Genel Mimarlıkta Biçim Mekan Düzen - 1 M 458 MİMARLIKTA BİÇİM MEKAN DÜZEN ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZEN YAVUZ 1 MİMARİ TASARIM EĞİTİMİ DİĞ ER EĞİ TİM BİLİMLERİNDEN FARKLI OLARAK, ÖĞRENCİYE BİLGİYE ULAŞMA YOLLARI VE BU BİLGİ Yİ KULLANAN ÖZGÜN DÜŞÜNME BİÇİMİNİ N AKTARILDIĞI VE AYNI ZAMANDA ‘ TASARIMCI DÜŞÜNCENİN ’ KAZANDIRILMAYI AMAÇLANDIĞI BİR EĞİ TİM ALANIDIR. BU AÇIDAN MİMARLIK EĞİ TİMİ BİR TASARLAMA EĞİ Tİ Mİ DİR. 2 - MİMARİ TASARIM, NESNE (YAPILI Bİ R ÇEVRE) ÜRETİMİNİ N İ LK AŞ AMASIDIR VE TASARIMA YÖNELİK BİLGİ LERİ N NESNEL BİÇİME DÖNÜŞ ME SÜRECİDİR. . - TEKELİ (1980) Mİ MARİ TASARIM SÜRECİNİ, ÇEVRENİN İNSAN ELİ YLE YENİ DEN BİÇİMLENMESİ SÜRECİ OLARAK BETİMLEMİ Ş VE Bİ ÇİMLENDİ RMEYİ MİMARLIĞIN TEMEL EYLEMİ OLARAK TANIMLAMIŞTIR. . - TASARIM SÜRECİ SONUNDA ELDE EDİ LEN Bİ ÇİM, *TASARIMCININ DENEYİMİ VE *TASARIM PROBLEMİNİ TANIMLAYAN BİLGİ KÜMELERİ DOĞRULTUSUNDA ALINAN ZİHİNSEL KARARLAR İLE OLUŞ UR. 3 TASARIMI Zİ HİNSEL Bİ R SÜREÇ VE BİR BİÇİMLENDİRME EYLEMİ OLARAK GÖREN BU DERSİN AMACI, - TASARIMCI DÜŞ ÜNME, BİÇİMLENDİRME VE BİÇİ M KURGUSU OLUŞTURMAYI, TASARLAMA FAALİYETİ İLE İ LİŞ KİLİ OLARAK AÇIKLAMAK, - BİÇİ MSEL KURGULARDAN MEKANSAL DÜZENİ ORGANİ ZE EDEBİLMENİ N YOLLARINI ARAŞ TIRMAK, - BİR ÇEVRENİ N TASARLANMASINDA VEYA YAPILI BİR ÇEVRENİ N İNCELENMESİ NDE, BİÇİM VE MEKAN DÜZENLEŞİNİ YÖNLENDİREN İLKELERİ N BELİ RLENMESİDİ R. AMAÇ 4 - TASARLAMA VE DÜŞÜNCE - BİÇİM OLUŞTURAN DÜŞÜNME - BİÇİMİN OLUŞTURULMASI - BİÇİMİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, BAŞ LIKLARI OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM 5 - DERSİN KAPSAMINI OLUŞTURAN HER BİR BAŞ LIK AYRINTILI Bİ R BİÇİMDE AKTARILACAK, - SİZLERDEN ANKARA’DA BULUNAN FARKLI MİMARİ DÖNEMLERE AİT BİRER ALIŞ VERİ Ş MERKEZİ ÖRNEĞİ SEÇEREK, HER Bİ R ÖRNEĞİ N . * Bİ ÇİM OLUŞTURAN DÜŞÜNME *Bİ ÇİMİN OLUŞTURULMASI *Bİ ÇİMİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, . BAŞ LIKLARI ALTINDA ANALİ Z EDİLEREK SUNULMASI İSTENECEKTİR. YÖNTEM 6