1 - Tıbbi Mikrobiyoloji Mycobacterium Leprae. Mycobacterium Leprae Prof. Dr. A. Nedret KOÇ Erciyes Üniversitesi T ı p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal ı KAYSER İMycobacterium Leprae 1868 y ı l ı nda Hasen taraf ı ndan izole ? edilmi ş tir. ’ Cüzdam ’ denilen lepra hastal ığı n ı n etkenidir.Görünüm,boyama ve üreme özellikleri 1-8 ? m boyunda 0.3-0.4 ? m eninde d ü z veya ? hafif k vr k, hareketsiz, sporsuz, bir ç omakt r. Direkt ö rnekten haz rlanan preparatta tek tek ? veya daha ç oklukla toplu dururlar. Bu toplulu ğa ‘ Globi ’ Bu ö zelli ği metabolik at klar, ya ğ asitleri, ? balmumu, n ü kleik asit, lipoidler sa ğlad ğ ileri s ü r ü lmektedir. Protoplazmas nda globi i ç eren h ü creye ‘ lepra ? h ü cresi ‘ denilmektedir. Görünüm,boyama ve üreme özellikleri Lepra basili asitlere diren çli, alkole az ? dirençlidir. Ziehl-Neelsen y öntemi ile aside resistan boyan ı r. Uzun s üre boyand ığı nda Gram ? pozitiftir.Kültür ve biyokimyasal özellikleri Lepra basili in vitro k ültürü ? yap ı lamam ı ş t ı r. Bölünme zaman ı : 11-13 gündür. ? inkübasyaon peryodu 1y ı l- 50 y ı ld ı r. ? Baz ı hayvan inok ülasyonu yap ı lm ı ş t ı r. (Fare, ? kobay, ş empanze, hamster) hidroksi fenil alenin (DOPA) oksidaz ? aktivitesine sahip tek türdür. Katalaz negatiftir. ? Az say ı da super oksit dismutaz (SOD) enzimi ? içerir. Konak h ücrenin makrofajlar ve ? Schwann h ücrelerinde yerle ş en zorunlu hücre içi parazitidir. Lepradan koruyucu mekanizma ? hücresel immumütedir.Lepramin testi: Lepamin antijeni ön kolun ön yüzüne 0.1 cc ? intra dermal verilir. İ ki tür reaksiyon olu ş abilir. ? 1- Fernandez reaksiyon ( erken tip ): 48-72 ? saatte nedurasyon 5mm alt ı nda negatif, 5-9 ş üpheli, 10-14 hafif pozitif, 15-20 kuvvetli pozitif 2- Mitsuda reaksiyonu (Ge çtip ) 3-4 hafta ? sonra pembe nod ül olu ş mas ı d ı r. Testin hakki pozitifli ğ i budur.Lepramin testi Fernandez reaksiyon reaksiyou kona ğı n ? Lepra basili duyarl ı l ığı n ı , Mitsuda reaksiyonu ise direncini gösteriri. Bu testler tan ı da kullan ı lmaz. Test ? tüberküloid reprada pozitif, lepramat öz leprada negatiftir. Test s ı n ı fland ı rmada ve prognozda kullan ı l ı r. Lepramatöz leprada T 4 hücrelerinde ve ? Lenfositler IL-1 salmalar ı nda defekt vard ı r. Tüberküloid reprada T 4 /T 8 oran ı 2/1 ? iken Lepramazöz leprada 0.8/1dir. Yapt ığı hastal ı klar Lepra ba ş ta deri, mucoza, periferik ? sinir olmak üzere g öz, testis, kas, kemik, ve retik üloendoteryal sistemi etkileyen kronik gran ülomatöz bir infeksiyon hastal ığı d ı r.Ridley-jobling s ı n ı fland ı rmas ı na göre 5 klinik form 1- Tüberküloid repra (TT) ? 2- S ı n ı rdaki(Borderlayn) T überküloid ? repra (BT) 3-  S ı n ı rdaki(Borderlayn) lepra (BB) ? 4- S ı n ı rdaki(Borderlayn) Lepramat öz ? lepra (BL) 5-Lepramatöz leprada(LL) ?Epidemiyolojisi Tek bula ş ma kayna ğı insand ı r. ? Bula ş ta genetik, sosyoekonomik, iklim, ? co ğ rafi, hücresel immunitenin rolü vard ı r. M. Leprae basilini b ütün lezyonlarda ? bulunur. Özellikle lepromlarda daha fazlad ı r. ? Basil hasta vucudundan d ı ş ar ı çe ş itli yara ? salg ı lar ı ve özellikle burun salg ı lar ı ile ç ı kar ı l ı r ve etrafa yay ı l ı r. Epidemiyolojisi Anne s ütü ilede salg ı lanarak çocu ğ a ? geçer. Eski tarihlerde b üyük salg ı nlar olmu ş tur. D ı ş ortamda 2-9 g ün canl ı l ığı n ı koruyabilir. En fazla Asyada görülmektedir. Türkiyede G üney Do ğ u Anadolu ? endemik oldu ğ u yerler vard ı r. Sporotif her yerde olabilir. ? Korumada a ş ı lama çal ı ş malar ı vard ı r. ?Laboratuvar tan ı Kesin tan ı lezyonda direkt boyamada ? aside dirençli basiller görülmesidir. İ nvitro k ültürü yap ı lamaz. İ nvivo ? hayvan deneyi olabilir.Klinik örnekler Deri örneklerinin biyopsisi veya ? kaz ı mas ı olabilir. ( çene, ka ş lar ı n d ı ş k ı sm ı ve kulak memesi), Burunda mucuza kaz ı nt ı s ı olabilir. Laboratuvar tan ı Ziehl-Neelsen y öntemi i le aside resistan ? boyan ı r. Basil say ı s ı S ı n ı rdaki(Borderlayn) Lepramatöz ? lepra (BL) Lepramat öz leprada(LL) fazla di ğ er formlarda daha azd ı r. Burun ve deri kaz ı nt ı örneklerine bir damla ? DOPA konuldu ğ unda siyah renk olu ş mas ı indirekt Mycobacterium Leprae basilini gösterir. Laboratuvar tan ı RIA ve EL ISA ile Lepra basili özgü antijen ? fenolik glikolipit 1 kar ş ı olu ş an antikorlar ölçülebilir. LL de %100, TT de %20 duyarl ı l ığı vard ı r. ? Son zamanlarda hibridizasyon sistemleri ile ? Nucleic Acid-Fluorescence In Situ Hybridization (FISH y öntemi) gibi direkt örnekte Mycobacterium Leprae basilini gösterilebilir. Tedavi Klinik formlara g öre de ğ i ş en ? miktarlarda Dapson, rifambisin ve klofazimin kullan ı l ı r. Rifambisin direnci bildirilmektedir. Baz ı klinik çal ı ş malarda kinolonlar, ? minosiklin, azitromysin etkili olabilece ğ i gösterilmektedir. En az 5-10 y ı l izlenmelidir. ?