Genel Nefrolojide Anamnez ve FM NEFROLOJİK ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE Dr. Ahmet Kıykım Nefroloji B.D.Amaç ve Hedefler • Nefrolojik sorunların çözümlenmesine dönük hasta ileti şimi, anamnez ve fizik inceleme özelliklerini kavramak • Nefrolojik sorunlarda; – Temel yakınmaları bilmek ve saymak – Temel fizik inceleme bulguları – İdrar özelli ğiGiriş • “ İyi anamnez tanının yarısıdır.” BÖBREK LOJU ÜRİNER YOL SİSTEMİK YAKINMA VE BULGULARGenel veriler • Ya ş • Cinsiyet • Özgeçmi ş – İlaç – Çocukluk – Gebelik – Tekrarlayan böbrek hastalı ğı!Lokal Yakınmalar • Bö ğür a ğrısı • İdrar anormallikleri – Anuri – Oligüri – Poliüri – Pollaküri – Dizüri – Nokturi – HematüriDiğer yakınmalar • Ödem • Ba ş a ğrısı • Üremik belirtiler – Tepeden tırna ğa • E şlik eden di ğer sorunlara ait belirtilerBöğür ağrısı • Kostovertebral açı alanında • Kolik • Künt • Yansıma alanları • A ğrı nedeni?Normal idrar hacmi • Normovolemik iken – Katı gıda=su? – Ne kadar su içersek o kadar idrar yaparız – Ortalama 1000 cc. (600 mosm/L) • Konsantrasyon-dilüsyon özelli ği – Hipervolemi: Dilüsyon yetene ği – Hipovolemi: Konsantrasyon yetene ği – 50-1200 mosm/LAnuri • Tam anuri: – Damla idrar olmaması • Tam olmayan anuri: – <100 cc/gün.Oligüri • 100-500 cc/gün. • Patolojik • Akut böbrek hasarıPoliüri • >2.500 cc/gün. • Fizyolojik – Çok su içme (diyet) • Patolojik – >200 hastalık veya bozukluk – Diyabetes insipidus…Pollaküri • Sık idrar yapmaDizüri • A ğrılı ya da zorlamalı idrar“Urgency” • Acil idrar yapma hissiNokturi • Gece en az 1 kez idrar yapma • Fizyolojik (aralıklı) – Çok su içme, alkol alımı… • Patolojik (sürekli) – Süresi önemli – 3 ayHematüri • Makroskopik (gros) hematüri – Gözle görünen • Mikroskopik hematüri – İdrar tetkikinde RBC – >1-3 RBC/büyük büyütme alanıÖdem • İnterstisyel sıvı artı şı – Lokal – Sistemik • Starling güçleri – Damar içi basınç (Hidrostatik/Onkotik) – Damar dı şı basınç (Hidrostatik/Onkotik) • Nefrolojik sorunlar sistemik ödem nedenidirBaş ağrısı • Hipertansiyon!!! • Üremik ensefalopati • Hiponatremi