2 - Kulak Burun Boğaz Orta Kulak Hastalıkları ve Otitits media Ketenci ORTA KULAK HASTALIKLARI ve OT İT İS MED İA ORTA KULAK HASTALIKLARI ve OT İT İS MED İA Dr. İbrahim Ketenci Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Kayseri Ketenci Travma Travma Ketenci TRAVMA TRAVMA ? Künt kafa travmalarının %30-75’i temporal kemik travması ile birlikte ?Kafa kaidesi kırı ğı ?Periorbital ekimoz (Rakun gözleri) ?Mastoid ekimoz (Battle i şareti) ?Hemotimpanum Ketenci Temporal Kemik Travması Temporal Kemik Travması ? İşitme Kaybı ?Dizziness/Vertigo ?BOS Otoresi ?Fasial Sinir Yaralanması Ketenci Longitudinal Kırıklar Longitudinal Kırıklar ? Temporal Kemik kırıklarının % 80’i ? % 15-20 Fasial Sinir tutulumu ? DKY yırtılması ? İT İK veya MT İK Ketenci Transvers Kırıklar Transvers Kırıklar ? Temporal kemik kırıklarının % 20 ‘si ? % 50 Fasial Sinir tutulumu ? DKY sa ğlam, SN İK Ketenci OT İT İS MED İA OT İT İS MED İA ?Çocukluk ya ş grubunda rastlanan en sık bakteriyel enfeksiyon. ?Çocukların % 60 - 85'i en az bir kez orta kulak enfeksiyonu geçirmektedir. Ketenci OT İT İS MED İA OT İT İS MED İA ?Akut otitis media ?Akut nekrotizan otitis media ?Büllöz mirinjit ?Efüzyonlu otitis media ?Tüberküloz otitis media ?Kronik otitis media ?Otitis medianın komplikasyonları Ketenci AKUT OT İT İS MED İA (AOM) AKUT OT İT İS MED İA (AOM) ? Akut süpüratif otitis media ? Orta kulak ve mastoid hücrelerin mukoperiostiumunun akut piyojenik enf. ? Kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyondur. ? Çocukların % 75’i be ş ya şından önce en az bir AOM ata ğı geçiriyor ? % 10 vakada 8 haftaya kadar effüzyon Ketenci Predispozan Faktörler Predispozan Faktörler ? Cins : Erkeklerde fazla ? Mevsim : Kı ş ? Ya ş : 6 - 18 ay ? Irk ? Kre ş, okul ? Anne sütü ? Biberon pozisyonu ? Evde sigara içilmesi ? Allerji Ketenci Etyopatogenez Etyopatogenez ?AOM 'nın östaki borusunun yeterli koruma fonksiyonu yapmaması sonucu ortaya çıktı ğı kabul edilmektedir. ?Östaki borusunun görevleri : Orta kulak bo şlu ğunu ?Havalandırmak, ?Korumak, ?Sekresyonu uzakla ştırmak. Ketenci Etkenler Etkenler ? Streptokokus pneumonia (% 20-40) ? Haemofilus influenza (% 15-30) ? Branhamella catarrhalis (% 10-15) ? Streptococcus pyogenes ? Virüsler (%20'sinde) Ketenci Östaki Borusu Östaki Borusu ? Bu ajanlar NF’te yerle şir. ? Adenoid dokusu bir rezervuar rolü oynar. ? Enf. ajanları östaki yolu ile orta kula ğa geçer. ? Çocuklarda östaki daha kısa, geni ş ve düzdür Ketenci AOM’nın Evreleri AOM’nın Evreleri ?1-Hiperemi evresi ?2-Eksüdasyon evresi ?3-Süpürasyon evresi ?4-Rezolüsyon evresi ?5-Koalesans ve mastoidit evresi ?6-Komplikasyon evresi % 95 -% 99 Ketenci Hiperemi Evresi Hiperemi Evresi ?Mukoperiosteumda hiperemi (1-2 gün) ?Sx ?Ate ş ?Kulak a ğrısı ?FM ?Kulak zarı hiperemik ? İşitme genellikle normaldir. Ketenci Ketenci Eksüdasyon Evresi Eksüdasyon Evresi ?Geni şleyen damarlardan serum sızması sonucu eksüda birikir. (2-3 gün) ?Sx ?Ate ş ve a ğrı artar. ? İşitme azlı ğı ortaya çıkar. ?FM ?Kulak zarı hiperemik ve bombedir. ?I şık reflesi kaybolmu ştur. Ketenci Ketenci Süpürasyon Evresi Süpürasyon Evresi ?Kulak zarı delinir ve eksüda drene olur. ?Sx ?Kulak akıntısı ile hekime gelirler. ?Ate ş dü şer, a ğrı azalır ? İşitme artar. ?FM ?Dı ş kulak yolunda pürülan akıntı (4-8 gün) ?Temizlendikten sonra zarın hiperemik, masere ve perfore oldu ğu görülür Ketenci Ketenci Rezolüsyon evresi Rezolüsyon evresi ?Yeterli tedavi edilirse veya do ğal seyri