Petrografi Monzonit - Latit Ailesi Monzonit-Latit ailesi • Siyenit ile diyorit arasındaki geçiş kayalarını temsil eder. Genellikle serbest silis (kuvars) içeren kayalardır. Renk indisi % 35 civarındadır. Derinlik kayası Monzonit, yarı derinlik kayası Mikromonzonit veya Monzonit porfir, yüzey kayası da Latit’tir. • Monzonit, başlıca alkali feldispat, plajiyoklaz, ojit, biyotit, hornblend ve kuvars’tan oluşur. • Aksesuar (tali) mineralleri apatit, zirkon, magnetit ve sfendir. • Kayanın yaklaşık olarak 2/3’si feldispatlardan oluşur. Bunlar; Plajiyoklaz=Andezin (-Oligoklaz) (An<50) ve alkali feldispat= Ortoz özelliğindedir. Kuvars yaklaşık % 2.5 kadar bulunabilir. Eğer kuvars % 5’ten fazla ise (% 5-20) kaya Kuvarslı Monzonit adını alır. • Özel bir koşul olarak, eğer, kuvars, alkali feldispat ve plajioklaz oranları eşit olursa, kaya Adamellit (özel bir tür granit) adını alır. • Doku hipidiyomorfik tanesel veya poikilitik’tir. Doku tanesel olduğu zaman, kuvars genellikle diğer kristaller arasını dolduran ara dolgu niteliğindedir.Hipidiyomorfik tanesel dokulu monzonitPoikilitik dokulu monzonit• Monzonitin ince taneli ve/veya porfirik olan yarıderinlik eşdeğerlerine Mikromonzonit veya Monzonit porfir adı verilir. Genellikle küçük boyutlu intrüzyonlar ve damarlar halinde bulunurlar. Monzonitten doğada bulunuş şekli ve dokularıyla ayırdedilir. Doku; Mikrogranuler ve holokristalen mikrogranuler porfiriktir. Foto Karacık (1995)’den alınmıştır.• Monzonit ailesinin yüzey kayası Latit’tir. Latitin mineralojik bileşimi Monzonit ile aynı olmakla birlikte, alkali feldispatının sanidin olması ve dokusal özellikleriyle, ailenin diğer kayalarından ayırdedilir. • Mineralojik bileşim; Feldispat grubu (plajiyoklaz-oligoklaz / andezin; alkali feldispat-sanidin) ± hornblend ± biyotit ± piroksen ± kuvars şeklindedir. • Plajiyoklas çoğunlukla fenokristaller halinde bulunur. Bu durumda, alkali feldispat, a) hamurda mikrolit halinde, b) plajiyoklazın çeperinde geç evrede gelişmiş zarflar halindedir. Eğer alkali feldispat (sanidin) fenokristal olarak gelişmişse, bu kez plajioklaz kayanın hamurunda mikrolitler halinde yeralır. • Latitlerde hipokristalin (yarı kristalli) porfirik, camsı ve mikrolitik dokular gözlenir.Latit