5 - Göz Hastalıkları Orbita Hastalıkları_Part2 PRESEPTAL ??? SELLÜL İ T ??? • ? Çocuklarda ??? s ı k ??? • ? Kapak ??? enf. ??? Sekonder ??? • ? Travmaya ??? sekonder ??? – ? S. ??? Aureus ??? – ? Beta ??? hemoli=k ??? streptokok ??? • ? Orbital ??? septumu ??? geçmez ??? • ? Propitozis ??? yoktur. ??? • ? Kapak ??? ödemi, ??? k ı zar ı kl ı k ??? • ? Tdv: ??? Oral, ??? topikal ??? an=biyo=k ??????ORBİ TAL ??? SELLÜL İ T ??? Polimikrobiyal: ??? Strep. ??? Pnumonia, ??? Staph.??? aureus, ??? Strep. ??? Pyogenes ??? ve ??? H.influenza ??? (5 ??? y ??? alVnda) ??? ??? • ? Orbital ??? septumu ??? geçer ??? • ? Sinüzitle ??? birlikte: ??? en ??? s ı k ??? etmoidal ??? sinüzit ??? • ? Kom ş u??? yap ı lardaki ??? enfeksiyonlar ??? • ? Postravma=k, ??? Postopera=f ???ORB İ TAL ??? SELLÜL İ T ??? • ? Klinik ??? olarak ??? – ? Propitozis ??? – ? Kemozis ??? – ? A ğ r ı ??? – ? Diplopi ??? – ? Ödem ??? – ? Mo=lite ??? bozuklu ğ u??? – ? Görme ??? azl ığı ??? ??????KOMPL İ KASYON ??? • ? İ ntrakraniyal: ??? K İ BAS, ??? menenjit, ??? subperiostalabse ??? • ? Kavernöz ??? sinüs ??? trombozu ??? • ? Exposure ??? keratopa= ??? • ? Tan ı : ??? BT ??? • ? Tedavi: ??? İ V ??? an=biyo=k ??? ??? ??? Çocuklarda: ??? Ampisilin ??? + ??? Penisilinaz ??? dirençli ??? penisilin ??? ??? ??? Eri ş kinlerde: ??? 3- ? 4 ??? jenerasyon ??? sefalosporin ??? + ??? metronidazol ???FUNGAL ??? ORB İ TAL ??? SELLÜL İ T ??? ??? Rino- ? orbital ??? mukormukozis ??? - ???? DM ??? - ? ? Paranazal ??? sinüzit, ??? nazofarenjit ??? ??? Orbital ??? aspergillozis ??? - ???? Sa ğ l ı kl ı ??? ki ş ilerde ??? - ???? A. ??? Fumigatus, ??? A. ??? Flavus ??? - ???? Yava ş ??? ve ??? uzun ??? seyirli, ??? propitozis ??? ??? Tedavi: ??? Amfoterisin ??? B ??? ORBİ TA ??? TÜMORLER İ ??? • ? VASKÜLER ??? – ? Kapiller ??? / ??? kavernöz ??? hemanjiom ??? – ? Lenfanjiom ??? – ? Venöz ??? anomaliler ??? • ? LAKR İ MAL ??? BEZ: ??? – ? Pleomorfik ??? adenom ??? / ??? malign ??? gland ??? tümörleri ??? – ? Rabdomyosarkom ?????? • ? K İ ST İ K: ??? – ? Dermoid ??? / ??? mukosel ??? • ? OPT İ K ??? S İ N İ R: ?????? – ? Gliom?????? – ? menenjiom ??? ???Rabdomyosarkom ??? • ? Çocuklukta ??? en ??? s ı k ??? malign ??? orbita ??? tümörü ??? • ? İ lk ??? on ??? y ı lda, ??? progresif, ??? propitozis ??? • ? S ı kl ı kla ??? orbitan ı n ??? üst ??? taraC ??? • ? Sinüs, ??? intrakraniyal ??? yay ı l ı m ??? • ? Uzak ??? met:??? AC, ??? kemik, ?????? • ? Tan ı : ??? Biyopsi ?????? • ? Tedavi: ??? RT, ??? KT ???Kapiller ??? Hemanjiom ??? • ? Orbita ??? ve ??? periorbital ??? bölgenin ?????? ???????????? en ??? s ı k ??? tümörü??? • ? Neonatal ??? dönemde ??? ş i ş lik ??? ve ??? propitozis ??? • ? A ğ larken ??? volümü??? artar ??? • ? Görme, ??? kozme=k, ??? nekroz, ??? enfeksiyon ??? • ? Tedavi: ??? Steroid ??? (enj, ??? sistemik) ??? ?????????????????? rezeksiyon, ??? RT ???Kavernöz ??? Hemanjiom ??? • ? Eri ş kinlerde ??? en ??? s ı k ??? benign ??? orbita ??? tümörü??? • ? 40- ? 50 ??? ya ş larda, ??? yava ş ??? propitozis ??? • ? S ı kl ı kla ??? intrakonal, ??? op=k ??? diske ??? bas ı ??? • ? Tedavi: ??? Cerrahi, ??? lateral ??? orbitotomi ???Dermoid ??? Kist ??? • ? Epidermal ??? yap ı lar, ??? k ı l, ??? kera=n ?????? • ? En ??? s ı k ??? ön??? temporal ??? ka ş ??? bölgesinde ??? • ? Çevreye ??? yap ı ş ı k, ??? a ğ r ı s ı z, ??? progresif ??? kitle ??? • ? Derinde ??? ise ??? a ğ r ı ,??? diplopi ??? • ? Tan ı : ??? BT, ??? USG, ??? MR ??? • ? Tedavi: ??? Cerrahi ???Op:k ??? Sinir ??? Gliomu ??? • ? Op=k ??? sinirin ??? en ??? s ı k ??? tümörü??? • ? Genç ??? k ı zlarda ??? s ı k ??? • ? %20- ? 50 ??? Nörofibromatozis ??? =p ??? 1 ??? • ? Önce ??? görme ??? kayb ı ??? sonra ??? propitozis ??? • ? Op=k ??? diskte ??? ödem, ??? solukluk ??? • ? Tan ı : ??? BT, ??? MR ??? • ? Tedavi: ??? Cerrahi, ??? RT ???PULSAT İ L ??? EKZOFTALMUS ??? • ? A- ? V ??? Malformasyonlar ??? • ? Kapiller ??? Hemanjiom ??? • ? Kavernöz ??? Hemanjiom ??? • ? Ensefalosel ??? • ? Karo=ko- ? kavernöz ??? Fistül ???METASTAT İ K ??? TÜMÖRLER ??? • ? Kad ı nlarda ??? - ???? meme ??? • ? Erkeklerde ??? - ???? AC, ??? prostat ??? • ? Çocuklarda ??? nöroblastoma ??? • ? G İ ,??? cilt, ??? böbrek, ??? kemik ??????BLOW- ? OUT ??? KIRI Ğ I ??? • ? En ??? s ı k ??? orbita ??? taban ı ,??? sonra ??? medial ??? duvar ??? • ? Periorbital ??? ödem, ??? ekimoz ??? • ? Önce ??? hafif ??? propitozis ??? daha ??? sonra ??? eno>almus ??? • ? İ nfraorbital ??? anestezi??? • ? Diplopi ???