5 - Göz Hastalıkları Orbita Hastalıkları_Part1 ORB İ TA HASTALIKLARI Koray Gümü ş , MD, FEBOphth Doçent Erciyes Üniversitesi T ı p Fakültesi Göz Hastal ı klar ı Anabilim Dal ı • ? Tavan: Frontal ve sfenoidin küçük kanad ı , frontal sinüs • ? Lateral duvar: Zigomatik ve sfenoidin büyük kanad ı (en kal ı n) • ? Taban: Zigomatik, maksiller ve palatin (en ince), maksiller sinüs • ? Medial duvar: Maksiller, lakrimal, etmoid, sfenoidin gövdesi, etmoid sinüs ORBİ TAYI ??? OLU Ş TURAN ??? DUVARLAR ???ORBİ TA ??? DUVARLARINDAK İ ??? DEL İ KLER ??? ??? Foramen ??? op:kum: ?????? ??? Sfenoidin ??? küçük ??? kanad ı ??? içinde ??? lokalizedir. ??? ??? Arkada ??? kavernöz ??? sinüs ??? ile ??? devaml ı l ı k ??? gösterir. ??? ??? İ çerisinden ??? geçenler: ??? ??? Op=k ??? sinir ?????? ??? O>almik ??? arter ??? ?????? Fissura ??? orbitalis ??? süperior: ?????? ??? Sfenoidin ??? kanatlar ı ??? aras ı nda ??? lokalizedir. ??? ??? İ çerisinden ??? geçenler: ??? ??? III. ??? Kafa ??? çi>i ??? ??? IV. ??? Kafa ??? çi>i ??? ??? VI. ??? Kafa ??? çi>i ?????? ??? V. ??? Kafa ??? çi>inin ??? 1. ??? dal ı ??? (frontal, ??? lakrimal, ??? nazosiliyer ??? dallar ı ) ??? ??? Süperior ??? o>almik ??? ven??? ??? Sempa=k ??? sinirler ?????? ORBİ TA ??? DUVARLARINDAK İ ??? DEL İ KLER ?????? Fissura ??? orbitalis ??? inferior: ??? ??? Sfenoid ??? kemik ??? ve ??? maksilla ??? taraCndan ??? olu ş turulur. ?????? ??? İ çerisinden ??? geçenler: ??? ??? Müller ??? kas ı na ??? gelen ??? sempa=k ??? sinirler ??? ??? Maksiller ??? sinir ??? ve??? zigoma=k ??? dal ı ??? ??? İ nfraorbital ??? damarlar ??? ORBİ TA ??? DUVARLARINDAK İ ??? DEL İ KLER ???• ? Ana ??? arter: ??? O>almik ??? arter ??? (OA) ??? – ? OA, ??? İ KA ’ ??? nin ??? kavernöz ??? sinüsten ??? ayr ı lmas ı ndan ??? sonraki ??? ilk ??? dal ı dı r. ??? – ? 11 ??? dal ı ??? vard ı r. ??? • ? Ana ??? venler: ??? Süperior ??? ve??? inferior ??? o>almik ??? venler ??? ORB İ TA ??? KAN ??? DAMARLARI ???• ? OA ’ ??? in ??? dallar ı : ??? – ? Santral ??? re=nal ??? arter ??? – ? Lakrimal ??? arter ??? – ? Müsküler ??? dallar ??? (anterior ??? silier ??? arterleri ??? olu ş tururlar) ??? – ? Siliyer ??? arterler ??? • ? 2 ??? uzun ??? posterior ??? silier ??? arter: ??? sklera ??? ve??? koroid ??? aras ı ndan ??? silyer ??? cisme ??? gelirler. ??? • ? 7 ??? adet ??? k ı sa ??? posterior ??? silier ??? arter: ??? koroid ??? dokusunu ??? beslerler ??? • ? Anterior ??? silier ??? arterler: ??? lateral ??? rektusa ??? 1, ??? di ğ erlerine ??? 2 ??? ant. ??? silier ??? arter ??? e ş ik ??? eder. ??? – ? Supraorbital ??? arter ??? – ? Posterior ??? etmoidal ??? arter ??? – ? Anterior ??? etmoidal ??? arter ??? – ? Menenjial ??? dal ??? – ? Medial ??? palpebral ??? arterler ??? – ? Supratroklear ??? arterler ??? – ? Dorsal ??? nazal ??? arter ??? ORB İ TA ??? KAN ??? DAMARLARI ???• ? Süperior ??? o>almik ??? ven: ??? – ? Supraorbital ??? venin ??? bir ??? dal ı ??? + ??? fasiyel ??? ven ??? – ? Santral ??? re=nal ??? ven ??? ile ??? ile= ş im ??? sa ğ lar. ??? – ? İ nferior ??? o>almik ??? ven ??? ve ??? 