Genel Mimarlıkta Biçim Mekan Düzen - 3 M 458 MİMARLIKTA BİÇİM MEKAN DÜZEN (3. DERS) BİÇİM VE BİÇİ MLENDİ RME ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZEN YAVUZ 1 • MİMAR, TASARIM SÜRECİNDE PROBLEME YÖNELİK TASARIM DÜŞÜNCESİNİ İ FADE EDERKEN BİÇİMLE DÜŞ ÜNMEK VE BİÇİ MLENDİRMEK DURUMUNDADIR. BU SÜREÇ TASARIMIN BAŞINDAN SONUNA KADAR 3 AŞAMADA GERÇEKLEŞİR. 2 TASARIM DÜŞÜNCESİNİ N OLUŞ TURULMASI VE İMGESELLEŞTİ Rİ LMESİ (İMAGİNATİON) TASARIM DÜŞÜNCESİNİN 2 VE 3 BOYUTLU OLARAK İ FADE EDİLMESİ - BİÇİMLENDİRİLMESİ - GÖRSELLEŞTİRİ LMESİ (VİSULATİ ON) ELDE EDİLEN Bİ ÇİMSEL TANIMIN DENEYEREK GELİŞ Tİ RİLMESİ (TESTİ NG & İMPROVE) • BİR OLGUNUN DUYU ORGANLARI İLE ALGILANABİLEN DIŞSAL ÖZELLİKLERİ OLARAK TANIMLANMAKTADIR. BİR NESNENİN GENEL HATLARINI BELİRLEYEN SINIRLARIN SÜREKLİLİĞ İ İLE OLUŞ AN BİÇİMSEL DÜZENİNİ İ FADE EDERBİÇİMİN BÜTÜNSEL, GENEL DÜZENİDİ R. 3 BİÇİM GENEL ANLAMI İLE Bİ Çİ M Mİ MARLIKTA BİÇİM GÖRSEL ANLAMDA Bİ NANIN ALGILANAN DIŞ VE MEKANSAL ÖZELLİ KLERİ OLARAK ANLAŞ ILMAKTADIR. Kİ TLENİN VEYA BOŞLUĞUN SAHİP OLDUĞ U BİÇİMİN BÜTÜNSEL, GENEL DÜZENİ DİR. 4 BİÇİMLENDİ RME • MİMARİ ÇEVREYİ OLUŞ TURAN BİÇİMLER VE BİÇİMLENDİRNE EYLEMİ Lİ TERATÜRDE; GENELLİKLE; DOĞA VE TOPLUM Bİ LİMLERİ İLE İLİŞKİ Lİ KURAMLAR ARACILIĞI İLE AÇIKLANMAKTADIR. ANCAK BU DERS KAPSAMINDA BİÇİMLENDİRME EYLEMİ , TASARLAMA SÜRECİNİN BÜTÜNLÜĞ Ü İÇERİSİNDE VE TASARIMCININ BİÇİMLENME ETKİNLİ Ğİ AÇISINDAN ELE ALINMAKTADIR. 5 BİÇİMLENDİ RME • İNSANLARIN DUYGU, DÜŞÜNCE VE EĞİLİ MLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK İLETİLMESİNİ VE BU YOLLA TOPLUMUN YAŞ AM DENEYİ BİRİKİ Mİ NİN KUŞAKTAN KUŞ AĞA AKTARILMASINI SAĞLAYAN BİR ANLATIM - İLETİ M ARACI, BİR DİL OLARAK YORUMLANMAKTADIR. [AKSOY, 1977]. 