Kimya Teknolojisi Organik Kimyasal Teknikleri - 3 Bitkisel ya Bitkisel ya ğ ğ Sanayisini Geli Sanayisini Geli ? ? tirmek tirmek i i ç ç in Dikkat Edilecek Hususlar. in Dikkat Edilecek Hususlar. Yerli ham madde kullanımı ve yan ürünlerden maksimum yararlanma Yağın ekstraksiyonu, rafine edilmesi i?lemlerinde tam kapasite kullanımı Küspeden protein kaynağı ve yem olarak yararlanma Ar-Ge çalı?malarına destek verme Tarım ile sanayi arasına i?birliği kurularak planlı üretime geçilmesi Pazar isteklerine uygun nitelikte üretimde bulunma Uygun ambalaj, ticari marka ve topluma benimsetme Kalite kontrolün üst düzeyde yapılması Tarım-Yağ sanayi-Sabun-Yem sanayi arasında e? güdüm sağlama İhracata yönelik üretimler yapmak.Bu amaçla ham değil son ürünlerin ihracının yapılmasıHAYVANSAL KATI VE SIVI HAYVANSAL KATI VE SIVI YA YA Ğ Ğ LAR LAR Hayvansal yağlar ?unlardır. Sığır paçası yağı Balina yağı Marina balığı yağı Köpek balığı Diğer balıklarHayvansal ya Hayvansal ya ğ ğ lar lar ı ı n i n i ? ? lenmesinde lenmesinde üç üç i i ? ? lem vard lem vard ı ı r r 1) Hidrojenleme 2) İç esterle?me 3) İzomerle?tirmeB B Ö Ö L L Ü Ü M.4. DETERJANLAR M.4. DETERJANLAR Deterjanların, sabun ve diğer plastik temizleyicilere göre üstünlükleri; 1)Suyun sertliğinden etkilenmezler 2)Asitli sularda kullanılabilirler 3)İçerdikleri yüzey aktif maddeler sayesinde her türlü kiri temizleyebilirlerDeterjanlar Deterjanlar ı ı n Yap n Yap ı ı s s ı ı nda Bulunanlar nda Bulunanlar 1) Yüzey aktif maddeler; ilk temizleme ve köpürtme i?lemini, suyun yüzey gerilimini azaltarak gerçekle?tirirlerSurfaktant T Surfaktant T ü ü rleri rleri Anyonik Katyonik Semipolar Çift İyonlu( Amfoterik) Noniyonik2)Yard 2)Yard ı ı mc mc ı ı Maddeler Maddeler Alkaliler Kompleks yapıcılar İyon deği?tiriciler3) Beyazla?tırıcılar 4) Diğer Yardımcı Maddeler a. Enzimler b.Yapı?ma önleyiciler c.Köpük Düzenleyiciler d.Optik beyazla?tırıcılar e.Korozyon önleyiciler f.Parfümler ve Boyalar g.Dolgu Maddeleri h. Ta?ıyıcılar ı.DezenfektanÜ Ü retim Basamaklar retim Basamaklar ı ı 1) Sülfonasyon ve Sülfasyon 2) Nötralizasyon 3) Hidrasyon 4) Granülasyon 5) Bitirme İ?lemleri