Mukavemet Mukavemet Ders Notu FULL (Volkan Ersoy)_Part3 i ,?- A ..-:... f / -- ------ IAi c tlYl Vle 0/ i) ~ , I,., i ,"'/ "f\" \ i ........ iv '-- - ""'- --- ~ ~ --- ......• ..- - - ..:::: --.. x G>oi\ e 'V'lli~ "~O .••.. --.< i i... ..••.. -- ~ ..... ~ - m A-. i..•••.• if -- -- '1 i L-- ~h L (9 .i. LT --- ~ t- i ./" ~ .....•••.. -.- - i - i L..- fL ~ A ~ .-",.... -- i f ...., i'-.... :i. i / r--.-... i'?7/. /' If c. ,,- '- 1- v ~ -L < ---- ~ 1 -- ~ ~i /1 / -.. i - ,.. .- -re .... -.. / 13 ./ - - - -N:: 19 - '\", :/ i - ~ _i --- - , :> } i ,-J -- \ -- -i \ tfi T ~ Li 1 T /i - .r, i - i i j f i ri' /1 '7 /" i V LA' •. r::v / r~ ./ /' -;i ~~tID ",- i ~~ l(' - d.. ~i..ii nCi ol ~i' ~ i • :/ ;..Y' ~ ~ ,A / l.- i i :' -f~ - 1X 4 ;/ , ./ ~ o ~ ~ l)\ : b ( L I i i i r> (n ~ 1 ep - )(1 X Mo,! o' .:: .i i.. y T -OL - c' i ~ -~ .. ! , r, iO " , 7 L..r' X .: ~! ~ if - (\ ~ ~i Ol",ri)( "7 •••••• " - - i v '\~i rY)M \.. i ~ il p'61in C~~ ~l.f/)k!t.' i li , ~ ,L il ~. i - I:J ik T 'oTG i ," ~S ece de -;Ir/')o er:;; L f \'O i \i~d y ""~ I i 'J! ,v. i , .J " i /' -, _/"\/1.- /' 9 \ \ ~ \J-Iii .•.. \" ~ ÔiviC\xj i i i i f i J -- ~ r! \A ..: ~ r- ,'rf::; ( V ~ ~ -cr "I" i ..., i -,lICJl' i , -tr i i .~ A, 1\ i.. 'L , ri A' r.; P.Ac ..••.. 1\ o , te}) ri' ,; /, Wl.i vi LU V OL~ ~ if ~~~ i--~ ~ii ,i f.J IVf - ..",.. i""'-... ./ -- / /~ •.•.....•.• ~( 1 ( NiL LlIjlOl'" ~ i "'(t- C :;..:!:: TI'l i••• .::- \lAJ( ( i /' ~ -, "7 6 --l iC1 { /1 \ i i '- \ ~ 9' ~"'" 'r i \ '7 i~ - \.,K ./Vit \.. , i.ii"" .::-8 f'u iX '-. ,/ ~ 1/1 ~ CKOZA-~-~- ~tft4d-A l1f1 =r~ i i ~0X -- i r, i i i i ~, i' T~~ i , i i i i i ! i i c,~\ dV~(i\ f i ~ •.. JJ fLTI.' J1 i ! i i i ! 1: ff~ffi ~~;:h i i i i i i~ '-r .~ ~ i i ----i-,. , -, ': +-4 ~;~1\iJA "~ ~ ~' mOM e1\ i ! i i i 1fJ=i i i ~ :{ts ~ ~D~ i i i i ~ i i i , i i i +1-tj ~~t+ OC i i h ~ !...;. i OKOZAy= T l> h'iiinui '\ ! ID~ife~~ 1e~;+N" ~i _.~ f----t i i t ~t~L i :i3)1 N~ . T - , I\.: i i i i -~~ i i H ! i i ! i i i i OKOZA9 6 (T €rS1}1i oiSO~ 1. fl) d§T$irrir dfJ e. Qto.billrle c'Jo, d!\)i_i_ i /, UJ ~i ~ Pt21~ ~V/'il ivi,. i ~ -\J~ ki i idl JU mm (. i ii i i i 8;t i i ç i ". ,. i i i [.di - i l'IT~- "i " i~. ,- ~ ./ ~.