Genel Mide - 2 Zedeleyici Etkenler HCl Pepsin ve peptik etkinlik Refluks (Duodenumdan geri peristaltizm sonucu mideye safra girmesi) Stazis NSAİİ, glukokortikoidler (PG sentezinin inhibisyonu) Kahve, çay, kafein, kolal içecekler, sigara, Nikotin; PG sentez inh.Mukoza direncini oluşturan faktörler Mukus tabakas Gastroduodenal h.’lerden HCO3 –Nötralize edici PG (Asit salg s n frenleyici, sitoprotektif) Mukus+PG Elektronegatif permeabilite bariyeri Mukoza kan ak m n n yeterli olmas Rejenerasyon yeteneğiMİDE ÜLSERİ Duodenum ülserinden sonra ikinci s kl kla görülür. Tip I: (Primer mide ülseri) vakalar n büyük çoğunluğu bu tiptedir. Ülser: küçük kurvaturda asit salg layan mukoza ile antral mukoza aras ndaki geçiş bölgesindedir. (parietal- G hücre geçişi) asit nötralizasyonda bozukluk yaratan fokal mukozal defekt lümen içi asidin mukoza içine nüfüz etmesine neden olur. Tip II: (sekonder ülser): Duodenal ülserlerle birlikte bulunurlar. Nedeni deformite sonucu oluşan gastrik stazd r. Tip III: Pylorik ve Prepylorik ülserler olup, daha ziyade duodenal ülsere ait özellik taş rlar Patogenez: 40 yaş üzeri daha s k,sosyoekonomik düzeyi düşüklerde kad n/erkek=2/1, Etiyoloji:Mide mukoza bariyerinin hasar esas etyolojik mekanizmad r. Safran n mideye geri kaçmas : Mukozal bariyerin bozulmas na yol açar İlaçlar: Mukozal bariyerin geçirgenliğini etkileyebilirler. (etanol, indometazin, salisilat) Asit salg lanmas Belirtiler: İstahs zl k, epigastrik huzursuzluk, nadiren şiddetli ağr , prepilorik ülserlerde duodenal ülser gibi, kanama ve obstrüksiyon daha az görülürTeşhis ÖMD: Ülser lokalize edilir. Endoskopi: Ülser görülüp çok say da biyopsi al n r. Mide suyundan sitolojik tetkik. İyi huylu mide ülserinin özellikleri Radyolojik: Düzgün kenarl ülser krateri, bu kratere kesintisiz uzanan mukoza k vr mlar , ülser nişinin midenin beklenen s n r n n d şar da olmas . Endoskopi: İyi s n rlanm ş ülser, keskin yass kenar ve düzgün taban Tedavi Diyet; sigara , alkol yasaklan r. Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar kesilir. Medikal: Helikobakter pylori eradikasyonu, asit salg s fazla ise asit tedavisi, sukralfat sitoprotektif ajanlar Ameliyat endikasyonlar Kanserin ekarte edilmediği durumlar Komplikasyon gelişirse 12-15 haftal k tedaviye rağmen iyileşmeyen ülserler Tip I. Ülseri ç kacak parsiyel gastrektomi + gastroduodenostomi kardiyada, wedge rezeksiyon Tip II: neden, duodenal ülser olduğundan duodenal ülser gibi tedavi edilmeli Tip III: Duodenal ülser gibi davran l r. Tan -tedavide alt n standart endoskopi Erken endoskopi Rekurrent kanama – Cerrahi girişim oran n – Nonvariseal kanamada mortaliteyi –Kanama kontrolu Endoskopik girişimler Selektif anjiografi ile embolizasyon CerrahiEndoskopik ve radyolojik girişimlerin yayg nlaşmas ve başar s cerrahi girişim gerektiren hasta oran n düşürmüştür. Art k endoskopik ve radyolojik yöntemlerle durdurulamayan veya bu yöntemler denenirken hemodinamisi iyice bozulan hastalar ameliyat edilmektedir. Dolay s yla cerrahi mortalite artm şt r.Duodenum Ülseri Duodenum bulbusunda Mukozada ülser, çevresinde inflamatuvar değişiklikler HP, NSAİİ, Zollinger-Ellison sendromu Stres ülseri; kronik hastal klar, akut ağ r stres, glukokortikoid ilaç kullan m Sigara, alkol HP, DÜ’nde en s k görülen etkendir Kronik gastrit, mide kanserine ve MALT (mukozayla ilişkili lenfoid tümöre) neden olurBeraber bulunduğu patolojiler Hiperparatiroidizm Kronik respiratuar yet. Siroz; Konjesyon mukozal bariyeri bozar SSS lezyonlar , yan klar Portokaval şant ÜremiSemptom ve bulgular Epigastriumda ağr : S z ve yanma şeklinde antiasitler ve yemekle azal r. Ritmik ve peryodik . DU pankreasa penetre olursa s rta yay l r. Retrosternal ağr : Özefagusa asit salg irritasyonu ile Bulant ve kusma: Ödem ve fibrozis nedeni ile pylor t kan kl ğ na bağlTEŞHİS: Gastrik analizler: DÜ teşhisi koydurmaz. ZE sendromu ayr m nda yard mc olur. BAO/MAO > 0,4 ise patolojiktir. ZE sendromunda BAO, 15 mEq/sa büyüktür. Gastrin değeri 200 Mq/ml üzerindedir. ÖMD: %70-80 aras nda teşhis koydurucudur. Bulbus da, niş ve kronik ülserde psöudodivertikül görünümü vard r. Endoskopi P.Ülser Tedavisinde Amaç Asit salg lanmas n bloke etmek Ortamdaki asidi nötralize etmek Koruyucu tabaka oluşturmak H.Pylori’yi ortadan kald rmakPEPTİK ÜLSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 1. Asid salg s n azaltan ilaçlar 2. Antasid ilaçlar 3. Mukozada koruyucu tabaka oluşturan ilaçlar 4. Sitoprotektif ilaçlar (Prostoglandin analoglar ) 5. H. Pylori eradikasyonunda kullan lan antibiyotiklerASİD SALGISINI AZALTAN İLAÇLAR Proton pompas inhibitörleri – H2 reseptör antagonistleri – Antimuskarinik ilaçlar – Somatostatin analoglar (Oktreotid) – Gastrin reseptör antagonistleri (Proglumid) –H 2 reseptör antagonisti Antikolinerjik ilaçlar Vagus Mast hücresi H-K+ ATPaz Ach res. Gastrinresep Ca+ H+Klinik kullan mda olan proton pompa inhibitörleri Omeprazol Lansoprazol Pantoprazol Rabeprazol Esomeprazol