Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Neonatal Resusitasyon NEONATAL RESUS İ TASYON PROF. DR. AYTU Ğ ATICI MERS İ N Ü N İ VERS İ TES İ TIP FAK Ü LTES İ YEN İ DO Ğ AN YO Ğ UN BAKIM Ü N İ TES İ ADANANeonatal Resusitasyon T ü m yenido ğan bebeklerin %6 ’ s * 1500 gr alt nda do ğanlar n %80 ’ i * do ğum odas nda resusitasyona ihtiya ç g ö stermektedir.Ama ç : Hava yollar n n a ç lmas , * Akci ğerlerin ekspansiyonunun sa ğlanmas , * Alveolar ventilasyonun sa ğlanmas ve PaO 2 ’ nin * art r lmas , Yeterli kardiak out-putun sa ğlanmas , * Is kayb n minimuma indirerek oksijen * t ü ketiminin azalt lmas .Resusitasyona Haz rl k Do ğum s ras nda neonatolo ğun haz r bulunmas gereken durumlar Ciddi fetal distres; * Uzun s ü ren bradikardi, * Scalp pH ’ s n n 7.2 veya daha d üşü k olmas . * A ş r vaginal kanama, * Anormal prezentasyon. *Resusitasyona Haz rl k Do ğum s ras nda neonatolo ğun haz r bulunmas gereken durumlar Uzayan ve zor do ğum eylemi, * Ciddi fetal hastal klar; * Amnion s v s nda koyu mekonyum varl ğ , * Premat ü rite, postmat ü rite, SGA, LGA, * Major konjenital anomaliler, * Hidrops fetalis, * Ç o ğ ul gebelik, * Kord prolapsusu, *Resusitasyona Haz rl k Do ğuma pediatri uzman n n kat lmas n n yeterli oldu ğu durumlar Minor konjenital anomaliler, * Ciddi olmayan fetal distres, * Maternal ate ş , * Uzam ş membran r ü pt ü r ü , * Koryoamnionitis, * Cinsel yolla bula ş an hastal k ö yk ü s ü . *Resusitasyona Haz rl k Do ğuma pediatri uzman n n kat lmas n n yeterli oldu ğu durumlar Maternal diyabetes mellitus, * Maternal hipertansiyon, * Annenin sistemik hastal klar , * İ zoimm ü nizasyon, * Ö nceki gebeliklerde fetal veya neonatal ö l ü m * ö yk ü s ü , Annenin ila ç -madde ba ğ ml s olmas . *Resusitasyona Haz rl k Do ğum odas nda bulunmas gereken malzemeler Radyant s t c , * Oksijen kayna ğ , * Ambu cihaz , * Y ü z maskeleri, * Steteskop, * Laringoskop, *Resusitasyona Haz rl k Do ğum odas nda bulunmas gereken malzemeler Endotrakeal t ü pler, * Umblikal kateterizasyon malzemeleri, * İ la ç lar, * Aspirasyon cihaz , * Pulse oksimetre, * Kardiak-respiratuvar monit ö r. *Resusitasyonun Basamaklar İ lk De ğerlendirme Bebek radyant s t c alt na konur, * Ö nce a ğ z sonra burun ve nazofarinks aspire * edilir, Koyu mekonyum varl ğ nda trakea aspire edilir. *Resusitasyonun Basamaklar İ lk De ğerlendirme T ü m v ü cut kurulan r ve slak havlular * uzakla ş t r l r, Ba ş hafif ekstansiyona getirilir ve taktil stimulus * verilir, Vital bulgular de ğerlendirilir. *Resusitasyonun Basamaklar Vital Bulgular n D ü zeltilmesi Spontan solunum d ü zenli, kalp h z >100/dk ve * cilt rengi pembe ise hi ç bir m ü dahaleye gerek yoktur. Solunum yeterli ve kalp h z >100/dk iken * siyanoz devam ediyorsa oksijen verilmelidir. Spontan solum yok veya i ç ç ekme tarz nda ise 15- * 30 sn kadar ambu ile solunuma yard m edilmelidir.Resusitasyonun Basamaklar Vital Bulgular n D ü zeltilmesi Solunumu oldu ğu