Genel Mide - 3 HİSTAMİN H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ H2 reseptörler üzerinde histaminin kompetitif antagonistleridir. Histaminin midedeki asid salg lat c etkisini bloke ederler. Yap ca histamine benzerler. Bu grupta yer alan ilaçlar: Simetidin Ranitidin Famotidin Nizatidin H 2 reseptör antagonisti Antikolinerjik ilaçlar Vagus Mast hücresi H-K+ ATPaz Ach res. Gastrinresep Ca+ H+ANTİMUSKARİNİK İLAÇLAR Parietal hücreler üzerindeki muskarinik M3 ve histaminositler ve G hücreleri üzerindeki muskarinik M1 reseptörlerini bloke eden ilaçlard r. Asid ve pepsin salg s n azalt rlar. Midenin boşalma süresini uzat rlar ve antispazmolitik etkileri (ağr y azalt r) bulunur. Pirenzepin ve telenzepin gibi M1 reseptörlerini spesifik olarak bloke eden “gastroselektif” ilaçlar klinik üstünlükleri bulunmad ğ için günümüzde çok fazla kullan lmazlar.SOMATOSTATİN ANALOGLARI (Oktreotid) Gastrik asid salg lanmas n azalt rlar Mukus salg lanmas n art r rANTASİD İLAÇLAR Mide asidini nötralize eden, lokal etkili ilaçlard r. Astrenjan (protein çöktürücü etki) ve Demulsent (ülser yüzeyine yap şma) etkileri vard r. Ülser nedbeleşmesini h zland rmak, ağr s n gidermek ve nüksü önlemek amac yla kullan l rlar Aluminyum Bileşikleri Magnezyum Bileşikleri Lokal Etkili Antasidler Kalsiyum Bileşikleri Aluminyum Bileşikleri Magnezyum Bileşikleri Sitemik Etkili Antasidler Sodyum BikarbonatMUKOZADA KORUYUCU TABAKA OLUŞTURAN İLAÇLAR Sukralfat Nekrotik ülser tabakas na bağlanarak asid, pepsin ve safraya karş koruyucu bir tabaka oluşturur. Safra asitlerini absorbe eder Endojen prostaglandin sentezini stimüle eder Kolloidal Bizmut BileşikleriPeptik ülser yüzeyindeki proteinli eksuda ile birleşerek koruyucu tabaka oluşturur. Karbenoksolon Sodyum İntestinal mukusun sekresyon ve viskositesini art r rPROSTAGLANDİN ANALOGLARI: MİSOPROSTOL c-AMP n n yap m n azalt rlar “Sitoprotektif” etkisi mevcuttur Bazal, nokturnal ve uyar lm ş asid salg lanmas n inhibe ederler. NSAI ilaçlar n neden olduğu gastrik-mukozal hasar önlemek için kullan l rlar.Helicobacter Pylorii ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ Gram negatif bir basildir. Gastrit Mide ve duedonum ülserleri Gastrik adenokarsinoma Gastrik B-hücreli lenfomaHelicobacter Pylorii ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ Çabuk rezistans kazand ğ için tek antibiyotikle tedavi önerilmez. Genel olarak uygulanan 14 günlük üçlü tedavidir. H. Pylorii enfeksiyonunun tedavisinden sonra ülser nüksleri çok azalm şt rH. Pylorii eradikasyonu için tedavi alternatifleri Üçlü tedavi alternatifleri: Aşağ da verilen antibiyotiklerden ikisi Amoksisilin günde 2 kez 1 g Klaritromisin günde 2 kez 500 mg Metronidazol günde 2 kez 400 mg PPI : Omeprazol 2 x 20 mg/gün veya Lansoprazol 2 x 30 mg/gün veya Pantoprazol 2 x 40 mg/günHPnin saptanmas ndan sonra 2 hafta süre ile 1- Proton pompa inhibitörü (Lansoprazol, Omeprazol) (Sabah, akşam) 2- Amoksisilin 1 gr tablet (Sabah-Akşam) 3- Klaritromisin 500mg Tablet (Sabah-Akşam) Daha sonra genellikle tekdoz (günde 1 defa) sadece Lansoprozol ( yada Omeprazol ) ile 1 yada 2 ay tedaviye devam edilir. Bu tedaviden sonra çoğunlukla 6 ay kadar H2 reseptör Blokerleri ( Famotidin,Ranitidin v.s.) ile idame tedavisi verilebilir. Cerrahi tedavi endikasyonlar T bb tedaviye cevap al nmamas ve ülserin nüks etmesi: Medikal tedavi etkin ve düzenlimi ? H.pylori eradikasyonu yap lm ş m ? Sigara b rak lm ş m ? Z.E. sendromu araşt r lm ş m ? Komplikasyonlar , perforasyon, kanama, obstrüksiyon D. Ulcerle beraber gastrik ülser DUODENAL ÜLSER – CERRAHİ TEDAVİ Perforasyon: *Basit sütür *Definitif cerrahi Kanama: *Gastroduodenotomi + transfiksiyon sütürü + Trunkal vagotomi (TV) + piloroplasti – TV + antrektomi + gastrojejunostomi (GJ) – Obstrüksiyon: *Subtotal gastrektomi + GJ TV + antrektomi + GJ – TV + drenaj (GJ veya piloroplasti) – PGV + dilatasyon veya drenaj – Yüksek selektif vagotomi – Laterjet siniri korunur –CERRAHİ TEDAVİ Rezeksiyonlar: Subtotal gastrektomi; Gastroduodenostomi Billroth I, Gastrojejenostomi Billroth II Vagotomi Trunkal veya selektif vagotomi ; gastrojejenostomi , Pyloroplasti; Heineke mikulicz, Finney, Jabulay Proksimal gastrik vagotomi Posterior trunkal vagotomi + Anterior seromyotomi Vagotomi+antrektomiCerrahi karar Etkili resustasyona cevap vermeyen kanama %50 den fazla kan kayb na sebep olmuş kanama 24 saatte 4-6 ünite kan replasman – 48-72 saat içinde 6-8üniteden daha fazla transfüzyon gerektiren – hastalar Şok bulgular Kardiyovasküler bulgular n değişmesi 2 saat içinde NDS’n n 10/dk artmas , CVP’nin 2 cm.den fazla düşmesi, TA’in 15-20 mmHg düşmesi Duran bir kanaman n 250 ml.den daha fazla olarak yeniden başlamas Cerrahi karar Hastaya-etyolojiye ait faktörler Yaş > 60 – Komorbitide varl ğ – Ülserin yeri – Küçük kurvaturada proksimal yerleşim Duodenal posterior ülser Başvuru an nda anemi varl ğ – Hb 8 mg/dlGirişim tipi Duodenal ülser Direk kanamaya müdahale – Transfiksiyon dikişi (Oversewing) Gastroduodenal arter bağlanmas Ülser zemininde üç noktadan bağlama – Ekstraduodenal bağlama tek bağlama – Sup. Pankreatikoduodenal arterle – birlikte bağlanmas