esnasında komplikasyon olmazsa, önemli bir sekel bırakmadan iyile şir. ?FM ?Perforasyon : Genellikle küçüktür. Zarda kalıcı büyük perforasyonlar akut nekrotizan otitis mediada görülür. ?Effüzyon : Yeterli tedavi olmaz ise orta kulakta efüzyon kalabilir. Ketenci Ketenci Tedavi Tedavi ? Antibiotik (10 gün) ?Amoksisilin, ko-trimaksazol, makrolid ?Amok-klavulanat, oral sefalosporin (sef aks) ?Seftriakson, klindamisin (Komp varsa) ? Dekonjestan (+) ?Lokal (6 ay altı -) ?Sistemik (2 ya ş altı -) ? Antihistaminik (-) ? Analjezik ?Parasetamol ? İbuprofen ? Parasentez Ketenci A.Nekrotizan OM A.Nekrotizan OM ? ß-hemolitik streptokoklar ? Kızamık, kızıl, pnömoni, influenza gibi sistemik hastalıkların seyri esnasında ? Yumu şak doku ve kemikçiklerde nekroz ? Pürülan, pis kokulu otore ? Kalıcı, büyük perforasyonlar ? Ted : Penisilin Ketenci Ketenci Büllöz Mirinjit Büllöz Mirinjit ? İnfluenza virüsleri, EBV, h. influenza, s. pneumonia, mikoplazma ?Subepitelial tabakada ?DKY ve zarda hemorajik mor renkli büller (Tek taraflı) ? Şiddetli kulak a ğrısı ?Büller patlatılır, analjezik Ketenci Ketenci Effüzyonlu OM (EOM) Effüzyonlu OM (EOM) ?Sekretuar OM, Seröz OM...... ?Akut enfeksiyon olmaksızın Orta kulakta sıvı bulunmasıdır. ?Çocukluk ya ş grubunda görülen i şitme azlı ğının en sık nedenidir. ?Tüm çocukların %30'u üç veya daha fazla EOM=SOM ata ğı geçiriyor ?Orta kulakta goblet hücrelerinde artı ş Ketenci Ketenci EOM Fizyopatoloji EOM Fizyopatoloji ?Yetersiz tedavi edilen AOM ?Sekretuar teori ?Östaki disfonksiyonu ?Allerji Ketenci Özel EOM’lar Özel EOM’lar ? Süt Otiti Yatarak beslenme sonucu, tedavi gerekmez ? NF Kanseri Eri şkin hasta, tek taraflı SOM ? Barotravma Hemotimpanum ? Yarık damak anomalisi Tensor veli palatini defekti Ketenci Ketenci EOM-Semptom ve Bulgu EOM-Semptom ve Bulgu • En önemli semptom i şitme azlı ğıdır • Kulak zarı mat, mat, vaskülarize ve donuk gri • Zar genellikle retrakte retrakte, bazen bombe • İleri vakalarda retraksiyon cebi ve adezyon • İletim tipi i şitme kaybı, lisan gecikmesi • SN İK (sıvıdaki metabolitler sonucu) • PTO: İT İK 25 - 35 dB • Timpanometri:Tip B, Tip C • OKB : - 150 ile - 400 daPa Ketenci EOM-Tedavi EOM-Tedavi ?Antibiotik ?Dekonjestan ?Antihistaminik ?Steroid ? ?Takip ?Ventilasyon Tüpü ?Adenoidektomi Ketenci VT VT Ketenci Atelektazi Atelektazi ? Kulak zarında çökme ? Promontoryum ve kemikçiklere yakla şır ? Orta kulak bo şlu ğu daralır ? Basınç azalması Ketenci Adeziv Otit Adeziv Otit ? Kulak zarının promontoryum ve kemikçik sistemine yapı şması ? Geri dönü şüm zor Ketenci Retraksiyon Po şu (cebi) Retraksiyon Po şu (cebi) ? Kulak zarında lokalize çöküntüler ? Arka üst kadran ve Pars Flaksida ? İşitme azlı ğı ? 40-50 dB İT İK ? Kolesteatom riski Ketenci Tüberküloz OM Tüberküloz OM ? Mycobacterium tuberculosis ? Sinsi ve a ğrısız bir seyir, Seröz kokusuz bir akıntı ? Birden fazla perforasyon ve granülasyon ? Pulmoner tbc sekonder. ? Östaki yolu veya hematojen yol ile ? Anti-tüberküloz tedavi Ketenci Kaynaklar Kaynaklar ? Önerci M. Kulak Burun Bo ğaz Hastalıkları Tanı ve tedavide ilk adım.s. 7-25, Matsa Matbaacılık, Ankara, 2002. ? Koç C. Kulak Burun Bo ğaz ve Ba ş Boyun Cerrahisi. S. 89-305. Güne ş Kitabevi, Ankara, 2004. ? Cummings CW (çeviri editörü: Koç C). Cummings Otolaringoloji Ba ş ve Boyun Cerrahisi. 4. baskı. Güne ş Kitabevleri, Ankara, 2007. ? Çelik O. Kulak Burun Bo ğaz Hastalıkları ve Ba ş Boyun Cerrahisi. Turgut Yayıncılık, İstanbul, 2002.