halde kalp h z <100/dk ise 15- * 30 sn ambu ile m ü dahale edilir. Ambu yard m ile kalp h z 100/dk ü zerine * ç k yorsa bebe ğ in spontan solunumu ve rengi yeniden de ğerlendirilir.Resusitasyonun Basamaklar Vital Bulgular n D ü zeltilmesi Ambu yard m yla d ü zelen kalp h z spontan * solunum ile yeniden d üşü yorsa bebek ent ü be edilir ve mekanik ventilasyona devam edilir. Ambu yard m yla kalp h z 60-100/dk aras nda * seyrediyor ve y ü kselmiyorsa mekanik ventilasyona devam edilir.Resusitasyonun Basamaklar Vital Bulgular n D ü zeltilmesi Mekanik ventilasyona ra ğmen kalp h z 80/dk * alt nda ise eksternal kardiak masaj yap lmal d r. Mekanik ventilasyon ve masaja ra ğmen 30 sn * i ç inde kalp h z 80/dk ü zerine ç km yorsa ila ç uygulamalar ba ş lan r.Ambu uygulamas Ba ş hafif ekstansiyonda olmal , * Uygun maske se ç ilmeli, * Dakikada 40-60 kez g ö ğü s havalanacak ş ekilde * uygulanmal , Fazla bas n ç uygulanmamal , * Oro-gastrik kateter ile mideye giden hava * bo ş alt lmal .Endotrakeal Ent ü basyon Endikasyonlar Uzun s ü reli PPV gerekiyorsa, * Maske ile ambu uygulamas effektif de ğilse, * Trakeal aspirasyon gerekiyorsa, * Diyafragma hernisi varsa, * Preterm bebek 1000 gram n alt nda ise. *Endotrakeal ent ü basyon Endotrakeal T ü p se ç imi Gebelik Ya?y (hafta) Bebe?in A?yrly?y (gram) Endotrakeal Tüp Yç Çapy (mm) Üst Dudaktan Tüpün Ylerletilece?i Uzunluk (cm) <28 <1000 2.5 7 28-34 1000-2000 3.0 8 35-38 2000-3000 3.5 9 >38 >3000 3.5-4.0 10Eksternal Kardiak Masaj Ba ş parmak tekni ği veya iki parmak tekni ği * kullan l r, Her iki meme ucunu birle ş tiren hatt n alt nda * kalan sternum b ö lgesine uygulanmal d r, Uygulama s ras nda sternum 1.5-2 cm çö kecek * kadar bast r lmal d r, Dakikada 90 masaj ve 30 ventilasyon * yap lmal d r. İ la ç uygulamalar Umblikal ven kan ü lasyonu ile ila ç verilmelidir. * Kateterin ciltten 2-3 cm ilerletilmesi yeterlidir. * İ lk ila ç epinefrindir. Yeterli cevap al nmazsa * s ras yla: Vol ü m geni ş leticiler * NaHCO 3 * Dopamin * Naloxane hidroklorid (anneye narkotik verilmi ş se) * uygulan r.İ la ç Uygulamalar Epinefrin 1/10.000 ’ lik sol ü syondan 0.1-0.3 ml/kg dozunda * verilir, Endotrakeal yoldan 1-2 ml/kg dozunda verilir, * Kalp h z halen <100 ise 3-5 dk sonra * tekrarlanabilir.İ la ç Uygulamalar Vol ü m Geni ş leticiler (Endikasyonlar ) Yeterli oksijenasyona ra ğmen solukluk, * Kalp h z iyi olmas na ra ğmen nab zlar n zay f * olmas , Resusitasyona iyi cevap al namamas , * Kan bas nc n n d üşü k olmas . *İ la ç Uygulamalar Vol ü m Geni ş leticiler(Uygulama Şekli) Tam kan, taze donmu ş plazma, %5 albumin, %0.9 * SF veya ringer laktat sol ü syonu kullan labilir. 10ml/kg dozunda ve 10-15dakikada * uygulanmal d r. Doku perf ü zyonu d ü zelmez ise bir kez daha * tekrarlanabilir.İ la ç Uygulamalar NaHCO 3 Yeterli ventilasyon mutlaka sa ğlanmal d r. * 0.5 mEq/ml konsantrasyonda kullan lmal d r. * 2 mEq/kg dozunda verilmelidir. * Yava ş inf ü ze edilmelidir. *