5 - Göz Hastalıkları Örnek Sorular 1. Epidemik keratokonjonktivit etkeni a ş a ğdakilerden hangisidir? a. Adenovirus tip 3 b. Adenovirus tip 7 c. Adenovirus tip 9 ve tip 18 d. Adenovirus tip 8 ve tip 19 e. Adenovirus tip 9 2. A ş a ğdakilerden hangi si gonokoksik konjonktivit için yanl ş tr? a. Etkeni gram ( - ) diplokok olan N. Gonorrhea’dr. b. Uygun bir ş ekilde tedavi edilmedi ğ inde panoftalmi geli ş ebilir . c. Konjonktival yaymada eozinofiller içerisinde kahve çekirde ğ i ş eklinde Gr ( - ) mikroorganizmalar görülür. d. Tedavide 3. ku ş ak sefalosporinler kullanlabili r. e. Gonokoksik üriner enf eksiyona sekonder olarak geli ş ebilir . 3. A ş a ğdakilerden hangisi distiroid optik nöropati için yanl ş bir ifadedir? a. Tiroid oftalmopatili olgularn yakla şk %5’ inde görülmektedir . b. Orbital apekste konjesyon söz konusudur. c. Optik d iskte ödem görülebilir. d. Korioretinal katlantlar görülebilir. e. Periferik görme alan defektleri dikkat çekicidir. 4. Bazal gözya ş üretimi a ş a ğdaki hangi bez ya da bezlerde yaplr? a. Krause + Wolfring bezleri b. Moll bezi c. Zeis bezi d. Meibomiyan bezi e. Lakrimal bez 5. Distiroid Oftalmopatide 2. en sk hangi ekstraoküler kas tutulumu bekleriz? a. İ ç rektus b. D ş rektus c. Alt rektus d. Alt oblik e. Üst oblik 6. A ş a ğdaki hangisi / hangileri gözya şnn mukus tabakasnn olu ş umuna katkda b ulunur? I. Goblet hücresi II. Meibomiyan bezi III. Zeis bezi IV. Henle kriptleri V. Manz bezleri a. I, II, III b. I, III, V c. I, III, IV d. I, II e. I, IV, V CEVAPLAR: 1. D 2. C 3. E 4. A 5. A 6. E