Genel Mide - 4 Asit bask lay c girişimler – Vagotomi BTV Selektif vagotomi Piloroplasti +/- transfiksiyon süturu – Piloromiyotomi – Antrektomi – Proksimal gastrik vagotomi Girişim tipi Mide ülseri Wedge rezeksiyon – Subtotal gastrektomi – Total gastrektomi – + Vagotomi – Prepilorik ülser – Duodenal ülser eşlik ediyorsa – Histopatolojik inceleme! –KANAMA: KANAMA: Duodenal ülser kanamas ülserli hastalar n %15- 20 gözlenir. Kanama genellikle ülserin duodenumarka duvar nda gastroduodenal artar ve dallar ndan birinin erozyone uğramas sonucu mg. KLİNİK: Hematemz Melena Hipovolemi bulgular Epigastrik ağr TEŞHİS Teşhis , ay r c teşhis ve müdahale günümüzde endoskopi ile yap l r. TEDAVİ Ülserlerin yaklaş k 3/4' al nan medikal önlemlerle durur ancak, %25' i cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar. Hastaya damar yolu aç l r. ( R.L verilir.) Uygun kan tranfüzyonu başlan r s v ve elektrolit tedavisi H2 resep blokeri verilir. N.G. uygulan r. Endoskopik olarak : Laser, Bipolar elektrokuagülasyon, skleroterapi uygulan r. CERRAHİ ENDİKASYONLAR Resistasyona cevap vermeyen kanama (4000 ml kana rağmen). 500 mL/fazla kan ihtiyaclar Tekrarlayan kanamalar: (II. Başvuru veya yat ş esnas nda) Hipovolemi tolere edemiyen CVI' li hastalar ve nadir kan gruplu hastalar CERRAHİ TEDAVİ Dudodenal ülser kanamalar nda en s k uygulanan girişimler Trunkal vagotomi + pyloroplasti +transfiksiyon süturu – Trunkal vagotomi + antrektomi ve/veya transfiksiyon – süturu PGV + duodenotomi + transfiksiyon suturu – (Stabile, 2000) Gastroenterol Clin North Am 2000 Mar; 29(1): 189-222 PERFORASYON: Duodenum ön yüz ülseri duvar erozyone uğratarak perforasyona neden olur. Bu hastalar n %5-10 gelişir. KLİNİK: Ani gelişen epigastrik ağr . Akut kar n: Önce kimyasal peritonit sonra bakterityel peritonite çevrilim Mide içeriğinin sağ kolik oluktan aşağ inmesi Akut apandisite kar ş r. TEŞHİS Lökosit çoğunda 15000/mm3 ve üzerinde Ayakta direk bat n grafisinde vakalar n 2/3 de serbest hava. MEDİKAL TEDAVİ Damar yolu aç l r. S v -elektrolit tedavisine başlan r Geniş spektrumlu antibiyotikler verilir. NGS tak l r. Mide içeriği aspire edilir. CERRAHİ TEDAVİ Primer sütür Primer sütür + PGV. (pylorda darl k yoksa) Primer sütür + T.V + DrenajPİLOR STENOZU Kronik ülserler pylorda darl ğa sebep olarak mide ç k ş n engellerler. Hasta başlang çta mide tonusu ile bunu yenmeye çal ş rsa da sonra dilate olarak pelvis içini dolduran çanak mide gelişir. KLİNİK Provake kusmalar (Hipokloremik, Hipokalemik Alkaloz) ........... Epigastrik dolgunluk ve ağr Ülser şikayeti FİZİK MUAYENE Klepotaj; yemekten 3 saat sonra bile çalkant sezi TEŞHİS Baryumlu grafi ve Endoskopi (Kar yada manzaras ) TEDAVİ Balon dilatasyonuna cevap al nmazsa Vagotomi + antrektomi + gastrojejunostomi Vagotomi + drenaj PGV + HM pyloroplasti PENETRASYON Ağr devaml d r ve s rta vurur. Medikal tedaviye cevap vermez. Pankreasa penetre olurlar. Akut pankreatit , Duodenal arter penetre olup kanama yapar GASTRİT Bu terim stres ülserleri , hemorajik gastrit , alkalen gastrit ve nüks gastrit gibi terimleri içine alan jenerik bir isimdir. Etyoloji şok, sepsis ,yan k : Stres ülserleri (Curling ülserleri) İlaçlar: Alkol, aspirin NSAE Kardiak cerrahi Genel debilite ve malnutrisyon KLİNİK: Kanama hafif- şok kadar gidebilir. TEŞHİS: Anamnez ve endoskopiTEDAVİ: Profilaksi ; risk alt nda bulunan hastalar n mide PH' 4 nü üstünde tutacak tedbir ANTİASİTLER: Simetidine göre daha başar l d r. Özellikle sepsis vakalar nda Cimetidin etkili olmuştur. Somatidin ve PG deneme aşamas ndad r. İntragasrik adrenalin lavaj Sol gastrik arterde vazopressin verilmesi Kanayan yere elektrokoagülasyon Laser uygulamas CERRAHİ TEDAVİ T Vagotomi + Pyloroplasti, TV+ Antrektomi, Total gastrektomiGirişim tipi Akut eroziv gastrit Primer sorun (sepsis, NSAİD vs.) ortadan – kald r lmal Cerrahi son çare olmal – Vagotomi + piloroplasti ve midedeki kanama – odaklar n n transfiksiyonu? Total – totale yak n gastrektomi – Mortalite % 50 - 75 –ZOLİNGER - ELLİSON SENDROMU Pankreas içinde ve çevresinde bulunan bir gastrinoman n aş r gastrin salg lamas sonucu oluşan gastrik hipersekresyon ve ve şiddetli peptik ülser diyatezi ile uyumlu sendromdur. KLİNİK: Peptik ülser : Midede birden fazla yerde atipik bölgelerde. Tedaviye direçli komplikasyonu fazla (kanama ve delinme) TEŞHİS: Hem hiperasidite hem de gastrin düzeyinde art ş vard r. Gastrin düzeyi 500 qq/ml fazlad r. TEDAVİ: H2 reseptör Blokeri + Antikalinejikler , Omeprazol Cerrahi ; mümkünse tümör bulunur ve ç kar l r, dirençli vakalarda total gastrektomi