~. . ' i i t:;; ;-J - ---J ')') ö · ~i~) 11 A J' . i i'- 1/ I" ,_J,' P I' v U i i J i ~ , - , J / ai~11 ~i 'jCf". I" ~~ ~ ---r:B f-\ ,i iL i I i ! \ L+- , Li' i •• , ". "I' • , i i •.• ! , i LI ir i !! "I i i> >( ~ O N i ~ ~ VA ., ,- (iX i i I,.. i ~_ i, -.D' ~--., ~_i l"A . i ~ i i' iL o i r:: i i i "v i r.: 2-.!!- _ ,AI" r " "7 .• - • , ~~ ll' i r= J~i:: / M ( )11 x '/-di( 4-" , i -q llJ i i i t i d i rl\.l \ •.. u i ,\" / ,f\ f' i ! ~ .l !rJ )( i-r:c- i \7 ·1 / t IT 1\ T fJi LK i d) ,x t ~ X -i j~ ~ ! i i ii .y i 'i i i i ".. / ",LA .'AI1-)j, / ' -e i~ v i '- i i / i i i ~ U ~ ri .IJ \1 \. >-- E ~ II' V'-'I(NI T '"'l , ~ ,\i T i i i - ~ i tl ~j}(»)", M;< H), .•. ('~i , d~ ;.v ~ .J ( 0° X(:.L ...) " ..i, , . 1\ i i< J i.. -- i- 1- 1 \Jlx i~- "Tl "ri ~ \ ..J/ i •••• V" '/ Ii _ !'t, , E. ~ID \ tN i , 1 i..') jt l::- A i~ 1'1\( J..- - I.>' 'll . X "\ 1 M ..;C) ; \,\1 li ..• \ , X -/.. ILA ,O " ~ ~ L v' 1 -i ~Vl' L- . i il 1/ '> '/ i ;' il :1 LL "'" tvi xl .J , , I- -~ 'JC':: II o ~ .:: ~ ,3 ~i ~ ,f\ -, i~ ~ - v i .•... 1~ lo 1--, i ii i _d- lAiL 3 IJ.. LI \ iS i :;;lJ -~ ~i - l' -= -=-x '7, lt.. ~\ 'L( , - \.ALI 1- ~V \ .., _i~ r r-- f 1 , '-' '< , v' .>\,- \.. r J L • -J \J i 1 i~ rili VJ i I, J ~/ i i '1) .:: iO i ~~ - '( ~ - ri r v _ / , L L~E / ~'i /f i i Vf, ~p.- il / _ L \ " x, L IL. j i " ii~ \ ~ iL •. v J / i '1., , 1 i i i i >1- iW i L~ i' L~ i L i J/ hih - j " 7.ulT ii"{ < i" ,- •... 17 ) - i i i i 1 i - 1 i (se~i tv) "'jr) J ~.:O j:: ~A - -Pl'} - - 3ET _l_l_~,'- i,i~ ~~~ . ~i-iI.~,1 -~-~ i i i i i i i i i i i i ,i i i i i i i 'i i i i i i i i i i m:!,~ i i i i i ii-i -, i _..L: i ! ; i i i =r/I r-H~' i i i i i ! i i i _i ri i i i T i i i i i T ~~i ii~ "'. i + i ,* i i f Pf; : 1 +7f i i ~~i-r ~r-:- i i+~-+++ i i i /(, i i .:i h ~.':T ~ ~ f L_ =;---rN .o' . - L ~ T i i i ] ~. 1 i t OKOZAT101i H In~-~-U~~t(tÜtc m-t1:"'~ ~ih40 i !tl~i x t +lc,I"1 e- ~\~ J' i=:ar- ;i~ ~ RL 1, f\jli FT -rx- .J g-iT-i--~r;-_D ({17T'T ~J) r~ ~ -'~ 11~ ~(fL lrIlill ! i i i 1< ~,.nflji .'- _ 1.. FJL 121 &' ~ ~!X"- illl: .ri 1\ ,~ . 1\ i ~i ";;/ i :ir (\Öt:,~ J Ii 15-'-6 N 7nl 1'1 J i }.( K \Lf/~ 1\ 1 i - i i \ i /' i ! , " , A' Lli vi 'IL i-' -' tr.. '" .~ i i p- i D ./. ~ ~ D L 1. & iD L A Li 7: 7 • '1'1 i i -r 7" '1 r -y; ;- i r i) i~ 'i-M ... i i 3r11. ~rv_ .rr R1 i :10HP N it> ...