6 BİÇİMLENDİ RME • MİMAR TASARIM SÜRECİNDE, MEKANI İÇİ NDE BULUNDUĞU ÇEVRE VE İÇ İ LİŞKİLERİ İLE İLGİLİ BİR BÜTÜN OLARAK TASARLAR VE SONUÇ BİÇİME ULAŞIR. BU NEDENLE TASARIM SÜRECİNİ TANIMLAYAN HER BİR VERİ MİMARİ BİÇİMLENMEYİ ETKİ LEMEKTEDİ R. 7 BİÇİMLENDİ RMEYİ ETKİ LEYEN VERİ LER • VİTRİVİUS « GÜZELLİK, SAĞ LAMLIK VE KULLANIŞ LILIK» • GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İSE; « SEMANTİK, SENTAKTİ K, PRAGMATİK, EKONOMİK, ÇEVRE BAĞLAMSAL VE TEKNOLOJİ K BİLGİ ALANLARI» • Dİ VANLIOĞ LU (1980) GENEL OLARAK BİÇİ MLENDİRMENİN İÇERİSİ NDE GERÇEKLEŞTİ RİLDİĞ İ FİZİKSEL VE SOSYO KÜLTÜREL ÇEVRE BAĞLAMINDA ELE ALMIŞ VE BİÇİ MLENDİRMEYİ ETKİLEYEN VERİLERİ ŞU ŞEKİ LDE SINIFLANDIRMIŞ TIR 8 BİÇİMLENDİ RMEYİ ETKİ LEYEN VERİ LER • VİTRİVİUS « GÜZELLİK, SAĞ LAMLIK VE KULLANIŞ LILIK» • GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İSE; « SEMANTİK, SENTAKTİ K, PRAGMATİK, EKONOMİK, ÇEVRE BAĞLAMSAL VE TEKNOLOJİ K BİLGİ ALANLARI» • Dİ VANLIOĞ LU (1980) GENEL OLARAK BİÇİ MLENDİRMENİN İÇERİSİ NDE GERÇEKLEŞTİ RİLDİĞ İ FİZİKSEL VE SOSYO KÜLTÜREL ÇEVRE BAĞLAMINDA ELE ALMIŞ VE BİÇİ MLENDİRMEYİ ETKİLEYEN VERİLERİ ŞU ŞEKİ LDE SINIFLANDIRMIŞ TIR BİÇİMLENDİ RMEYİ ETKİ LEYEN VERİ LER • FİZİKSEL ÇEVRE VERİLERİ • İKLİM • TOPOGRAFYA • YAPIM TEKNOLOJİSİ • SOSYO - KÜLTÜREL ÇEVRE VERİLERİ • KÜLTÜR • İDEOLOJİ VE POLİTİKA • TOPLUMSAL DAVRANIŞ BİÇİMLERİ VE BEĞ ENİ • İŞLEV 9 • Bİ ÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI BİÇİMLENDİ RMEYİ ETKİ LEYEN VERİ LER 10 TASARIMCI, BU VERİLERİ TASARIM SÜRECİNDE DEĞ ERLENDİ RİRKEN, TASARIM DÜŞÜNCESİ DOĞ RULTUSUNDA NASIL Bİ R BİÇİMSEL DÜZEN OLUŞTURACAĞINA KARAR VERİR. BU KARAR VERME SÜRECİNDE TASARIMCININ Bİ ÇİMLENDİRME ANLAYIŞINI ETKİLEYEN KAVRAMLARDIR. BU NEDENLE BU AŞ AMADA ÖNCELİKLE BU KAVRAMLARDAN BAHSEDİ LECEK , VERİLER DOĞ RULTUUSNDA Bİ Çİ MLENME ANLAYIŞ INDAN DAHA SONRA BAHSEDİLECEKTİ R. • Bİ Çİ MLENDİ RME STRATEJİ Sİ • Bİ Çİ MLENDİ RME STRÜKTÜRÜ • Bİ Çİ MLENDİ RME YAKLAŞ IMLARI 11 BİÇİMLENDİ RME STRATEJİSİ • BİLİM FELSEFESİNDEKİ DÜŞ ÜNME BİÇİMLERİNE GÖRE, MİMARİ TASARIM SÜRECİNİ TANIMLAYAN GİRDİLERİN Bİ Çİ MLENDİRİLMESİNDE, TÜMDENGELİMCİ VE TÜMEVARIMCI İKİ FARKLI STRATEJİ HAKİMDİR. 