3 - Fizyoloji Örnek Soru 2.Tükrük salgılanmasını düzenleyen nöronlar MSS’nin hangi bölgesindedir? a) Hipotalamus b) Hipofiz c) Beyin sapı d)Amigdala e) Korteks Cevap: c . Sindirim işlevindeki mekanik aktivitelerin düzenlenmesinde rol alan merkezler beyin sapındadır. 3. Aşağıdaki maddelerden hangisi tükrükte bulunmaz ? a) Tiyosiyanat iyonları b) Proteolitik enzimler c)Laktoferrin d)Somatostatin e)Adrenalin Cevap: e. Adrenalin tükrükte bulunmaz. 4. Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi yutmada görev alan efferent sinirlerden değildir ? a) 5.kraniyal sinir b) 6. kraniyal sinir c) 9. kraniyal sinir d) 10. kraniyal sinir e) 12. kraniyal sinir Cevap: b. Yutmanın gerçekleşmesinde görev alan sinirler 5., 7., 9., 10., 12. kraniyal sinirlerdir. 5. Tükrükte hangi besinlerin sindiriminde rol alan enzimler vardır ? I.Nişasta II.Yağlar III.Proteinler IV.Selüloz a) Sadece I b) I ve II c) II ve III d) Sadece II e) Sadece III Cevap: b. Tükrükte nişastanın sindiriminde rol alan pityalin ve yağların sindiriminde rol alan lingual lipaz bulunur. 6. Gastrointestinal kanalın sinirsel inervasyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Miyenterik pleksus hareketliliğin düzenlenmesinde rol alır b) Meisner pleksusu kan akımı ve sekresyonun düzenlenmesinde rol alır c) Üst bölgelerde inervasyon N.vagus ile sağlanır d) Kalınbağırsağın distal bölgelerinde parasempatik inervasyon pudendal sinirle sağlanır e) Parasempatik stimülasyon gastrointestinal aktivitede artışa neden olur f) Cevap: d. Kalınbağırsağın distal bölgelerinde parasempatik inervasyon pelvik sinir içinde gelen parasempatik liflerle sağlanır. 7. Gastrointestinal sistemdeki refleksleri başlatan sefalik uyaranlar (koku, tad vb)’a cevap olarak mide asit salgısının artırılmasında rol alan efferent sinir hangisidir ? a) N.glossofaringeus b) N.facialis c) N.vagus d) N.trigeminus e) N.hypoglossus Cevap: c. GİS’ in üst bölgelerinde parasempatik inervasyon N. Vagus ile sağlanır. 8. Midedeki salgı işlevi için doğru olan hangisidir ? a) Intrinsik faktör pepsinojen salgılayan bezlerden salgılanır. b) Gastrik bezlerin paryetal hücreleri asit salgılar c) Zimojen hücreler intrinsik faktör salgılar d) Paryetal hücreler musin salgılar e) Pilor bezleri intrinsik faktör salgılar Cevap: b. 9. Gastrin için doğru olan hangisidir ? a) Besinin midede oluşturduğu gerim gastrin salgısını azaltır. b) Gastrin asit salgılanmasını artırır. c) Sefalik fazda gastrin salgılanmaz. d) İntestinal fazda gastrin salgılanması artar. e) Gastrin pepsinojen salgılanmasını azaltır. Cevap: b. Gastrin midede asit ve pepsinojen salgısını artırır. 10. Aşağıdakilerden hangisi midede HCl salgılanmasını azaltır ? a) Gastrin b) Histamin c) Somatostatin d) Asetilkolin e) GRP ( Gastrin Salgılatıcı Polipeptid) Cevap: c. Somatostatin genel inhibitör etkilki bir endojendir. 11. Intrensek faktör için doğru olan hangisidir ? a) Vit B 6 ’nın emilimini kolaylaştırır b) Vit B 12 ’nin emilimini kolaylaştırır c) Zimojen hücrelerden HCl ile birlikte salgılanır d) Demir emilimini kolaylaştırır e) B grubu vitaminlerin emilimini kolaylaştırır Cevap: b. 12. Aşağıdakilerden hangisi mide boşalmasını artırır ? a) Gastrin b) CCK c) GIP d) Sekretin e) Somatostatin Cevap: a. CCK, GİP, sekretin, somatostatin mide de hareketlilik ve salgılama işlev lerini yavaşlatır. 