Genel Oligosen yanal atım tektoniği ( uludağ Jeolojisi ) - 1 Uludağ’ın jeolojisi: Oligosen yanal atım tektoniği Aral I. Okayİhsan Ketin’in Uludağ çalışmasıUludağ 38-27 Ma yaşında (geç Eosen-Oligosen) doğrultu-atımlı sünek bir makaslama zonuYapı Foliasyon ve lineasyonHareket yönü ?Tektonizma ile eşyaşlı Güney Uludağ Metagraniti