2 ??? adet ??? vorteks ??? veni ??? süperior ??? o>almik ??? vene ??? kar ı ş ı r. ?????? – ? Son ??? olarak ??? kavernöz ??? sinüse ??? kaVl ı r. ??? • ? İ nferior ??? o>almik ??? ven: ??? – ? Müsküler ??? dallar ??? ve ??? göz ??? küresinin ??? alt ??? yar ı s ı ndaki ??? 2 ??? adet ??? vorteks ??? veni ??? al ı r. ??? – ? Ya ??? direkt ??? olarak ??? kavernöz ??? sinüse ??? bo ş al ı r ??? ya ??? da ??? süperior ??? o>almik ??? vene ??? kaVl ı r. ??? ORB İ TA ??? KAN ??? DAMARLARI ???KL İ N İ K ??? DE Ğ ERLEND İ RME ??? • ? Hikaye: ??? A ğ r ı ??? (enflamasyon, ??? malignite) ??? • ? İ nspeksiyon: ??? EkzoQalmus, ??? enoQalmus ??? – ? propitozis ??? ş ekli??? (Aksiyel, ??? ekzantrik) ??? • ? Palpasyon: ??? Kemikler ??? ve ??? göz ??? küresi ??? • ? Oskültasyon: ??? Vasküler ??? patolojiler ??? • ? Ru:n ??? göz ??? muayenesi ??? • ? EkzoQalmometri: ??? – ? 14- ? 20 ??? mm ??? aras ı , ??? 2 ??? göz ??? aras ı nda ??? 2 ??? mm ’ ??? lik ??? fark ??? normal ???HERTEL ??? EKZOFTALMOMETRE ???PSÖDO ??? PROP İ TOZ İ S ??? • ? Bir ??? gözün??? büyük ??? olması ??? – ? Yüksek ??? miyopi ??? – ? bu>almus ??? • ? Fasial ??? asimetri ??? • ? Di ğ er ??? gözde ??? eno>almi ???ENOFTALM İ ??? NEDENLER İ ??? • ? Küçük glob – ? Mikroftalmi, nanoftalmus, fitizis bulbi • ? Orbita kemik patolojisi: K ı r ı k, hipoplazi • ? Orbital içeri ğ in atrofisi: Ya ş l ı l ı k, RT, Postinflamatuar • ? Ş a ş ı l ı k cerrahisi sonras ı a ş ı r ı rezeksiyon • ? Horner Sendromu OFTALMOPLEJ İ ??? 1. ? Orbital ??? kitle ??? 2. ? Restrik=f ??? miyopa= ??? ??? Tiroid ??? O7almopa9, ??? orbital ??? miyozit ??? 3. ? Oküler ??? motor ??? sinir ??? lezyonlar ı ??? ??? Karo9kokavernöz ??? fistül, ??? Tolosa- ? Hunt ??? Send. ??? 4. ? Kas ??? s ı k ı ş mas ı ??? ??? Blow- ? out ??? k ı r ı klar ı ??? 5. ? Op=k ??? sinirde ??? ayr ı lma ??? ??? Op9k ??? sinir ??? k ı l ı f ??? menenjiomu ??? ???GÖRMEDE ??? AZALMA ??? • ? Nedenleri: ??? – ? Ma ğ ruziyet ??? keratopa=si ??? – ? Op=k ??? nöropa= ??? – ? Makülada ??? koroidal ??? katlanVlar ı n??? olmas ı ???D İ NAM İ K ??? ÖZELL İ KLER ??? • ? Venöz ??? bas ı nç ??? artmas ı ??? – ? Orbita ??? venöz ??? anormalliklerde; ?????? – ? Ba ş ??? pozisyonu, ??? Valsalva ??? manevras ı ,??? jugüler ??? bas ı ??? ile ??? proptozis ??? artar ??? • ? Pulsasyon ??? – ? Arteriyovenöz ??? ili ş kili ??? durumlarda ??? – ? Orbita ??? çaV ??? defektlerinde ?????? • ? Üfürüm ??? – ? Karo=ko- ? kavernöz ??? fistüllerde ???FUNDUS ??? DE Ğİ Ş İ KL İ KLER İ ??? • ? Op=k ??? atrofi ??? • ? Optosiliyer ??? ş ant ??? damarlar ı ??? • ? Koroidal ??? katlanVlar ??? • ? Venöz ??? dilatasyon ??? ve ??? k ı vr ı mla ş mada ??? arV ş ??? • ? Damar ??? Vkan ı kl ı klar ı ???GÖRÜNTÜLEME ??? YÖNTEMLER İ ??? • ? CT: ??? – ? Kemik ??? yap ı lar ı ??? çok ??? iyi ??? gösterir ??? O ??? – ? Travmada ??? çok ??? de ğ erlidir ??? O ??? – ? Radyasyon ??? verir ??? (×) ??? • ? MR: ??? – ? Radyasyon ??? yoktur ??? O ??? – ? Orbita ??? tümörlerinin ??? intrakraniyel ??? uzan ı mlar ı nı ??? çok ??? iyi ??? gösterir ??? O ??? – ? Kemik ??? yap ı lar ı ??? siyah ??? gösterir ??? (×) ??????GÖRÜNTÜLEME ??? YÖNTEMLER İ ??? • ? MR: ?????? – ? T1 ??? a ğı rl ı kl ı : ??? Vitreus ??? siyah ??? (hipointens), ??? orbital ??? ya ğ ??? beyaz ??? (hiperintens) ??? görülür. ??? – ? T2 ??? a ğı rl ı l ı : ??? Vitreus ??? beyaz??? (hiperintens), ??? orbital ??? ya ğ ??? siyah ??? (hipointens) ??? görülür. ??? • ? Düz ??? Grafiler: ??? – ? Caldwell: ??? Orbital ??? lezyonlarda ??? ba ş ar ı l ı ??? – ? Waters: ??? Taban ??? k ı r ı klar ı nda ??? ba ş ar ı l ı ???GRAVES ??? D İ STRO İ D ??? OFTALMOPAT İ ??? • ? Ekzo>almusun ??? en ??? s ı k ??? nedeni ??? (%50) ??? • ? Kad ı nlarda ??? 8 ??? kat ??? daha ??? fazla ??? • ? Ortalama ??? 40- ? 50 ??? ya ş larda ?????? • ? %10- ? 25 ??? =roid ??? fonksiyonlar ı ??? normal ??? • ? Unilateral, ??? bilateral, ??? simetrik, ??? asimetrik ??? • ? Otoimmün??? (humoral- ? IgG ??? ve ??? hücresel) ??? • ? 2 ??? evredir: ??? Akut, ??? kronik ???PATOGENEZ ??? • ? Ekstraokuler ??? kaslarda ??? hipertrofi ??? ve ??? miyozit ??? • ? Akut ??? fazda ??? hücre ??? infiltrasyonu ??? (Lenfosit, ??? plazma ??? h,??? mast ??? h,??? makrofaj) ??? • ? Proliferasyon: ??? Orbital ??? ya ğ ,??? konnek=f ??? doku ??? ve ??? lakrimal ??? bez ??? • ? GAG, ??? MPS ??? birikimi ??? ve ??? ödem ??? • ? SONUÇ: ??? İ ntraorbital ??? bas ı nç ??? arV ş ı ???GÖZ ??? BULGULARI ??? NELERD İ R? ??? • ? Kapak ??? retraksiyonu ??? • ? Propitozis ??? • ? Yumu ş ak ??? doku ??? infiltrasyonu ??? • ? Miyopa= ??? • ? Op=k ??? nöropa= ???Kapak ??? retraksiyonu ??? • ? %90 ??? oran ı nda ??? • ? Levator ??? fibrozisi ??? ve ??? adhezyonu ??? • ? Levator- ? ÜR ??? kompleksinin ??? a ş ı r ı ??? çal ı ş mas ı ??? • ? Müller ??? kas ı ??? a ş ı r ı ??? çal ı ş mas ı ??? (sempa=k) ??? ? ?Kocher ??? bulgusu ???• ? Lid- ? lag ??? (von- ? graefe ??? bulgusu) ?????? • ? %50 ??? spontan ??? düzelir. ??? Kapak ??? retraksiyonu ???Oküler ??? Propitozis ??? (EkzoQalmus) ??? • ? % ??? 70 ??? oran ı nda ??? • ? Ma ğ ruziyet ??? keratopa=si, ??? korneal ??? ülser ???Yumu ş ak ??? doku ??? tutulumu ??? • ? Konjonk=val ??? injeksiyon, ??? kemozis ??? • ? Kapak ??? ödemi ??? • ? Üst ??? limbik ??? keratokonjonk=vit ???Miyopa: ??? • ? %30- ? 50 ??? • ? Akut ??? fazda ??? ödem, ??? kronik ??? fazda ??? fibrozis ??? • ? S ı kl ı k ??? s ı ras ı na ??? göre: ??? İ R, ??? MR, ??? SR ??? Dis:roid ??? op:k ??? nöropa: ??? • ? % ??? 5 ??? oran ı nda ??? • ? Orbital ??? apexte ??? konjesyon ??? • ? Kas ??? hacminin ??? arV ş ı ??? • ? Görme ??? kayb ı ??? • ? Op=k ??? diskte ??? ödem ??? • ? Koriore=nal ??? katlanVlar ??? • ? Parasantral, ??? santral ??? skotom ???TEDAV İ ??? • ? Ödeme ??? yönelik: ??? Diüre=k, ??? yüksek ??? yasVk, ??? tuzsuz ??? diet ??? • ? Korneay ı ??? korumaya ??? yönelik: ??? Lubrikan, ??? suni ??? göz ??? ya ş ı ,??? pomad ??? • ? Nöropa=, ??? kas??? tutulumu ??? ve ??? propitozis ??? ileri ??? ise: ??? Sistemik ??? steroid, ??? RT, ??? immunsüpresif, ??? dekompresyon ??? • ? Kronik ??? dönemde ??? kas??? ve ??? kapak ??? cerrahisi ??? • ? Cerrahi ??? yap ı lacaksa ??? s ı ra: ??? – ? 1. ??? Orbital ??? dekompresyon ??? – ? 2. ??? Ş a ş ı l ı k ??? cerrahisi ??? – ? 3. ??? Kapak ??? cerrahisi ???