13. Musküler mukoza ve villus kas liflerinin hareketi için doğru olan hangisidir ? a) Otonom reflekslerle oluşur b) İçeriğin kanalda ilerlemesini sağlar c) Yağların lenfatik kanala geçisini kolaylaştırır. d) Emilim yüzeyini azaltır e) Miyenterik pleksustaki reflekslerle oluşur Cevap: c. 14. Gastrointestinal kanalda salgılanan musin için yanlış olan hangisidir ? a) Kanal mukozasını tahrişten korur b) Besinin hareketini kolaylaştırır c) Emilimi hızlandırır d) Midede pilor bezlerinden salgılanır e) İnce barsaklarda brunner bezleri ve goblet hücrelerinden salgılanırlar Cevap: c. Müsin yüzeyde oluşturduğu tabaka nedeniyle emilimi yavaşlatır. 15. Intestinal sıvının pH’sı için doğru olan hangisidir ? a) 1-3 b) 6-7 c) 7,5-8 d) 5 e) 6 Cevap: c. 16. İnce barsaklarda yağ ve protein sindirim ürünlerinin artışına bağlı olarak salgılanan enterogastron aşağıdakilerden hangisidir? a) CCK b) Sekretin c) VIP d) GIP e) Motilin Cevap: a. 17. Defekasyon için doğru olan hangisidir ? a) Otonom reflekslerle başlatılır b) Reflekslerin başlaması N.vagus ile olur c) Defekasyon için miyenterik pleksustan kaynaklanan reflekslere gereksinim vardır d) Refleksler sigmoid kolondaki gerim uyaranı ile başlatılır e) Defekasyonun tamamlanması internal anal sfinkterin açılması ile gerçekleşir f) Cevap: c. Defekasyonun oluşması için miyenterik pleksustan kaynaklanan lokal reflekslere gereksinim vardır. 18. Pankreas enzimlerinin salgılanması için doğru olan hangisidir ? a) Asiner hücrelerden pasif difüzyonla sekrete edilirler b) Asiner hücrelerden ekzositoz ile sekrete edilirler c) Asiner hücrelerden aktiftransport ile sekrete edilirler d) Duktal hücrelerden aktiftransport ile sekrete edilirler e) Duktal hücrelerden ekzositoz ile sekrete edilirler Cevap: b. 19. Pankreasın ekzokrin salgısının pH’sı için doğru olan hangisidir ? a) 1,5-3 b) 6-8 c) 5 d) 8-8,5 e) 7 Cevap: d. 20. Aşağıdaki enzimlerden hangisi enterokinaz ile aktive olan proenzim formunda salgılanır ? a) Pepsin b) Elastaz c) Pityalin d) Kolipaz e) Tripsin Cevap: e. 21. Aşağıdaki enzimlerden hangisi pankreas enzimi değildir ? a) Tripsin b) Pityalin c) Kolipaz d) Elastaz e) Kimotripsin Cevap: b. Pityalin tükrük bezlerinden salgılanan ve tükrükte bulunan bir enzimdir. 22. Aşağıdaki enzimlerden hangisi protein sindiriminde rol almaz ? a) Pepsin b) Tripsin c) Kimotripsin d) Pityalin e) Elastaz Cevap: d. Pityalin nişasta sindiriminde rol alan bir enzimdir. 23. Pankreasın dış salgı işlevi için doğru olanı işaretleyiniz. a) Sindirimin sefalik fazında salgılama yoktur. b) Sindirimin gastrik fazında pankreas enzim salgısı oluşmaz. c) Pankreas sıvısı içindeki HCO 3 iyonları asiner hücrelerden salgılanır. d) Sekretin, HCO 3 iyon salgısı için primer stimülandır. e) Pankreas dış salgısının H iyon içeriği yüksektir. Cevap: d. 24. Safra aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinde rol almaz ? a) Barsak hareketlerinin düzenlenmesinde b) Karbonhidratların emiliminde c) Yağların sindiriminde d) Yağların emiliminde e) Barsak bakterilerinin üremesindeki dengenin korunmasında f) Cevap: b. Safra yağların