Kimya Teknolojisi Organik Kimyasal Teknikleri - 5 %17 civarında sakkaroz içerir.Üretim basamakları; 1) Pancar sökülür, fabrikaya getirilir, kanallara boşaltılır ve su ile yıkanır. 2) Uzun şeritler halinde kesilir. Bu şeritlere kaset kaset kaset kaset denir 3) Kasetlerin üzerine zıt yönde su gönderilip, 80 C civarında ılık su ile şerbet haline getirilir ve pancardan şeker ekstrakte edilir. 4) %12 civarında sakkaroz içeren şurup, süzülür ve içindeki kolloidal safsızlıklardan arındırılır.%5 lik kısmı kül olarak atılır.Buna pulp pulp pulp pulp denir.5) Şerbete kireç sütü ilave edilir. 6) İstenmeyen safsızlıklar CaCO3 gönderilip çöktürülür. 7) Ortama CO2 gönderilip, oluşan kalsiyum sakkarat bozundurulup, sakkaroz serbest hale geçirilir. 8) Aşırı köpüğü engellemek için, içine kimyasal köpük önleyiciler katılır. 9) Oluşmuş olan CaCO3 çamuru süzülerek şeker şerbetinden ayrılır. 10) Süzüntü SO2 gazı içinden geçirilerek ağartılır. 11) Oluşan CaSO3 filtre edilip şerbetten uzaklaştırılır. 12) Şerbet buharlaştırılıp, sakkaroz oranı %60 lara kadar çıkartılır.13) Aktif karbon ile renk giderme işlemi yapılır. 14) Kristallendirme tavalarında kristallendirilir. 15) Santrifüjlenir ve melastan kurtarılır. 16) Melas filmini uzaklaştırmak için yıkanır. 17) Granül oluşturucuda kurutulur, elenir, paketlenir. Bir maddeyi, mikroorganizmalar yardımıyla, bir başka maddeye dönüştürme işlemine fermantasyon fermantasyon fermantasyon fermantasyon denir. Fermantör PH metre T ölçer O2 Nihai Ürün Mikroorganizma Fermente Olacak madde (substrat) Pevistaltik pompa Fermantasyonda ne olduğunu bilmek için neleri bilmek lazım? 1) Mikroorganizmanın çalışma mekanizması 2) Her bir mayanın fermantörde farklı davrandığını bilmek lazım 3) Çevrenin belirli bir türün gelişmesini etkilediğini bilmek 4) Fermantasyon proseseni çok iyi kontrol etmek lazım( O2, T, PH ve silklasyon hızı)1) İstenilen nihai ürünü elde edebilecek uygun bir mikroorganizma( ucuz, kolay temin edilmeli, hızlı çoğalmalı, yüksek verimle ürün üretmeli) 2) Substrat için ekonomik bir ham maddenin seçilmiş olması 3) Uygun bir verimliliğin sağlanabilir olması 4) Fermantasyon hızlı cereyan etmeli 5) Ürün kolaylıkla ayrılıp, saflaştırılabilmeli1) Uygun T 2) Uygun PH 3) Uygun besi maddesi(substrat) 4) Uygun bir karbon kaynağı( mikroorganizmaların enerji kaynağı karbondur) 5) Ortamın alkol seviyesi 6) Fermantörün içindeki CO2 ve basınç ayarları 7) Ortama ilave edilen salisilik, benzoik, sorbik asit ve tuzlarının miktarları 8) Ortama ilave edilen SO2 miktarı Odun pek çok kimyasal hammaddesidir. 2 tür odun vardır. 1) Sert Odun; yapraklarını döken ağaçlardan elde edilir. 2) Yumuşak Odun; Kozalak veren ağaçlardan elde edilir. Odun, karmaşık yapıda polimerik bir hammaddedir.Kuru odunun yaklaşık % 50 si selülozdur. Odunun hücre duvarlarının haloselüloz diye adlandırılan lignin ve polisakkaritlerden meydana geldiği biliniyor. Halosel Halosel Halosel Haloselü ü ü üloz; loz; loz; loz; arabinoz, galaktoz, glukoz, mannoz ve ksiloz anhidritin kısa zincirli polimerlerin bir karışımıdır. Lignin; Lignin; Lignin; Lignin; sübstütie fenollerden oluşmuş polimerik bir maddedir. Görevi; odun içerisinde selüloz liflerini birbirine bağlıyor. Odunda ayrıca terebentin (neft yağı), oleoresin, arabino galaktan, kauçuk, şeker gibi maddelerde bulunur. Terebentinin şu andaki kullanım alanı yağlı boya ve vernik incelticisi olarak kullanılıyor. Odun işlenirken temel işlem; odun hidroliz edilip, içinde bulunan selülozun odundan ayrılmasıdır. Sel Sel Sel Selü ü ü üloz; loz; loz; loz; lifli bir yapıya sahiptir. Bitki hücre duvarları içerisinde bulunur ve odunun hücre duvarının kuvvetli ve elastik olmasını sağlar Selülozun kısa lifleri, viskon ipi üretiminde kullanılır. Odun çeşitli koşullarda bazı kimyasal bileşiklerle işleme sokulup lignin ve haloselüloz çözeltiye geçirilir ve selüloz çözünmeden kalır. Sel Sel Sel Selü ü ü ülozun t lozun t lozun t lozun tü ü ü ürevleri; revleri; revleri; revleri; Bunlardan en önemlisi karboksi metil selülozdur. Düşük reçine içerikli ladin, köknar, kayın gibi ağaçlara uygulanır. Ad Ad Ad Adı ı ı ımlar mlar mlar mları ı ı ı 1) Odun kesilir, fabrikaya getirilir. 2) Pişirme çözeltisi hazırlanır. Bu amaçla kireç taşı( CaCo3) parçaları ile doldurulmuş kulelerde kulenin üstünden sıcak su, altındanda SO2 gazı gönderilerek SO2 in CaCO3 üzerine absorbe olması sağlanır ve ortamdaki sudan dolayı kalsiyum bisülfit oluşur.3) Selülozdan hemiselüloz ve ligninin ayrılması için odun pişirilir.Yaklaşık 7 saat sürer. Basınç 7 atm dir. 4)Elde edilen odun hamurunun temizlenmesi ve ağartılması işlemleri yapılır. Bu işlem Cl içeren bileşenlerle ve klorlu suyla ağartılır. Ve safsızlıklar uzaklaştırılır. 5) Ağartılmış hamurun selüloz içeriği % 92-97 civarındadır. Bu selülozun tepkime verme yatkınlığı yüksek olup, kolayca şişer, homojen bir viskoziteye sahiptir. 6) Hamurun nem içeriği %6 lar civarına düşürülür. Kağıt hamura son şekil verilir. ! Ton kağıt hamuru için 4500m3 odun harcanır.