Neotektonik Ölü Deniz Fay Zonu Ö l ü deniz Fay Zonu ( Ö DFZ) Ö l ü deniz Fay Zonu, yakla ş k kuzey-g ü ney y ö n ü nde uzan r. 1000 km. uzunlu ğ undad r. K z ldenizden, DAFZ’na kadar uzan r. Levha i ç inde geli ş mi ş , sol yanal at ma sahip faylardan olu ş an bir zondur.Ö l ü deniz Fay Zonu ( Ö DFZ)K z ldenizdeki uzakla ş an levha s n r n G ü neydo ğ u Anadolu’daki Alp-Himalaya orojenik ku ş a ğ ndaki yakla ş an levha s n r na (Bitlis-Zagros S ü tur zonu) birle ş tirir. Ö l ü deniz Fay Zonu ( Ö DFZ) Afrika ve Arap levhalar n birbirinden ay ran transform fay ö zelli ğ indedir. Ö l ü deniz Fay Zonu ( Ö DFZ)Arabistan levhas n n, kuzeye hareketi Afrika levhas ndan daha h zl d r (Reilinger vd., 1997; Oral vd., 1995; De Mets vd., 1990). Kuzeye do ğ ru hareket Afrika Levhas ’nda y lda 1 cm, Arap Levhas nda ise y lda 2,5 cm’dir. Ö DFZ bu farkl hareket nedeniyle geli ş mi ş tir. Ö l ü deniz Fay Zonu ( Ö DFZ)İ ç yap olarak sol y ö nl ü kademelenmi ş ve aralar nda ç ek ay r havzalar ve Romb ş ekilli grabenler bulunurFay zonu boyunca 1000 m’ye varan b ö lgesel y ü kselmeler de bulunur.1- Fay zonunda hareket Orta Miyosen’de • ba ş lam ş t r (Garfunkel vd., 1981) 2- Fay zonu Ge ç Miyosen’de Arap • levhas n n Afrika levhas na g ö re g ö reli hareketinin ba ş lad ğ zaman, Suez k ö rfezinin a ç lmas n takiben ba ş lam ş t r (Lyberis, 1988) Ö l ü Deniz Fay Zonunun Ya ş Ö DFZ’nun ya ş ile ilgili ya ş verileri d ö rt ana grupta toplanabilir.3- Fay zonunun kollar taraf ndan etkilenmi ş • dayklardan elde edilen ya ş verilerine g ö re 20 my’dan sonra fay zonunda hareket ba ş lam ş t r (Eyal ve vd., 1981; Steinz ve Bartov, 1991) 4- Ö DFZ Arabistan levhas n n Afrika levhas ndan • 18 my ö nce uzakla ş arak par ç alanmas sonucu olu ş mu ş tur (Erken Miyosen; Hempton, 1987; Garfunkel ve Ben-Avraham, 1996) Ö l ü Deniz Fay Zonunun Ya ş Ö l ü Deniz Fay Zonu 10-20 My aras (Erken- Orta Miyosen) geli ş meye ba ş lam ş t r.Ö l ü Deniz Fay Zonunda At m miktar At m miktar Kuzey ve G ü ney kesimlerde farkl d r. Fay n G ü ney kesiminde at m 110 km (Akabe k ö rfezi ve L ü bnan aras nda) (Westavay ve Arger,1998; Freund ve dig., 1970) Fay n Kuzey kesiminde at m 70-80 km (Suriye ve T ü rkiye aras nda) (Dubertet ve Liban, 1966) At m miktar zaman i ç erisinde giderek azalm şt r. 25-14 my aras nda 60-65 km Son 4.5 my da 40-45 km (Girdler ve Stles, 1978; Freund vd., 1968). G ü ncel ç al ş malar 10-20 km toplam at m g ö sterir.