12 BİÇİMLENDİ RME STRATEJİSİ • TÜMDEN GELİMCİ YAKLAŞ IMDA, TASARIM SÜRECİNİ TANIMLAYAN SİSTEMİ N PARÇALARI OLARAK TANIMLANAN, BİNAYI OLUŞ TURAN ÜST VE ALT SİSTEM Bİ LEŞ ENLERİ OLAN PRAGMATİK, Bİ Çİ MSEL, TEKNOLOJİK, EKONOMİ K VE DOĞAL ÇEVRE YÖNLERİ NDEN BİÇİ MLENMEYİ OLUŞ TURACAK VERİLER Bİ R BÜTÜNÜ TANIMLAMAKTADIR. BUNLARDAKİ TÜM DEĞİ Ş İ M TÜMEL Bİ Çİ Mİ DE ETKİLEYECEKTİ R. ÖNCELİ K TÜM BU VERİLER DOĞRULTUSUNDA BİÇİ MSEL BÜTÜN OLUŞ TURULUR, DAHA SONRA HER BİR Bİ Rİ M AYRI AYRI BİÇİ MLENDİ Rİ LİR. TÜMDENGELİMCİ - DEDÜKTİ V - YAKLAŞ IM 13 BİÇİMLENDİ RME STRATEJİSİ • TÜMEVARIMCI YAKLAŞ IM DA İ SE, ÖNCELİKLE HER Bİ R PARÇANIN ÖZELLİĞİ BELİ RLENİR BU PARÇALAR ARASINDAKİ İ Lİ Ş Kİ BİNA TÜMEL Bİ Çİ MLENDİ RMESİNİ TANIMLAYACAKTIR TÜMEVARIMCI - İNDÜKTİ V - YAKLAŞIM 14 BİÇİMLENDİ RME STRÜKTÜRÜ • BİÇİMLENDİRME STRÜKTÜRLERİ TASARIMIN BİÇİMİNİ OLUŞ TURACAK BİÇİMSEL KARAR ALANININ BELİRGİNLEŞTİ Ğİ SÜREÇTİR [ÜNÜGÜR 1989]. BUNLAR, • ORGANİK (İRRASYONEL) • GEOMETRİK (RASYONEL) • KAOTİK YAKLAŞIM (KAOS TEORİSİ) 15 BİÇİMLENDİ RME STRÜKTÜRÜ • MİMARİ TASARIMDA Bİ NA Bİ ÇİMLENİŞ İ OLARAK GEOMETRİ BİLİ Mİ Nİ N KURALLARI İÇİNDE DÜZENLİ GEOMETRİ K FORMLARI KULLANAN YAKLAŞ IMDIR. BU YAKLAŞ IMDA GRİ DAL AKS SİSTEMLERİ , MODÜLASYON, ÖLÇÜ, ORAN Gİ Bİ YOLLARLA GEOMETRİK DÜZEN ARANMAKTADIR GEOMETRİK STRÜKTÜR JESTER EV İ BOOMER EV İ FLL WR İ GHT Ş ELALE EV İ 16 BİÇİMLENDİ RME STRÜKTÜRÜ • MİMARİ TASARIMDA ORGANİ K BİÇİMLENME Bİ NANIN YAPISAL VE İŞ LEVSEL ELEMANLARINI BİR BÜTÜN ORGANİ ZMANIN ORGANLARI KABUL EDEREK, HER İŞLEVSEL MEKAN Bİ Rİ MİNİ N VEYA BİRBİRİNİ BÜTÜNLEYEN MEKAN GRUPLARININ GEREKTİRDİ Ğ İ İŞ LEVE UYGUN BİÇİM ALMASI OLARAK TANIMLANABİLİ R .Bİ RİMLERİN Bİ ÇİMLENİŞ İNDE İŞLEVE UYGUN GEOMETRİK FORMLARLA BİRLİ KTE SERBEST VE DEFORME FORMLAR KULLANILIR. BİÇİ MLERİ N OLUŞMASINDA ÇEVRESEL VERİLER ETKİ LİDİR. RASYONEL GEOMETRİK DÜZENLERİ N DIŞ INDA, GENELLİ KLE ANALOJİLERDEN YARARLANARAK BİÇİ MLENİ R. ORGANİK STRÜKTÜR WALT DISNEY KONSER SALONU FRANK GEHRY 17 BİÇİMLENDİ RME STRÜKTÜRÜ • KAOTİK Sİ STEMLER, KAOS TEORİ Sİ İ LE ORTAYA ÇIKMIŞ BİÇİMLENME ANLAYIŞIDIR. “20 YILI AŞKIN SÜREDİ R FİZİ KÇİ LER, Bİ YONOMLAR, ASTRONOMLAR