1 - Tıbbi Parazitoloji Örnek Soru ve Çözümlemesi Ö RNEK SORU VE ÇÖ Z Ü MLEMES İ Ö RNEK SORU 1: A ş a ğ daki trematodlardan hangisi kanda yerle ş ir? A)Fasciola hepatica B)Heterophyes heterophyes C)Schistosoma haematobium D)Paragonimus westermani E)Dicrocoelium lanceolatum DO Ğ RU YANIT C ’ dir. SORU ÇÖ Z Ü MLENMES İ : Fa sciola hepatica, karaci ğerde Heterophyyes heterophyes, ince ba ğ rsakta Schistosoma haematobium, kanda Paragonimus westermani, akci ğerde Dicrocoelium lanceolatum, karaci ğerde yerle ş mektedir. Ö RNEK SORU 2: A ş a ğ daki parazitlerden hangisi ç ekirdekli her ç e ş it h ü crede yerle ş ir ve ç o ğal r? A)Toxoplasma gondii B)Plasmodium spp. C)Leishmania spp. D)Cryptosporidium parvum E)Giardia intesitinalis DO Ğ RU YANIT A ’ dir. SORU ÇÖ Z Ü MLENMES İ : Toxoplasma gondii, ç ekirdekli her ç e ş it h ü crede yerle ş ir ve ç o ğal r. Plasmodium spp., farkl evrim d ö nemleri ç ekirdeksiz ve sadece belirli ç ekirdekli h ü crelerde yerle ş ir ve ç o ğal r . Leishmania spp., makrofaj, monosit h ü crelerinde yerle ş ir ve ç o ğal r. Cryptosporidium parvum, epitelyum h ü crelerinde yerle ş ir ve ç o ğal r. Giardi a intesitinalis, ektrasell ü ler yerle ş ir ve ç o ğal r.