1 - Tıbbi Patoloji Örnek soru ve cevaplar 1- A şa ğ dakilerden hangisi Buerger hastal ğ ndaki patolojik lezyonu tan mlar? a . Orta b ü y ü kl ü kte ve k üçü k arterlerde birlikte mikroapseler i ç eren tromb ü s , birlikte segmental akut ve kronik vask ü lit b . Fibroblastik proliferasyon ve dev h ü crelerle ç evrili nekrotizan veya gran ü lomat ö z vask ü lit c . B ü y ü k arterlerin duvar nda internal elastik laminay merkez alan, dev h ü creleri i ç eren panarterit d . Aort adventisiyas nda , ö zellikle vazovazorumda lenfosit ve plazma h ü cresi infiltrasyonu sonucu olu şan obliteratif endarterit e . Elastik arterlerde elastik doku par ç alanmas , tunika mediada ektrasell ü ler matriks birikimi, elastik dokularla fibromuskuler elemanlar n ayr lmas sonucu kist benzeri mesafelerin olu şmas CEVAP: a A Ç IKLAMA: Buerger hastal ğ nda patolojik lezyon orta b ü y ü kl ü kte ve k üçü k arterlerde inflamasyon ile birlikte tipik olarak mikroapseler i ç eren tromb ü s varl ğ d r. Gran ü lomat ö z vask ü lit Wegener gran ü lomatozisinde g ö r ü l ü r. B ü y ü k arterlerde internal elastik lamina merkezli gran ü lomlar temporal arteritin bulgusudur. Vazovazorumdaki damarlarda g ö r ü len endarterit tersiyer sfilizde g ö r ü l ü r. Elastik arterlerde elastik doku par ç alanmas ve kist benzeri mesafelerin olu şumu ile karakterize kistik medial dejenerasy on Marfan sendromunda g ö r ü lebilen bir bulgudur. 2- Aterosklerotik plaklar yava ş olu şur. Ancak bu yap da s ü rekli de ğ i şimler klinik gidi şi h zland r r. A şa ğ daki plak de ğ i şikliklerinin hangisi koroner arter hastal ğ olu şumunda en az etkiye sahiptir? a) Mediada incelme b) Plak y ü zeyinin ü lserasyonu c) Tromboz d) Plak yap s nda hemoraji e) İ nflamasyon CEVAP: a A Ç IKLAMA: Plak y ü zeyinin ü lserasyonu , trombotik s ü re ç ler, plak i ç ine kanama veya inflamasyon koroner damarlar t kayarak koroner arter hastal ğ nda patogenetik s ü rece katk sa ğ lar. Aterosklerozun ileri evresinde g ö r ü len media tabakas nda incelme primer olarak anevrizma komplikasyonundan sorumludur.