas)hc.ler pepsinojen Peptik (ya da paryetal)hc.ler Mide sekresyonu Kardiak glandüler bölge: Gastroözefageal bileşkede yerleşmiş küçük bir bölümdür. Histolojik olarak bazen bir miktar parietal hücre ihtiva etmekle beraber çoğunlukla mukus salg layan hücrelerden meydana gelmiştir. Parietal hücre bölgesi: Midenin proksimal 3/4 ' ünde yer al r. 4 hücre grubu içerir. Mukus hücreleri: Mukus salg layarak g da geçişini kolaylaşt r r ve koruma sağlar. Zigomatik (chief) Ana hücreleri: Pepsinojen salg lar Oksintik (Parietal) hücreler: HCL ve intrensek faktör salg lar. Argentofin hücreler. Pyloro- antral mukoza bölgesi: G hücreleri (gastrin sal n m ndan sorumlu) bulunur. Gastrin, HCl ve pepsinojen sal n m uyar r. Bu bölgede parietal ve ana hücreler bulunmaz. Salg fonksiyonu HCL parietal hücreler taraf ndan yap l r. Görevi; protein üzerine etkili pepsin' in etkili hale gelmesi için uygun pH' oluşturmakt r. Pepsin; zymojen hücreler taraf ndan pepsinojen olarak salg lan r. HCl ile aktif hale gelip pepsine dönüşür. Etkili bir proteolitiktir. Mukus ; mide mukozas n korur. Mukopolisakkarid , mukoprotein ve protein içerir. M DEN N FONKS YONLARI Rezervuar fonksiyonu Motor fonksiyonu (motilite) depo ettiği g dalar kar şt r r, parçalar ve ince barsağa iletir. Salg fonksiyonu Asepsi fonksiyonu: Yutulan bakteri ve zararl maddeleri y k ma uğrat r ve kusma ile d şar atar. Hemopoetik fonksiyonu: IF (intrinsik faktör) oluşmas nda veya Fe++ absorbsiyonunda görev al r. IF, B-12 vitaminini barsaktan emilmesini sağlar. Su ve glikoz gibi maddeler midede absorbe edilir. Ekskresyon fonksiyonu; kandaki üre ve etilalkol gibi maddeler mide ile at l r. Mide faz n n üç faz : SEFALİK FAZ GASTRİK FAZ İNTESTİNAL FAZMide salg s n inhibe eden feedback mekanizmalar Vagal stimulasyonun azalmas Antral pH' n 2 nin alt na düşmesi Asit içerik duodenuma ulaş nca sekretin salg lanmasH 2 reseptör antagonisti Antikolinerjik ilaçlar Vagus Mast hücresi H-K+ ATPaz Ach res. Gastrinresep Ca+ H+PEPTİK ÜLSER Ösefagus,mide,duedonum,jejenum ve meckel divertikülünde görülebilen bir hastal kt r. Duedonal ülser patofizyolojisinde hiperasidite,gastrik ülser patofizyolojisinde mukozal savunma faktörleri daha ön planda görülmektedir. Duedonal ülserli hastalar n çoğunda asit salg s normalden fazla iken gastrik ülserlilerde normal veya normalden azd r.PEPTİK ÜLSER OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN MEKANİZMALAR Helicobacter Pylori infeksiyonu, Artm ş HCl sekresyonu, Aside karş yetersiz kalan mukozal defans mekanizmalar , Zedeleyici etkenlere karş direnç/ Zedeleyici etkenler aras ndaki denge bozulursa