Genel Oligosen yanal atım tektoniği ( uludağ Jeolojisi ) - 2 İzotopik değerler Soğuma yaşlarıMu 27,5 Ma Bi 27,2 Ma Mu 27,9 – 34.7 Ma Bi 27,4 – 27.9 Ma Rb-Sr mica agesRb-Sr mica ages Bi 30-36 Ma Bi 24-25 Ma Mu 48-51 MaUludağ Masifi – Oligosen yaşında sünek makaslama zonu -Yataya yakın mineral uzama lineasyonları - Deformasyon ile eşyaşlı, levhamsı Oligosen graniti - Gnaysik yapraklanma - sabit doğrultu, dikçe eğim - Lineasyonun, yapraklanma doğrultusunun, granitin ekseninin, Uludağ silsilesinin ve Eskişehir Fayı’nın birbirlerine paralel uzanmaları - Eskişehir Fayı’nın ucundaki konumuUludağ makaslama zonu - Toplam atım miktarı ne kadar?100 kmUludağ makaslama zonu / Eskişehir Fayı’nda toplam atım miktarı ~100 km; batıya doğru azalıyor.Uludağ makaslama zonu - Ne zaman ve nasıl satha yükseldi?184 Ma 39 Ma 20 Ma 20 Ma 21 Ma 11 Ma 27 Ma 17 Ma 22 Ma 9 Ma FISSION TRACK AGESUludag T-t path 0.3 km/my0.3 km/my 1.6 km/my14 MaSonuçlar Uludağ Masifi Oligosen yaşında sağ yönlü doğrultu- atımlı bir fayın derindeki sünek kesimlerini temsil eder. Eskişehir Fayı ile çakışan bu faydaki toplam atım miktarı ~100 km’dir. Kazdağ ve Uludağ’ın satha yükselmesi Erken-Orta Miyosen’de genişlemeli bir tektonik rejim altında, Helenik hendeğinin güneye göçmesine bağlı. Yamulma hızı sabit değil, Erken Miyosen’de yüksek, sonrası düşükOligosen’de Ege bölgesinde tektonik rejim günümüze benziyordu, batıda kuzey-güney yönlü genişleme, doğuda yanal atımlı fayla sınırlı blok tektoniği. Anadolu levhasının batıya hareketi Oligosen’de başlamış olabilir. Batıya hareketi sağlayan mekanizma Arabistan’ın çarpmasından ziyade Ege hendeğinin çekmesi.