\ := ~ii it /ii , LV '-'IJ 1 \ J JJ i l '" 7 tl ~:: ~ c\ h ,\ ci. \ ,rv i T :Tf) - i Vj. iJ i ~:ij ~ i i .p ~ a.. 1 i ~. ., i i V lt i.,. i~ i... , i i ~ .•.. i ~~ i D ~ ){ i L ir >.1 i i7"P7 5 {,'i 7, r "}IO i L 4 y .:: 1 ~ ')1 ,t! L i L i ! i ~i \}l lj " i' i> S \ ( h~l f.. :i.../' i i :" li J i .•.\ iO - -lOt - 'o X L -"" i (,i t. i- Il _\_\- i + i ~ T i r b~t~~\ fJ[ J i i ....... IL r, i i i i i i i i i B i -f- i ,7#ir i 1 ·7-&~1 2'jgf') )!'{QM 1- -+ ----1- (\ ~ (j) l ,- --l- ! i i i + i -+-J \ ---=---r- 1=++-+ i i i i iLA k.('l iokN{fYl -b-i-i t r i i L i i i i ,I i-=i -"f\-e:1f1e~ !t~pb+eii~~ .Ei:- ), 7 -~ /,< i}-+ OKOZA/ " rm! iL L / 7 -i --J i L Li P l_l_ H i _~ n ILJI~- ( i i i '~ -+-i-q~ ~---LJ;:L ~ i1;Y=i Ii 117 i -~ i t ~ iL/'J> ~h\t iD i i ,r~I\.I1Yl ~i GiKOZA i i iJ+e+­ 'j -~-~- t t --L. H-i i_i P i 1 i i i - i ~tjllL [) 'L ~ J~ft~ i i i 1 i i L~ __ + + i i i ,~[LI i ' \+JI ~J;t T=t q i i W 1 i ~L~\ i i i + i i i ! ~~ LU i ~ r IOblo ' - ~ w ifi ~i~-I-i-I-Vt7 ,I +---+=--t--++-+ 1_ ~ i i i i 171f 1()M P 1/ ~ _1_1_ .- "" ..-i. :r -=b H i ~v JA ~O V 'l~ dP ..•... ,/ '"") , II ./ "- ./ r--..... /' i"-. / " ~ • i (\ ~ ~ [) ...•.... ""-:. ,/ ~rV'I )- ( F ~( -~ C,, ~ "-- ...•••. .•.•..... \, i< (\ ,/' ~~ i"i" "':>\ v 'V' "'-.I f~ .:- -r ibo JA .:-D /" 1J. , •..••..... ~ ri' '-' i f,\, , .... i v i -4 f\i1':: M ~ " r f\ ~" 1\" - C - -'> ~ .v, rlA T- L ~ d~ .::() ~r. = - -1 i 17" &A - V rr LJ J , U J A i i I' i i~- ~ ·1 i ... .~ (i ~~ ..i..:r () -~ .., ( r A f ii) ~ i~,)\ 'l.t. 07 f7 ~' ;J i J " 1<1 ~~ 'Iii, Jl:...tii ol fYL< 'ii li ( i" ~/ /' tl i5~ O ~ 1\ i \.ll ..,- di :: ~ ;1F O -i \ Tv A : J h u•. li .: 'i. C ~ L v J 11 li ari 7~ -O tl, fyie. 'i') - " 1- . /AI!, /f" ~ ,I Ot/'I " ,"':u u Li ~ i~- ..,. ci v /(',71-•. ~ ,~ i 71 i, o ..l 'kh i t. t()( 't -LO ,i· n/, c / .~)< T7 i ~ v' ~ L~ ~ i i ( () i , i-.. ""-.......1 { 1/ CH !{,lo( • '> r-: Ai // , F......... 1//( --..... IJ'-.....-1 ,.~y --- r LA ,,"l "'-....... '----...1- ~/ 7 i ':iN !.i"r st e kVMe 'tj NU 'TT ur uf f " ~ 1/ i1I .;;;, i o ot ~r' lu i i u ~ (Li \-'a '-t f----. :1\ ! ( I.::::::: i-- /' b";ilp, "7 i-- r.-J v .•••.