VE EKONOMİSTLER DOĞADAKİ KARMAŞ AYI ANLATABİLMEK İ Çİ N YENİ Bİ R YOL OLARAK KAOS Bİ LİMİ Nİ YARATMIŞLARDIR. KAOS, RASGELE KARARSIZ, TAHMİN EDİ LEMEYEN, OLUŞUMLARI KAVRAMAK İ Çİ N OLUŞTURULMUŞTUR” [GLİ CK, 1987]. KAOS TEORİSİ İ LE ORTAYA ÇIKAN BELİRSİ ZLİ K VE DÜZENSİZLİ K KAVRAMI KAOTİ K Bİ Çİ MLENMEYİ DE TANIMLAYAN KAVRAMLARDANDIR. GEOMETRİK KURGULARDAN TAMAMEN FARKLIDIR. ÖKLİ D GEOMETİRİ Sİ NİN YERİ NE FRAKTAL GEOMETRİ İ LE TANIMLANMIŞ Bİ ÇİMLENME ANLAYIŞI ÖN PLANDADIR KAOTİK STRÜKTÜR RENZO Pİ ANO, KÜLTÜR MERKEZ İ TADAO ANDO, ROKKO KONUTLARI 18 BİÇİMLENDİ RME YAKLAŞIMLARI • MEKANSAL DÜZENİ TANIMLAYAN BİÇİMİ N ORGANİ ZE SAĞLAYAN İLKELERİ Dİ R. SONUÇ BİÇİMİ OLUŞ TURACAK BİÇİMSEL KARAR ALANININ BELİRGİ NLEŞ TİĞİ SÜREÇTİR VE BİÇİMSEL DÜZENİN HANGİ Bİ Çİ MLENME İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLDİĞİNİ BELİRTİR. BROADBENT, MİMARIN, DÖRT FARKLI BİÇİMLENME ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA Mİ MARİ BİÇİMİNİ OLUŞTURDUĞUNU BELİRTMİŞTİR [BROADBENT, 1988]. • PRAGMATİK • İKONİK • ANALOJİK • KANONİK • GELİŞEN TEKNOLOJİ LER Bİ Çİ MLENME ANLAYIŞ LARINDADA DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLMUŞ TUR. BU YAKLAŞIMLARIN YANI SIRA • ORGANİK • KOMPOZİT • BİÇİMLENME ANLAYIŞLARIDA MEVCUTTUR. 19 BİÇİMLENDİ RME YAKLAŞIMLARI • PRAGMATİK Bİ Çİ MLENME YAKLAŞIMI, MEVCUT MALZEMEYİ KULLANARAK DENEME - YANILMA YOLUYLA EN GELİŞMİŞ SONUÇ BİÇİME ULAŞAN, BU BAKIMDAN NEDEN İLE SONUÇ ARASINDAKİ İ LİŞKİ Yİ ESAS ALAN BİR BİÇİ MLENDİ RME YÖNTEMİDİ R [URAZ, 1993]. TASARIMDAN YIKIM AŞAMASINA GELİNCEYE KADARKİ Bİ NANIN GEÇİRDİ Ğ İ EVRELERDE; GEREÇ SEÇİ Mİ NDEN KULLANIMINA, BİÇİ M SEÇİ MİNDEN MEKANSAL DÜZENLEMELERE, BAKIM VE ONARIM MASRAFLARINDAN ELDEKİ KAYNAKLARIN EN VERİ MLİ BİR Bİ Çİ MDE KULLANIMINA VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERE UYGUNLUĞA KADAR OLAN TÜM AŞAMALARDA YARARLILIK ESASTIR. PRAGMATİK YAKLAŞIM AFR İ KA ÇADIRI IGLO 20 BİÇİMLENDİ RME YAKLAŞIMLARI • ESKİ Mİ MARİ USLÜPLARDAN ÖYKÜNEREK TASARIMIN BİÇİ MLENDİ Rİ LDİĞ İ ANLAYIŞ TIR. İKLİMSEL, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ETKENLERLE OLUŞ TURULMUŞ GELENEKSEL Mİ MARİ BİÇİ MLER TASARIMCININ Bİ Çİ MLENDİRME ETKİNLİĞİNİ YÖNLENDİREN İ MAJ KAYNAĞ INI OLUŞ TURMAKTADIR [URAZ, 1993]. İKONİ K YAKLAŞIM GELENEKSEL TÜRK KONUTU CEPHES İ ZEYREK SOSYAL S İ GORTALAR KUR B İ NASI - S H ELDEM 21 BİÇİMLENDİ RME YAKLAŞIMLARI • Mİ MARİ TASARIMDA ORGANİ K BİÇİ MLENME Bİ NANIN YAPISAL VE İ Ş LEVSEL ELEMANLARINI BİR BÜTÜN ORGANİ ZMANIN ORGANLARI KABUL EDEREK, HER İŞLEVSEL MEKAN Bİ Rİ Mİ NİN VEYA Bİ RBİ Rİ Nİ BÜTÜNLEYEN MEKAN GRUPLARININ GEREKTİRDİ Ğ İ İ ŞLEVE UYGUN Bİ Çİ M ALMASI OLARAK TANIMLANABİLİ R. Bİ RİMLERİ N Bİ Çİ MLENİ ŞİNDE İ ŞLEVE UYGUN GEOMETRİK FORMLARLA BİRLİ KTE SERBEST VE DEFORME FORMLAR KULLANILIR. EĞ RİSEL FORMLAR, KRİSTAL FORMLAR, ORGANİ ZMALARDAN ETKİ LENEREK OLUŞTURULMUŞ FORMLAR (Bİ OMEMESİS) VE SOYUT HEYKELSİ KÜTLESEL FORMLER BU GRUP İÇERİ Sİ NDE YER ALIR. BİÇİ MLERİ N OLUŞMASINDA ÇEVRESEL VERİLER ETKİ Lİ DİR. ORGANİK YAKLAŞIM B İ LBOA GUGGENHEIM MUZES İ – FRANK GEHRY 22 BİÇİMLENDİ RME YAKLAŞIMLARI • ANOLOJİK Bİ Çİ MLENME ANLAYIŞ I, BENZETME SÜREÇLERİ ARACILIĞIYLA Mİ MARİ BİÇİ MLERİ N OLUŞ TURULDUĞU BİR ANLAYIŞ TIR. BELİ RLİ BİR KAVRAMDAN ÖYKÜNEREK TASARIMIN BİÇİ MLENDİ Rİ LDİĞ İ ANLAYIŞ TIR. “BENZETME KAYNAĞI OLARAK DOĞADAKİ MEVCUT Bİ ÇİMLENMELER YADA BAŞKA TASARIM ÜRÜNLERİNİ N Bİ Çİ MLERİ KULLANILMAKTADIR” [URAZ, 1993]. ANOLOJİK YAKLAŞIM Eero Saarinen, TWA (JFK) Hava alan ı , C.P . & F, Kunsthaus Graz Kültür Merkezi, 23 BİÇİMLENDİ RME YAKLAŞIMLARI • KOMPOZİT Bİ ÇİMLENME ANLAYIŞ I, İSE YUKARIDAKİ DÖRT BİÇİ MLENME YAKLAŞIMINDAN HERHANGİ Bİ R KAÇININ BİRLİ KTE KULLANILDIĞI BİÇİ MLENME YAKLAŞ IMIDIR. KOMPOZİT YAKLAŞIM 2 4 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI • BİÇİMLENDİRME ETKİ NLİ ĞİNİ DAHA ÇOK SÜREÇ VE DÜŞÜNCE BAZINA DAYANDIRAN BİR Dİ ĞER GRUP YAKLAŞIMDIR. BİÇİ Mİ N DÜŞÜNÜLMESİNDEKİ SÜREÇ FARKLILIKLARINA DAYANAN BİÇİMLENDİRME FAALİ YETLERİ DİR. • BU YAKLALIMLAR AYNI ZAMANDA TASARIM DÜŞÜNCESİNİ N