Öğretim Tekniği ve Materyal Tasarımı Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması 1 ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI2 Neden Gereklidir? ? Öğretme-öğrenme sürecinde araç-gereçler genellikle öğretimi desteklemek amacıyla kullanılır. ? İyi tasarlanmış öğretim araç- gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır. ? Dahası.....3 Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar4 Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar5 Dikkat Çekerler - Motive ederler6 Hatırlamayı kolaylaştırırlar7 Soyut kavram, olgu ve olayları somutlaştırırlar8 Zamandan tasarruf sağlarlar9 Güvenli gözlem yapma olanağı sağlarlar10 Farklı zamanlarda birbiriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar11 Tekrar tekrar kullanılabilirler12 İçeriği basitleştirerek anlamayı kolaylaştırır13 Öğretim Araçları ve Öğretim Materyalleri14 ? Öğretim araçları: Bilginin öğrenene ulaştırılabileceği farklı yollar & ortamlar ? Öğretim materyalleri: farklı araçlarla sunulan bilgiler, mesajlar & malzemeler Öğretim Araçları ve Öğretim Materyalleri15 ? Bir öğretim aracı ne kadar mükemmel olursa olsun, içerik kötü tasarlanmışsa ? İçerik çok iyi tasarlanmış, etkili ve doğru yöntemle sunulmamışsa ? öğrenme açısından hiçbir yararı olmayacaktır.16 Araç-gereç seçimini etkileyen faktörler Öğrenim Kazanımları Araç-gereç Özellikleri Öğretmenin (tutum, beceri..) Yöntem Seçimi Araç-gereç Seçimi Öğrenci Özellikleri Kısıtlamalar (bütçe, zaman..) Öğretim Ortamı (ışıklandırma, öğrenci sayısı vb.)17 Öğrenim Kazanımları ? Bilişsel, Duyuşsal ve Devimsel18 Araç-Gereç Özellikleri19 Öğretmen Özellikleri ? Araç-gereçlerin etkililiğine inanma, istekli olma ? Kullanım bilgi ve becerisine sahip olma20 Öğretim Yöntemi ? Sunuş Yoluyla Öğretim ? İşbirliğine Dayalı Öğrenme ? Doğrudan Öğretim ? Kavram Öğretimi ? Problem Tabanlı Öğretim ? Tartışma21 Öğrenci Özellikleri ? Öğrenme tercihleri ? Bireysel farklılıklar ? Seviye22 Öğretim Ortamı ? Ortamın özellikleri (büyüklüğü, niteliği, ışıklandırma) ? Sınıf ? Laboratuar ? Alan Gezisi vb. ? Öğrenci sayısı ? Sınıf düzeni23 Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri24 Öğretim Materyali; ? Basit, sade ve anlaşılır olmalıdır. ? Dersin öğrenim kazanımlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır. ? Dersin konusunu oluşturan içeriğin tümünü değil, yalnızca özet bilgiyi kapsamalıdır. ? Görsel özellikler (resim, grafik vb.) Önemli noktaları vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırılıktan uzak olmalıdır.25 Öğretim Materyali; ? İçerisinde kullanılan yazılı metin ve görsel-işitsel öğeler öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve gerçek hayatıyla tutarlık göstermelidir. ? Öğrenciye alıştırma-uygulama olanağı sağlamalıdır. ? Olabildiğince gerçek hayatı yansıtmalıdır.26 Öğretim Materyali; ? Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. ? Dayanıklı olmalı, tek seferde zarar görmemelidir. ? Gerektiğinde kolayca geliştirilmeli ve güncellenebilmelidir.27 Kaynaklar ? Yalın, H. İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. ? Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.