Ortopedi Ortopedi - 2 ANALJEZİK KULLANIMI NSA KIKIRDAK KORUYUCU AJANLAR Kortikosteroidler Opioidler Pentosan PS PsGAG lar HA TetrasiklinlerPre-emptive analgesia Bir analjezik ajan n merkezi sinir sisteminde hipereksitabilite veya sensitizasyon gelişimini önlemek amac yla travma öncesinde kullan lmas d r. Ağr yönetiminde yeni bir sayfa Pre-emptive analgesia (öncü analjezi) • - Akut etkiden önce tedaviye yön verir - Periferal ve merkezi sensitizasyonun gelişimini s n rland r r travma travma travma Aş r duyarl l k Aş r duyarl l k Aş r duyarl l k Travma sonras A. duyarl l k Travma sonras analjezi Pre-emptive analjeziNSAİ ilaçlar n yan etkileri Platelet inaktivasyonu • Gastrik erozyonlar • Yüksek seviyeli böbrek yetmezliği • Bronkospazm • Bileklerde şişlik • Hipertansiyon ve kronik kalp yetmizliği •ANALJEZİK KULLANIMI NSA Carprofen (Rimadyl) Etodolac (Etogesic) Flunixin (Finadyne) Ketoprofen (Ketofen) Meloxicam (Metacam) Phenylbutazone (PBZ) Tolfenamic asit (Quadrisol)ANALJEZİK KULLANIMI COX-1 COX-2 COX COX izoformu Prostasiklin üretir Gastrik mukozay korur COX izoformu Yang mediyatörleri NSAİANALJEZİK KULLANIMI Toksisite ve NSA ilaçlar Etkileri nedeni ile olu turulan risk: HASTA FAKTÖRÜ Metabolizma, seyreden hastal klar, hassasiyet VETER NER HEK M FAKTÖRÜ Uygun olmayan dozlama HASTA SAH B FAKTÖRÜ leti im hatas Daha çok = daha iyi felsefesiANALJEZİK KULLANIMI Emniyet Etkinlik Kullan m kolayl Tedavi Maliyeti Lisans Uygun bir NSAİİ nas l seçersiniz? ANALJEZİK KULLANIMI YAN ETKİLER, HİÇ BİR AJAN İÇİN ÖNCEDEN BELİRLENEMEZ, BİLİNEMEZ…ANALJEZİK KULLANIMI AVANTAJLARI Uzun dönem terapilerde EKONOM K 1 . olmalar ETK N olmalar 2 . NON-KÜMÜLAT F ve NON-ADD T F 3 . özellikte olmalar SINIRLAMASIZ bir kullan m alan na sahip 4 . olmalar ALTERNATİFSİZ OLUŞLARIANALJEZİK KULLANIMI Glucosamine ve chondroitin - Cosequin / Bona Zeal Senior HA - Synvisc / Orthovisc PsGAG Adequan / Arteparon Pentosan PS - Cartrophen VetANALJEZİK KULLANIMI NSA ilaçlarla analjezik terapinin ana bölümü olu turulur Genel prensiplerle uyumlu çal lmal d r Fertler aras de i imlere dikkat edilmelidir SA ALTIMDA BA ARI Ç N KIKIRDAK KORUYUCU AJANLARLA KOMB NASYON SA LANMALIDIR GAG STİMÜLASYONUSONUÇ OLARAKDirsek ekleminde rastlanan bozukluklar Gelişim bozukluklar : FCP - UAP - - OCD… Edinsel bozukluklar: Eklem içi k r klar - - Dirsek ç k klar OA eklemdeki uyumsuzluk, instabilite veya kronik yang sonucunda gelişir!!OA insidensi ?? Köpeklerde, ön bacakta en s k rastlanan • topall k sebebi dirsek OA’dir. Topallama şikayeti ile gelen köpeklerin • %8’inde dirsek OA tespit edilmiştir. Rastlanan bu topall k vakalar n çoğunda • bilateral gelişim göstermektedir.Etioloji - Osteokondrozis UAP OCD Lezyon alanlar : endokondral kemikleşme alanlar , epifizisin eklem d ş yüzeyleri, epifizisin eklem k k rdağ , fizis. Lezyon subartiküler k k rdakta oluşurşa k k rdak ayr lmas na ve subkondral kiste sebebiyet verebilir.Etioloji - Osteokondrozis OCD Hipertrofik k k rdak alan Mikroskopik lezyon: mineralize olamayan hiperrtrofik k k rdak anormal endokondral kemikleşmeye neden olur ve k k rdak kal nlaş rEtioloji - Osteokondrozis OCD Erken dönemOCD Flap dönemi Etioloji - OsteokondrozisOCD Fibrokartilago-son dönemi Etioloji - OsteokondrozisOCD Fibrokartilago-son dönemi Etioloji - Osteokondrozis Vasküler bozukluk ? Abnormal endokondral ossifikasyon Patogenezis: vasküler bozukluk/biyomekanik güçler Kondrosit nekrozu ve matriks dejenerasyonu Abnormal endokondral ossifikasyon K k rdağ n hipertrofik bölgesinde matriks mineralizasyonunda bozukluk K k rdak mineralize k k rdaktan ve subkondral kemikten ayr l r Epifiziyolizis K k rdak kemikten ayr l r Eklem faresi Fibrok k rdakla tamir Etioloji - OsteokondrozisCocker Spaniel predispozisyonu??(Marcellin-Little) Topall k var/yok Büyümekte olan köpek veya erişkin Medial kondilus k r ğ olsun olmas n!! Retrievers, Pointers, Setters, Boxers... Humeral Kondilus’un Tamamlanmam ş Kemikleşmesi (HKTK)Kapanma : 70 gün ± 14 gün Bazen 5. ayda 10 haftal k köpek (HKTK)Labrador 5 ayl k (HKTK)Ay r c Tan (HKTK) - Radyografi Processus Anconeus’un Birleşmemesi (PAB - UAP) Medial Processus Coronoideus’un Parçalanmas (PCP - FCP) Osteokondrozis / Osteochondritis dissecans (OCD) Eklem Uyumsuzluğu (EU) Humeral kondilus’un Tamamlanmam ş Kemikleşmesi (HKTK - IOHC) Ektopik susam kemikleri EntezofitlerEktopik Susam.. Enteziyofitler