••.. i ,i -- ( i i - : ( r , 'i i - i D r u-1I i(iii i N ini ol Gi i'Yle 0, Mier i)\(. Ilc i i 1 eJiI (J,i rob ~n Pr .i:- ' . ,~ , r- 11 ) ~ • .;ç t1 ~ 111"' DO, f\ g! , ~ :.:i' r . , V Ifi\' / - - , \...c.. -- ~ L , ~/ i / 11 \ ~ -.- ~ r ) :v ~ i ~ ! \ ~ ~ \ 7, , i \ .:J / j LL i-L ;L.I~ i,.. f 1\ 1\ i i , .AA! , i f -l i i '-" i i i '" v ~ ~ ' '-L ']v ~~'I i -fe- ~ ,"\ .• ,.lii 1'0: d~\ 'iK x'l , lJ1t, ''I.. \ ~ i :Y~ i" .~J ... ' J'1- \,'J' '" "'" vi ,kA; , ir ,.- i i ~ LLL i i ;r - - !'v\ 4, t/,,) C~ ( ~1 i [;< [\i) ,r i r\J ~ ri. ~ hi"\. Ol' " :L,i~+- hnl '" - '- 'r '1 J . i i n QO i~ttyi~ T) (v) C; ,)( i OKOZA1'-1--1 ~ i (lastik ~'ri l Swul~; ~ç(Y\e Ml'V>~\1/ 1)Wir \fV\P..... r ~I'.' ll" . i • i· i • \~~ -il, ~it~j=;)n ""1 11 ~ F /ro o -~-~- '7\ ...r 4 ,I •• IJ ~i + t~ r~c!~P1~ iH t PffrotM ~ \ ~ ~ ;1.~~~~ 1/ ; \ ~ ! i i i i i -+ i CKOZA1\ i '\ //1/ j,.,L 1# ~ "\,r~i·vi, V.fl\o, -- 1 ( -- 'Ii t ~~ -~~., ~- ~ )'IX .1 I i -eM . ( 'J::,,!-, i i=J -1 iilL,i UM <;; --;- , » i . J(IM"fX _1_L_ ~ -..li ~~ PX - ... ~ 90iau ~ jkJ-' i-C 'I j. q:rr? \ - v ~ D iJ ,i; ~ d'::;~\&-. CKOZAJ i i i i i F) ~ i i t~, :+ ~t1r/l'j i li \; i i i i i i _ ~r +-----i -i... i '- i i i i i ...,. i , ; i i 1 ..•.. i i i, ri-1 ' )li ( 2. -IM ' [TL J ~ i LI i i i ~ ~ i ~ _J. ! i i ! i .. i i , mi ~ 71 &-, i ~-t i~ -'-----.L i i i i i i i i i \ =Ri:-r-tTT1 x i i i i i i ~ :- ~VV r"'i .lo-r~Y ~-~ 5"9 ri.~ - i] J ' -.l i B~\V()(Y'Jajl,;; -r k,- ~ii .l y i T: - ~11Jj MIM. i 1 1'ri~1ert ~S ~ .: ~ ~ 1) )~ A i i 4f±1 li i i i i i~-,-. :i~ ~ CKOZA ii - i - i i i II i _"_1 J I ii~ --l i .• - i J i n 1 i i~_~ 'ffl" -')- 1 i +± i - '\ i li . ? tti ~ ~ i n ~ i J ~ +!LI., ~ i 13 J. 1 1 1 ~ t ~-' -i J. i 'tm 1 -'--1 J. T Wr -1'[ i i w t J. J i 1 VIL i i i i i hi T i - -t i i ~ - - --1-- -- - -- L il l' -~-~- [+ \ ~ i k' 51lt el ~~ ..i * i '~lL i i '+ i \L~ r l -i i i i i i J..•..J i L±J+ i ~ i ~ 'i~~, 1 .•••. 1" i i i o ii i r i i , i~ :) 111 lE-- ,-f i i ·---~-i- ··1 i ....-i-r rft1i:)~~O 't 'l i / / -q:.i-·r~i tr i i ri v- Lf-----t f!U i ~~~~; Moith~I'1 i i, m-+-hr ' I, i r~ i, -- V~ T "ki\! (ri '~:~ iif i d t ., Fi rJ r:; ~7Ji '-qipOP/\(v\ i- i W\Hn~1~ ~ t + -L---+ W , i it- ri +--t CKOZA i-&0 ~ -[-[- 10() "",M L -+*1 ~i'"'. t=fII=E1ft 1W ~(lnd(l \ ~ ~ i ,----.