sindirim ve emiliminde rol alır. 25. Safra salgısı ve asitleri için doğru olan hangisidir ? a) Primer safra asitleri kolesterolden sentezlenir b) Safra asitlerinin konjügasyonu kanaliküllerde olur c) Safra asitlerinin tuzları barsaklarda oluşur d) Safra asitleri fonksiyon sonrası gaita ile atılır e) Safra sıvısı içerisindeki hemoglobin safraya rengini veren maddedir. Cevap: a. 26. Safra kesesinin boşalmasında, kese duvarının ritmik kontraksiyonlarını artıran faktör hangisidir ? a) Somatostatin b) CCK c) Motilin d) GIP e) GRP Cevap: b. 27. Safra tuzlarının yağları emülsifiye edici etkisine katkıda bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir ? a) Lesitin b) Kolesterol c) Sekretin d) Lipaz e) Elastaz Cevap: a. 28. İcterus için doğru olan hangisidir ? a) Plazmada demir düzeyinin artması b) Safra sekresyonunun azalması c) Plazma bilirubin düzeyinin artması d) İnce barsaklarda yağ emiliminin bozulması e) İnce barsaklarda ferrik demirin emiliminin azalması Cevap: c. 29. Aşağıdakilerden hangisi safra taşı oluşumunun nedenlerinden değlidir ? a) Safraya aşırı kolesterol salgılanması b) Uzun süre yağ oranı yüksek diyetle beslenme c) Safradan aşırı miktarda su absorbsiyonu d) Safradan aşırı miktarda lesitin absorbsiyonu e) Safra tuzu düzeyinde artış Cevap: e. Safra tuzları çözünürlüğü artırıp taş oluşumunu engellerler. 30.Karaciğer aşağıdaki işlevlerden hangisinde görev almaz ? a) Safra sentezi. b) Vit B12 depolanması. c) Boşaltım. d) Hemolitik işlev. e) Yağların depolanması. Cevap: e. 31. Gastrointestinal kanalda emilimin en çok olduğu bölge hangisidir ? a) Ağız b) Mide c) İncebarsaklar d) Çıkankolon e) İnenkolon Cevap: b. İncebarsaklarda lümene bakan iç yüzey emilimin artmasını sağlayan oluşumları içerir. 32. Ca ++ emilimi için doğru olan hangisidir ? a) Proteinler Ca ++ emilimini azaltır b) Okzalatlar Ca ++ emilimini artırır c) Fosfatlar Ca ++ emilimini artırır d) Ca ++ emilimi incebarsakların üst kısmında aktif transportla gerçekleştirilir e) Demir Ca ++ emilimini artırır Cevap: d. 33. Demir emilimini artıran madde hangisidir ? a) Askorbik asit b) Fitik asit c) Okzalatlar d) Fosfatlar e) Kalsiyum Cevap: a. Fitik asit, okzalatlar, fosfatlar ve kalsiyum demir emilimini azaltan maddelerdir. 34. Karbonhidratların emilimi için yanlış olanı işaretleyiniz. a) Genellikle monosakkaritler şeklinde emilirler b) Monosakkaritler olarak ve çoğunlukla sodyum bağımlı glukoz taşayıcıları ile taşınırlar. c) Monosakkaritler şeklinde ve genelde basit difüzyonla emilirler d) Monosakkaritler olarak sekonder aktif transportla emelirler. e) Karbonhidratların bazısı disakkaritler şeklinde basit difüzyonla emlir. f) Cevap: c. Karbonhidratlar genelde monosakkaritler olarak ve sekonder aktif transportla emelirler. 35. Aminoasitlerin emilimi için doğru olan hangisidir ? a) Proteinler bütünüyle aminoasitler şeklinde emilirler. b) Aminoasit emilimi midede çok hızlıdır c) Aminoasit emilimi sekonder aktif traspfortla gerçekleştirilir. d) Aminoasit emilimi hidrojen iyonu ile birlikte sekonder aktif transportla gerçekleştirilir e) Aminositlerin emilimi basit difüzyonla olur. Cevap: c. 36. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı işaretleyiniz. a) Afajı; yutma güçlüğüdür. b) Akalazya; tükrük salgısının olmamasıdır. c) Gastrit; mide mukozasının inflamasyonudur. d) Steatore; iştah azalmasıdır. e) Konstipasyon; sulu ve sık gaita çıkarılmasıdır. Cevap: c. 37-Salgılanmasının düzenlenmesinde artı geri bildirim kontrolün rol aldığı hormon/hormonlar aşağıdakilerden hangisi/hangileridir? a)GH, b)LH, c)TSH, d)GnRH, e)TRH Cevap: b. Ovulasyon, LH salgılanmasındaki + geri bildirimle düzenlenmenin işlerlik göstermesine bağlı olarak gerçekleşir. 38-Aşağıdakilerden hangisi prolaktin salgılanmasını inhibe eder? a)TSH, b)TRH, c)Dopamin, d)Oksitosin, e)FSH Cevap: c. Dopamin prolaktin salgılanmasını inhibe eden faktörlerdendir. 39-Levi-lorain cüceliği aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde ortaya çıkar? a)Tiroid hormonları b)İnsulin c)IGF-I d)Androjenler e)Glukokortikoidler Cevap: c. 40- Salgılanmasının düzenlenmesinde gün içi ritim etkili olan hormon/hormonlar aşağıdakilerden hangisidir? I)Tiroid hormonları II)Glukokortikoidler III)Büyüme hormonu IV)ADH a)Sadece I b)Sadece II C)I VE II d)II ve III e)Sadece IV Cevap: d. 41-Büyüme ve gelişmede büyüme hormonu ile birlikte etkili olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?. a-ADH b-aldosteron c-insulin d-oksitosin e-GİP Cevap: c. 42-Aşağıdaki etkilerden hangisi büyüme hormonuna ait değildir. a)Antiinsülin etki b-lipolizi artırıcı etki c-Ca emilimini azaltıcı etki d-protein katabolizmasını azaltıcı etki e)Glikozun enerji için kullanımını azaltıcı etki. Cevap: c. GH büyüme için gerekli minarellerin dolayısıyla Ca’un emilimini artırır. 43. Aşağıdaki hormonlardan hangisi büyümede rol almaz ? a) Tiroid hormonu b) Aldosteron c) İnsülin d) Androjenler e) Glukokortikoidler Cevap: b. 44. Hipofizer diyabet hangi hormon fazlalığında ortaya çıkar ? a) TSH b) GH c) ADH d) ACTH e) PIH Cevap: b. GH’nin antiinsülin etkisi nedeniyle aşırı salgılandığı durumlarda neden olduğu hiperglisemi hipofizer diyabet olarak isimlendirilir. 45. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi ADH ile ilgili değildir ? a) Plazma ozmolaritesinin düzenlenmesi b) Plazma hacminin düzenlenmesi c) Arteriyel basıncın düzenlenmesi d) Plazma sodyum konsantrasyonunun düzenlenmesi e) Plazma kalsiyum konsantrasyonunun düzenlenmesi Cevap: e. ADH diürezi engelleyici etkisi ile plazma hacminin,ozmolaritesinin ve ilgili parametrelerin düzenlenmesinde rol alır. 46. (+) feed-back mekanizma aşağıdaki hormonlardan hangisinin salgılanmasının düzenlenmesinde rol alır ? a) GH b) Oksitosin c) Tiroid d) ACTH e) Kortizol Cevap: b. Bebeğin emmesi ve doğum sırasında oksitosin salgılanması (+) geribildirim ile kontrol edilir. 471. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin kan glukoz konsantrasyonu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur? a) GH b) ACTH c) Adrenalin d) Kortizol e) LH Cevap: e. 48. Aşağıdaki hormonlardan hangisi kan kalsiyum düzeyinin artırılmasında rol alır ? a) ADH b) PTH c) PRH d) Kalsitonin e) TSH Cevap: b. 49. İnsanda büyüme hormonunun etkisine aracılık eden faktör hangisidir ? a) IGF-I b) IGF-II c) FGF d) SS e) GIP Cevap: a. GH’nin büyüme ,kıkırdak doku, kemik doku, protein metabolizması üzerindeki etkileri IGF-I arcılığı ile gerçekleşir.