Genel Organ Transplantasyonları - 2 Rejeksiyon; Tx sonras dönemde idrar miktar nda azalma, ate , hipertansiyon, h zl kilo alma, transplante böbrek büyüklü ünde artma ve hassasiyet rejeksiyonu dü ündürür. BUN ve kreatinin yüksek ve Kreatinin klirensi dü mü tür. PLT say s nda h zl dü me iddetli rejeksiyon göstergesidir. Cyc A toksisitesi rejeksiyondan ayr lmal Kesin tan y böbrek biyopsisi koyar Böbrek TransplantasyonuKomplikasyonlar Vasküler komplikasyonlar Erken Kanama, vasküler ve üreteral obstruksiyonlar Geç Renal arter stenozu Ürolojik komplikasyonlar Enfeksiyonlar Tx sonras ilk ayda görülenler Yara enf, akci er, üriner enf Tx sonras 1-6 ayda görülenler HSV, herpes zoster, CMV, EB, nonA nonB hepatiti. Mantar enf. Tbc, Pneumocystis carinii Böbrek TransplantasyonuMalign hastal klar Deri kanseri, lenfoma, kaposi sarkoma, uterus, servix ve mesane ca. Di er Komplikasyonlar: HT DM Tromboembolik olaylar Eritrositoz Aseptik nekroz Pankreatit Peptik ülser Kolon perforasyonu Hiperparatiroidi Katarakt CMV retinit vs. Böbrek TransplantasyonuKARACİĞER TRANSPLANTASYONUKARACİĞER TX Ortotopik karaci er transplantasyonu; Total hepatektomiyi takiben al c da tam karaci er greftinin normal anatomik konumuna implantasyonu eklinde yap lmaktad r. Heterotopik karaci er transplantasyonu: Al c n n kendi karaci eri dururken vericinin karaci erinin vücutta ba ka bir bölgeye implante edilmesidirYard mc (Auxillary) KC TxKolestatik olmayan siroz Laennec Sirozu (Alkolik siroz) Alkolik ve postnekrotik siroz Postnekrotik siroz (HCV ye ba l ) Kriptojenik siroz Otoimmün karaci er hastal Postnekrotik siroz (HBV ye ba l ) Postnekrotik siroz (Non A Non B ye ba l ) Di er sebeplere ba l postnekrotik siroz laca ve di er kimyasallara ba l geli en siroz Postnekrotik siroz (HAV ye ba l ) Postnekrotik siroz (HDV ye ba l ) KARACİĞER TX ENDİKASYONLARIKolestatik karaci er hastal /sirozu Primer Biliyer Siroz (PBC) Sekonder Biliary Cirrhosis: Caroli Hastal Koledok kisti Kolestat KC hst: Primer sklerozan kolanjit Ülseratif Kolit Barsak hst olmaks z n Crohn Hast KARACİĞER TX ENDİKASYONLARIBiliyer atrezi Ekstrahepatik Alagille sendromu Hipoplazi Akut hepatik nekroz Etiyolojisi bilinmeyen Tip B- Hbsag+ laca ba l geli en Non-A Non-B Tip C Tip A Di er Tip B ve C Tip B ve D Tip D Hepatit C: Kronik veya Akut Hepatit B: Kronik veya Akut KARACİĞER TX ENDİKASYONLARIMetabolik hastal klar Alfa-1-Antitripsin eksikl A-1-A Wilson hst Hemokromatozis-Hemosiderosis Di er Tirozinemi Primer Oksalozis/Okzaluri-Hiper Glikojen depo hst Tip II Glikojen depo hst Tip I Hiperlipidemi-II-Homozigot Hy KARACİĞER TX ENDİKASYONLARIMalign tümörler Hepatoma--Hepatoselluler Ca Hepatoma (HCC) ve siroz Kolanjio Ca Hepatoblastoma Hemanjioendothelioma-Hemanjiosarkoma Di er Fibrolamellar (FL-HC) Safra yolu Ca (Kolanjioma-Biliyer Tr) Sekonder Hepatik Malignite KARACİĞER TX ENDİKASYONLARIMUTLAK Hepatobilier sistem d nda sepsis KC d metastatik kanser varl Metastatik hepatobilier kanser Aktif alkolizm ve ilaç ba ml l Sa -sol anta ba l ciddi hipoksemi Hasta ve hasta sahiplerinin uyumsuzlu u leri derecede kalp akci er hst. HIV pozitifli i RELAT F Non metastatik hepatobilier kanser Ekstansif kar n içi amel. HBV DNA + A r alkolizm leri böbrek yetmezli i leri ya KARACİĞER TX KONTRENDİKASYONLARIAnamnez Fizik Muayene Akc Gr, SFT, arteriel kan gaz ölçümü EKG kardiyoloji konsult gerekirse eforlu EKG Hepatit