-1-1 • ~ i{ [1"1 • ilil"\~' T i .. Vf iro~ 1t1t-:-1 f bi-, b iM -=-r-t-'" ..k--t'i-A-Wl i· II 1"/'1· i h' - i i i LLL 1)111"11',. ~ ~ .... ~TttE! tJI.. ! f) ~~+Ht i6UL1-'~ {\ 14-=-Yi U ~ 1~{iJ;Tlnp Ji i i v ,FT t /V~ i/U r -T CKOZA! -~-~- .xi ~TiY} ~ ··-----1-1 i i -t3\J i H-t i .~ Lo ~6~!:64:t i i i ~i.~ ~PIt-~ + i ~i , . ,- " , i i i i i ! ----L1 ~ i i -9p~"\ i i i "~ -+- i i t11t -i--+ i i i i i i rii kfr f-t ~ i i i ~ ,~\1(yia ~5 L dV2 i i '-' i i i Jj i 1O)~O rN+):-~p ~e iMmr---<80r~~t--+cl~ ~i 'Ii i i i ~~+-+ re. A, i +-+--+---i--t-­ y----+i-±-+--+­ ~~Dj- - i i +---t ~ -+---fi---E .J I\.. i i i t i ~ i LI - ii I:.N i i i II i i ..(,:)~i. ~ rJ -B v . I'\. rf> ~~ ~ i ~ i ct ~IMt i i i i ~ i 'ri i -, ,~o.J\ J ~il(L~ 1[10 ! e 1(1\" '1=T17I- i i ~i \L) ~ i CKOZA rHN 51eN ~t-H': :t~ i i i i i-- i---+-t11 LL i-[-[- luiiYMHfP;-JM ~ ~L ~ M- h~onte*~" ~ ia.ii relk ~~ le ~çl ~[~ )C1 i Jr.~n~ dW,1 IS SihIi~ISo ~i" - (bMg ,i 15~1t.\\ i i i i i J- ?i MPQ\ ~'LU1 Jis: ~ 1tO i i i M "--'- i~ -=-tr ~~1~9~+t~· riJ$it i r'" i 'f't'rn. ir! '" f\ _ \J tv'! i - L~ ~te4vJ~ i , i i1orrvi~ T -r T i LITITLSik -1 ,q i +- i~ --C i CKOZAi Vdir fJ=9 ~i ~~ i i 1+ 1 ]asi nda i - -il H -+-----i dltf ~ :'4 i Ri i i i T ::i4 ffi:~ ~~ i : i i : f -l stfh i i i i i i i -i ()~i\ri~ i f'I.o/"d cir-+-p i S u J . i, ! ~ rf ,- p i~ N, i i i i T --!- ,~ i i i i i i i + i B1~il OKOZAt iiiNIMm ~.~ i P ~i P117 ff-.J N\::T100 N '~DJO tb)1--\ ->IHI 21 Nm,. i~l \l ~ ~I lt-O() tl LTi i n f\ti {" \it i~~ \? X, i ~) OUt ~,s(Mdaki maX G~~(L ve..- ~)tYl(l 3enl~~1­ 8J llrl ~()fti\ T ii· i i i i -i)ttV \.. ii t x. fdqgil 'Nl i -i i ~trq Vi ~ q:::::;; i i T T! i {~~ itolUt M ~ Um li 12.tfA-ll l OKOZA'--1'---1 .:\0 _\_~- -+ -LJ i ! i~ i i - 1 i f)df'Mbll\J~ ~Vi/" ! ! i ~,.{ ,- - 1~~1 $idn~Ufi' - i i i i .~ -i i ~~-ji.~ i i y '-' -, --4 Ed M' i i--+ H-t+t-H i t +-+ i i i J L-+ i ~yx+ i i ~ ±rt' i i i ~ Ji~ YAt~ ~ :'1 i H + OKOZAi ~ rttd711 i ,. ,{;ull~ r­ i- -[-[- 1~ ~ ! ~~'\,i <'.- i~'-~ ~ 1 , i ! i i i ! i , i i 1 ~ i ! i ~i1 OKQZAv - -~-~- ~ ~, i i T i i i T i t i - i i i \1 i i GJ' ~ ( 'x f 'y)- 'X' =(Dt5~J9) - (-23/9"7) ~ 86 5~ AA po. / i i i i ! i i i i t . i' , +->'i i i( T ~ i • i f)" ;5~rJ ~. M'; ~, i:=;:iii i -t-+ i ' i H-lo Diktbs.i~ i i i i i i i i CKOZA