Kimya Teknolojisi Organik Kimyasal Teknikleri - 1 BÖLÜM 1- TARIM K İMYASAL MADDELER İ Bu bölümde tar ım ürünlerine zarar veren bitkilerin kontrolü ve intensif tar ım ürünlerini art ırmaya yönelik çal ışmalarda kullan ılan kimyasal katk ı maddeleri üzerinde durulacakt ır.Pestisitler ? 1) İnsektisitler(böcekleri öldürmek için haz ırlanan kimyasallard ır) a. Mide zehirleri b. Temas insektisitleri c. Tütsüler d. İnorganik İnsektisitler? 2) Fungusitler(Bitki hastal ıklar ıyla mücadelede kullan ılan kimyasallard ır) ? 3) Herbisitler(Tar ımda yabanc ı ot mücadelesinde kullan ılan ilaçlard ır)İdeal bir kar ı ş ık suni gübrede olmas ı gereken özellikler 1) Besleyici de ğeri yüksek olmal ı 2) Fiyat ı dü şük olmal ı 3) Kimyasal yap ıs ı topra ğ ın yap ıs ına uygun olmal ı 4) İçerisinde bitkiye zarar veren elementler olmamal ı 5) Akabilirlik gibi fiziksel özellikleri uygun olmal ı 6) Bu gübre asidik topraklar üzerinde bazik, bazik topraklar üzerinde asidik etki gösterebilmelidir 7) Gübre topra ğa verildi ğinde çok çabuk çözünmelidir 8) Böcek ve yabani otlar ı öldürmelidirBesleyiciler ? Azot ? Fosfor ? PotasBitki Büyümesinin Düzenleyicileri 1) Seçimli olarak bitkide filizlenen tohum say ıs ın ı art ır ır 2) Bitki ve meyvas ın ın erken olgunla şmas ın ı sa ğlar 3) Bitkide kök geli şimini hareketlendirir 4) Meyva ve tanelerin olgunla şmas ın ı sa ğlar 5) Bitkide istenilmeyen çiçeklenmeyi durdurur 6) Bitkinin meyvalar ı aras ında seyreltme sa ğlayarak daha az, fakat daha iri meyvalanmaya yol açar 7) Bitkinin gövdesinden meyva dökülmesini engeller 8) Çekirdeksiz meyva üretilebilir Örn; izopropil-N-(3-klorofenil)karbonatBÖLÜM 2- KOKU, TAT ve LEZZET VEREN MADDELER ve GIDA KATKI MADDELER İ 1)PARFÜM ENDÜSTR İLER İ: Uygun bir kap içerisinde birle ştirilmi ş ho ş kokulu maddelere parfüm denir. Üç bile şeni vard ır; çözücü(ta ş ıy ıc ı, ba ğlay ıc ı, kokulu madde) Çözücü olarak genelde etanol kullan ıl ıyor.Etanol içerisine benzoil kat ılarak birkaç hafta olgunla şt ır ıl ıp ondan sonra kullan ıl ır. Ba ğlay ıc ılar, kokulu ya ğlardan daha dü şük uçuculu ğa sahip maddelerdir. Bunlar parfüm içerisindeki kokulu maddelerin buharla şma h ız ın ı azalt ırlar.? Ba ğlay ıc ı türler 4 çe şittir. 1) Hayvansal salg ılar a. Kastov b. Sivet c. Misk d. Amber e. Zibata miski2) Reçine Ba ğlay ıc ılar 3) Kokulu, Uçucu ya ğ ba ğlay ıc ılar ı 4) Sentetik Ba ğlay ıc ılarHO Ş KOKULU MADDELER ? Kokulu Uçucu Ya ğlar; Bunlar bitkisel kaynakl ı ya ğlard ır.Örn; gül ya ğ ı, çiçek ya ğ ı, keklik üzümü ya ğ ı(metilsalisilat) Bunlar ın yap ıs ında esterler, alkoller, aldehitler, asitler, fenoller, ketonlar, laktonlar, terpenler ve hidrokarbonlar mevcuttur.Ya ğlar ın elde edilme yöntemleri ? Presleme ? Distilasyon ? Ekstraksiyon ? Enfleruj: So ğuk çözücü ile ekstraksiyon ? Su ile ekstraksiyonKoku kalitesinin tespiti ? Parfüm içerisinde oldu ğu söylenen katk ı maddelerinin spektroskopik yöntemle tayini ? Parfümün k ır ılma indisi, özgül a ğırl ı ğı, optik çevirme aç ıs ı, asit say ıs ı, ester say ıs ın ı tespit edilmesiParfümlere tat ve lezzet veren maddeler ? 4 temel madde kat ıl ıyor. Tatl ı, tuzlu, ek şi ve ac ı maddeler kat ıl ır. Parfüme meyve tad ı vermek için etilmetilamin, propin ve benzil alkollerin asetik, propiyonik, butirik, salisilik, kaproik ve formit asit gibi asitlerle olu şturduklar ı esterler kullan ıl ır.