GÖRSELLEŞTİRMESİNİNDE İLK ADIMINI TANIMLAYAN YAKLAŞIMLARDIR • RUTİN TASARIM • YENİLİKÇİ TASARIM • YARATICI TASARIM 25 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI • TASARIMCI, GÖRSEL MODELLERLE TASARIM YAPARKEN BU MODELLERİ OLUŞTURAN PARÇALARA VE PARÇALAR ARASI İLİŞ KİLERE BAĞLI OLARAK VE ÇOĞ U KEZ ÖLÇÜVE ORAN DEĞ İŞ İKLİ KLERİ İLE TENİ BİÇİ MSEL ALTERNATİ FLERİN ÜRETİLDİĞ İ YAKLAŞ IMDIR. GENELLİKLE PROBLEMİN ÇOK İYİ TANIMLANDIĞI, KULLANICI GEREKSİNMELERİNİ N ÇOK BELİRGİ N OLDUĞ U DURUMLARDA KULLANILMAKTADIR. Bİ R PROTOTİPİ N ÖLÇÜ ORAN VE YÖN Gİ Bİ DEĞİ Ş KENLERLE FARKLILAŞ MASI İLE ELDE EDİLİR. GELENEKSEL MİMARİ ÇEVREŞER BUNA İYİ Bİ R ÖRNEKTİR. RUTİN TASARIM GELENEKSEL MARD İ N KONUT DOKUSU GELENEKSEL BEYPAZARI EVLER İ 26 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI RUTİN TASARIM MOUNT ANGEL KÜTÜP . SE İ NAJOK İ KÜTÜP . ROVAN İ EM İ KÜTÜP . ALVAR AALTO 27 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI • MEVCUT BİR TASARIMIN AKTARILMASI İ LE BAŞLAYAN BİÇİMLENDİRME FAALİYETİ Gİ DEREK FORMUN DEĞİŞMESİ İLE YENİ BİÇİMSEL ALTERNATİFLERİ N OLUŞTURULDUĞU YAKLAŞIMDIR. BURADADA YENİ BİR Bİ Çİ MLENMENİN ÜRETİLMESİNDEN ÇOK VAR OLANIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ , DEĞİ ŞTİRİLMESİ , UYARLANMASI SÖZ KONUSUDUR. İKİ TÜRDE Bİ ÇİMLENDİRME YAPILIR. • PROTOTİPİN AŞAMALI OLARAK DEĞİ ŞTİRİLMESİ • DÜZEN VE ÖĞELERİN DEĞ İŞTİRİLMESİ YENİLİ KÇİ TASARIM 28 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI PROTOTİPİN AŞ AMALI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ • Bİ R ÇEŞİ T AŞAMALI SÜREÇTİ R. SEÇİLEN PROTOTİ P AMACA UYGUN OLARAK ADIM ADIM DEĞ İŞ TİRİ LMEKTEDİR. SONUÇTA ELDE EDİ LEN BİÇİ MLE HAREKET NOKTASI PROTOTİPDEKİ DÜZEN YANİ ÖĞELER ARASI İ LİŞ Kİ AYNIDIR. SADECE BİÇİ M DEĞ İŞ MEKTEDİR. YENİLİ KÇİ TASARIM SEÇ İ LEN PROTOT İ P İ N DE Ğİ Ş T İ RLMES İ ÖRNEKLER İ 29 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI PROTOTİPİN AŞ AMALI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ YENİLİ KÇİ TASARIM SEÇ İ LEN