Genel Organ Transplantasyonları - 1 ORGAN TRANSPLANTASYONLARI Dr. Cemalettin CAMCI Genel Cerrahi ADORGAN TRANSPLANTASYONLARI Kadavra artlar Böbrek Transplantasyonu Karaci er Transplantasyonu Pankreas Transplantasyonu nce barsak TransplantasyonuBeyin Ölümü: Kardiyoloji, Nöroloji, Nöro irurji, ve Anestezi uzmanlar ndan olu an komitenin karar gerekir Beyin Ölümü Kriterleri: Hasta sedatif veya toksik ilaç almam olmal , Major elektrolit veya endokrin bozuklu u olmamal Hipotermi olmamal Herhangi bir hareket veya nöbet olmamal A r l uyarana cevap olmamal Pupiller fikse Kornea refleksi, vestibulookuler refleks yok, kranial sinir cevab yok, Somatik stimulasyona vücut cevab yok EEG de aktivite yokKadavra Şartlar Heart beating donor Non-heart beating donor deal donor: Hipotansiyonda kalmam olmal KCFT, BFT yüksek olmamal Serum Sodyumu normal olmal Elektrolit imbalans olmamal Serum laktat seviyesi normal olmalBöbrek Transplantasyonu KBY de en ideal tedavi seçene idir Böbrek Tx için ideal aday genç ve orta ya l , böbrek yetmezli i tercihen sistemik bir hastal a ba l olmayan, a a üriner sistemi normal olan, doku antijenleri kendisiyle iyi uyum gösteren, ve kendisine böbrek vermeye istekli birinci derece akrabas olan kimsedirGenel Prensipler: Ekip ve hasta uyum içinde olmal d r Preop dönemde risk faktörleri iyi tesbit edilmelidir Tx yap lacak hastada kabul edilebilir bir ya am beklentisi olmal d r Yap lacak cerrahi i lemleri ve uygulanacak immünosupressif tedaviyi kald rabilecek rezervin bulunmas ve tespiti gereklidir Böbrek TransplantasyonuAl c da risk faktörleri veya relatif kontrendikasyonlar: KrKY, Koroner arter hastal A a üriner sistemin kullan lamayacak durumda olmas Aorta-iliak aterosklerotik hastal k Kronik akci er hastal Karaci erin durumu Pankreatit Peptik ülser hst Divertikulit Böbrek TransplantasyonuKBY hastas n n Tx a haz rlanmas Genel De erlendirme Hikaye- FM Akc gr EKG AK Eforlu EKG (40 ya üzeri) gerekirse koroner anjio Hematolojik de erlendirme Hb Lökosit PLT Kanama p ht la ma zaman A-PTT, PTZ KCFT Böbrek TransplantasyonuImmunolojik de erlendirme Doku tiplendirmesi (HLA A,B,DR) Sitotoksik antikor tespitleri (cross-match) Urolojik de erlendirme Sistogram drar kültürü Gastrointestinal sistem ve kar n de erlendirmesi Tüm kar n USG ÖMD ve Panendoskopi Enfeksiyon tetkiki PPD deri testleri Di , KBB muayenesi ve gaita kültürü CMV, HIV, HBs, Anti-HBs HCV Göz Muayenesi Böbrek TransplantasyonuCanl donörde yap lmas gereken tetkikler: Rutin tetkiklerin yan s ra USG IVP Bilateral selektif renal anjiogram (aortagram) Kontrendikasyonlar: HT DM Kalp hst Böbrek hast. Psikolojik hastal klar Böbrek TransplantasyonuKADAVRA NEFREKTOMTx sonras Takip kriteri: Günlük; A rl k Ald ç kard s v lar Tam kan say m drar tetkiki BUN, kreatinin Elektrolitler Haftada 3 kez AK Kan CycA düzeyi Haftada 1 kez Tüm biyokimya de erleri Böbrek Transplantasyonu