Marker lar KC USG ve CT de erlendirmesi Koagülasyon faktörlerinin tesbiti Üst GIS grafi ve endoskopik incelemeleri Portal ven görüntülenmesi (USG,CT anjio) ABO kan grubu tayini EBV, CMV, HIV tayinleri KARACİĞER TX HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİMELD Skoru: 0.957 x Log e (kreatinin mg/dL)+ 0.378 x Log e (bilirubin mg/dL) + 1.120 x Log e (INR) + 0.643 PELD Skoru: 0.480 x Log e (bilirubin mg/dL)+ 1.857 x Log e (INR)- 0.687 x Log e (albumin g/dL)+ 0.436 e er hasta 1 ya ndan küçük ise (hasta 24 ayl k olana kadar) + 0.667 e er hasta geli me gerili inde ise (<-2 Standard sapma) KARACİĞER TX HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİTx cerrahlar Gastroenterologlar Anesteziyolojistler Psikiyatrist Sosyal hizmet uzmanlar Tx koordinatörleri KARACİĞER TX Değerlendirme KomitesiDONÖR TESP T HIV negatif olmal ABO uygun olmal lenfosit cross-match yap lmal Önemli kar n içi organ yaralanmalar olmamal Vital bulgular stabil vazopressin deste ine ihtiyaç göstermemeli CMV EBV pozitif veya negatif olabilir Donör sepsiste olmamal T bbi ve yasal olarak beyin ölümü gerçekle mi olmal KARACİĞER TXAmeliyat A amalar Donör hepatektomisi Al c daki Tx fazlar Haz rl k faz (veno-venöz bypass) Al c da Hepatektomi Anhepatik Faz Donör greft implantasyonu ve reperfüzyon faz KARACİĞER TXDonör AmeliyatPOSTOP. BAKIM Erken Dönem Yo un Bak m faz (24-72 saat) Entübe faz- ekstübe faz Pulmoner bak m önemli Antibiyotik Anti-ülser tedavi Immunosupressif tedavi Servis faz Oral g da zolasyona gerek yok Kan ve biyokimya de erleri Cyc A ve FK506 günlük Prot,Alb,Ca,Mg,P, Amilaz Ürik a. Haftada 2 kez Poliklinik faz KARACİĞER TXKomplikasyonlar (Genel) Greftin primer fonksiyon kayb (% 1-3) Donörün unstable olmas Donörün primer hastal n n devam etmesi Yetersiz veya uzun süreli prezervasyon Perioperatif immünolojik reaksiyon Rejeksiyon Hiperakut (nadir) Akut (postop 7-10.günlerde) %35-45 hastada Sepsis KARACİĞER TXKomplikasyonlar (Teknik) Arteriel tromboz Safra Kaça %10-15 çi bo organ perforasyonu Kanama Non-operatif komplikasyonlar Cyc e ba l Nefrotoksisite Hepatotoksisite Nörotoksisite HT Hiperkalemi Hirsutizm Gingival hiperplazi KARACİĞER TXBöbrek yetmezli i DM Cushing sendromu Post-transplant lenfo proliferatif hast. Osteodistrofi Obesite KARACİĞER TXPANKREAS TXTİP-I DM Retinopati ve körlük 25 kat Böbrek yetmezli i 17 kat Ekstremite gangreni 5 kat Kalp hastal klar 2 kat SEBEB YLE PANKREAS TX GÜNDEME GELMPANKREAS TX END KASYONLARI Tip I DM Hastada proteinüri varsa ortalama 7 y l içinde son evre böbrek yetm ne gidi görülmekte ve normal toplumla k yasland nda 100 kez daha fazla mortal seyretmektedir.İNCE BARSAK TXİNCE BARSAK TX K sa barsak Sendromu nedenleri Damar t kan kl nvaziv neoplazi Strangülasyon Radyasyon Otoimmün hastal klar Travma nce Barsak Tx endikasyonlar n te kil ederKontrendikasyonlar Aktif sepsis HIV + li i Aktif HBV ve HCV enf. Kür sa lanamam malignite nce barsak Tx ile düzeltilmesi mümkün olmayan yanda hastal klar n varl Hastan n maddi deste inin olmamas leri ya İNCE BARSAK TXAmeliyat öncesi de erlendirme kriterleri ayn Canl ve kadavradan elde edilebilir Prezervasyon i lemi di er tx organlar ile ayn Al c daki operasyon fark her iki ucunda stoma eklinde cilde a zla t r lmas d r Komplikasyonlar da benzerdir. İNCE BARSAK TXDatabase www.optn.org www.transplant.org www.tond.org.tr www.ilts.org www.intestinaltransplant.org