PROTOT İ P İ N DE Ğİ Ş T İ RLMES İ ÖRNEKLER İ 30 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI DÜZEN VE ÖĞELERİN DEĞİŞ TİRİLMESİ • EĞ ER PROTOTİP ARANAN ÇÖZÜM İ ÇİN UYGUN DEĞİ LSE, ONU DÖNÜŞ TÜRMEK YERİNE ÖĞ ELERİ ARASINDAKİ İLİŞ KİNİN VEYA DÜZENİ N DEĞİŞTİ Rİ LMESİ İ LE YENİ Bİ ÇİMSEL DÜZENİN ELDE EDİ LDİĞ İ YAKLAŞ IMDIR. KİMİLERİ NİN ATILMASI, FARKLI ÖĞELERİ N EKLENMESİ YADA YERİNİ N DEĞİŞ MESİ İ LE FARKLILAŞMA SAĞ LANIR YENİLİ KÇİ TASARIM SEÇ İ LEN DÜZEN İ N DE Ğİ Ş T İ RLMES İ ÖRNEKLER İ 31 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI DÜZEN VE ÖĞELERİN DEĞİŞ TİRİLMESİ YENİLİ KÇİ TASARIM JESTER EV İ BOOMER EV İ FLL WR İ GHT Ş ELALE EV İ 32 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI • YENİ ÖĞELER VE YENİ İ LİŞKŞİLERLE YENİ BİÇİ MSEL ALTERNATİFLERİN ÜRETİLDİ Ğ İ YAKLAŞIMDIR. YARATICILIK SÖZ KONUSUDUR. GÖRSEL DENEYİMLERE DAYANMAYANhenüz yaşanmamş bir durumu ifade etmek YENİ DÜZENLERİ N YARATILMASINI GEREKTİ RMEKTEDİR. YENİ BİÇİMLER YENİ DÜZENLER DEMEKTİR. YENİ BİÇİM VEYA DÜZENLER FARKLI YOLLARLA ELDE EDİLEBİ Lİ R. • ANALOJİLER KURULARAK • İMGESEL KAVRAMLAR KULLANARAK • SÖZEL KAVRAMLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (HAREKET - HIZ) • SOYUT GEOMETRİK FORMLARIN DÜZENİ • STRÜKTÜRÜN VEYA İŞ LEVSEL ÖĞELERİN DÜZENLENMESİ • TERSDEN DÜŞÜNME • .. • ... • ...... • ......... YARATICI TASARIM 33 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI ANALOJİ KURARAK YARATICI TASARIM 34 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI İMGESEL KAVRAMLAR KULLANARAK YARATICI TASARIM 35 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI SÖZEL KAVRAMLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ - Dİ NAMİ K -- YARATICI TASARIM 35 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI SOYUT GEOMETRİK FORMLARIN DÜZENİ YARATICI TASARIM 35 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI STRÜKTÜRÜN VEYA İŞLEVSEL ÖĞELERİN DÜZENLENMESİ YARATICI TASARIM 35 BİÇİMLENDİ RME SÜRECİ YAKLAŞIMLARI TERSTEN DÜŞÜNEREK YARATICI TASARIM