Mikropalentoloji Nummulites - Assilina - Operculina JEOLOJ İ M Ü HEND İ SL İĞ İ B Ö L Ü M Ü M İ KROPALEONTOLOJ İ Füsun AlkayaAlem PROTOCTISTA Filum SARCODINA S n f RHIZOPODA Ordo FORAMINIFERIDA (foraminiferler) Cinsler Nummulites Paleosen-Oligosen Assilina Üst Paleosen- Eosen Operculina Paleosen-Miyosen Ş elf üzerinde Bentik Büyük bentik foraminiferlerplanispiral involüt planispiral evolüt Nummulites Paleosen-Oligosen Operculina Paleosen-Miyosen Assilina Ü st Paleosen-Eosen SARILMA T İ PLER İDuvar mikroyap ı s ı : Üstten ayd ı nlatmada cams ı (hyalin), alttan ayd ı nlatmada berrak görülür. Kal ı n duvar, ince ve s ı k delikler, granüller, ve pigmentler bu berrakl ığı gölgeler. ince kesit, alttan ayd nlatma Ö rnek: Nummulites TEST (Kavk ı ) : KARBONATLI (CaCO3)Nummulites Paleosen-Oligosen -Test bikonveks, -Sar ı lma planispiral involüt. -Çaplar ı , 3mm, 140-150mm veya 250 mm olabilir -S ığ denizel ( ş elf), bentikD ı ş tan sadece son tur görülür. Test yüzeyinde, bölmelerin kayna ş mas ı yla olu ş an bölme ş ebekesi ve ayr ı ca granüller bulunur Bölme ş ebekesi tipleri Nummulites Paleosen-Oligosen DI Ş GÖRÜNÜMsar ı lma ekseni AKS İ YAL KES İ T “V” ş ekilli turlar eksen etraf ı nda 360 derece dönerek sar ı l ı r Nummulites Paleosen-Oligosen ilk loca Animasyon slayt modunda, t klay nca İ nce kesit g ö r ü n ü m ü Sar ı lma eksen düzlemden geçen kesitA B ince kesit g ö r ü n ü m ü AKS İ YAL KES İ T Nummulites Paleosen-Oligosen ilk loca test duvar pliyeA B ince kesit g ö r ü n ü m ü AKS İ YAL ’ E PARALEL KES İ T Nummulites Paleosen-Oligosen ilk locadan ge ç memi ş test duvar pliyeA B ince kesit g ö r ü n ü m ü AKS İ YAL ’ E PARALEL KES İ T Nummulites Paleosen-Oligosen ilk locadan ge ç memi ş test duvar pliyeA B ince kesit g ö r ü n ü m ü AKS İ YAL ’ E PARALEL KES İ T Nummulites Paleosen-Oligosen ilk locadan ge ç memi ş test duvar pliyeEKVATORAL KES İ T Nummulites Paleosen-Oligosen İ lk loca turlar t ü m turlar boyunca b ö lmeler b ö lmeler aras nda localar EKVATORAL KES İ T İ lk locadan geçen ve sar ı lma eksen düzlemine dik olan kesitEKVATORAL KES İ T b ö lme loca Nummulites Paleosen-OligosenNummulites Paleosen-Oligosen BLOK D İ YAGRAM aksiyal ekvatoralnummulit ’ li kire ç ta şAssilina Üst Paleosen-Eosen - Sar ı l ı m planispiral, evolüt -D ı ş yüzeyde turlar ve bölme izleri görülür. -S ığ denizel ( ş elf), bentikplanispiral evol ü t U U U U U U O U U AKS İ YAL KES İ T Assilina Üst Paleosen-Eosen Sar ı lma eksen düzlemden geçen kesit Animasyon slayt modunda, t klay nca “U ” ş ekilli turlar eksen etraf ı nda 360 derece dönerek sar ı l ı rAKS İ YAL KES İ T Assilina Üst Paleosen-EosenAssilina Üst Paleosen-Eosen İ nce kesit genel görünümü Alveolina NummulitesEKVATORAL KES İ T Assilina Üst Paleosen-EosenOperculina Paleosen-Miyosen planispiral involüt sar ı l ı ml ı , Son turlarda sar ı lmas ı ras ı nda tur yüksekli ğ i artar bu nedenle aksiyal kesitlerde bilateral simetri göstermez BLOK D İ YAGRAMOperculina Paleosen-Miyosen AKS İ YAL KES İ TOperculina Paleosen-Miyosen EKVATORAL KES İ TML.Kesit 1 Nummulites Laboratuar örnekleri: Aksiyal, aksiyale paralel ve te ğetsel kesitlerML.Kesit 2 Nummulites Laboratuar örnekleri: Aksiyal, aksiyale paralel kesitlerML.Kesit 3 Nummulites Assilina Laboratuar örnekleri: halka i ç indekiler Assilina Aksiyal, aksiyale paralel kesitlerML.Kesit 4 Nummulites Assilina Laboratuar örnekleri: Aksiyal, aksiyale paralel kesitler İ nce kesit genel g ö r ü n ü m ü : kayac n t ü m ü fosillerden olu ş maktad r, ancak kaya ç ta meydana gelen rekristalizasyon (yeniden kristallenme) nedeniyle fosillerin ilksel yap lar b ü y ü k oranda kaybolmu ş tur.ML.Kesit 5 Nummulites Assilina Alveolina Laboratuar örnekleri: Aksiyal, aksiyale paralel kesitler As As As As As N Alv. Alv.ML.Kesit 6 Assilina Laboratuar örnekleri: Ekvatoral kesitML.Kesit 8 Operculina Laboratuar örnekleri: Ekvatoral kesitlerin bir b ö l ü m üML.Kesit 9 Operculina Laboratuar örnekleri: Ekvatoral kesit