1 - Tıbbi Parazitoloji Örnek Soru ve Çözümleri Ö RNEK SORULAR: 1 ve 2. sorular a ş a ğ daki ş ekle g ö re cevapland r n z 1- Yukar daki ş ekil hangi parazite aittir? 2- Yukar daki ş ekil parazitin hangi formudur? SORU ÇÖ Z Ü MLEMES İ : Yukar da ş ekli g ö r ü len parazit Giardia intestinalis parazitine aittir . 2. sorudaki form, p arazitin kist formudur. G. intestinalis ’ in kist ve trofozoit d ö nemleri bulunmaktad r. Kist Oval, bazen yuvarlak ve ç ift ç eperlidir. ? Olgun ( e nfe ktif) kistler 4 ç ekirdeklidir. ? 8-12µm uzunlu ğunda, 7-10 µm ? enindedir Trofozoit O rtada n ikiye b ö l ü nm üş armut ş eklinde ? 4 ç ift kam ç ve bir aksonem vard r. ? 2 ç ekirdeklidir. ? 10-20µm uzunlu ğunda ? ?Ö RNEK SORULAR : 3 ve 4 . sorular a ş a ğ daki ş ekle g ö re cevapland r n z 35 ya ş nda üş eme ve tireme ş ik â yeti olan bayan bir hastan n ince yayma kan preparat ö rne ği yukar daki gibidir. Buna g ö re; 3-Tan hangi parazittir? 4-Yukar daki ş ekil parazitin hangi formudur? SORU ÇÖ Z Ü MLEMES İ : 3. so rudaki parazit Plasmodium falcip aru m ’ dur. 4. soruda istenen form ise parazitin gametosit formudur. Plasmodium falciparum Giemsa boyas ile ç ekirdek koyu k rm z , sitoplazma a ç k mavi boyan r . ? Perifer kanda sadece gen ç trofozoit ve gametositler g ö r ü lebilir. ? Gen ç trofozoit eritrositlerin 1/5 -1/6 s n kaplar. ? Bir eritrosit i ç inde birden fazla bulunabilir. ? Gametositler iki ucu k ü nt muza benzer . Boylar eritrositin 1,5 kat d r. Ç ekirdek ? ortadad r ve pigment taneleri vard r. Alyuvar zar nda Maurer tanecikleri vard r. ?