Histoloji Örtü Sistemi - 1 ÖRTÜ SİSTEMİDERİ Vücudun en büyük organ d r. %16 l k bir • ağ rl ğa sahiptir Epidermis • Dermis • Hypodermis •Derinin Fonksiyonu Deri vücudun yüzeyini d ş fiziksel ve • kimyasal etkenlerden korumas Is ve su dengesini sağlama • His sağlama • Salg (vitamin D üretimi) • Ter bezleriyle d ş salg •Epidermis Çok katl yass ve keratinize epitel • Epidermis’den şekillenen k l follikülleri • ter bezleri ve yağ bezleri Epidermal hücrelerde üretilen melanin • ultraviole ş nlar na karş koruyuculuk oluşturur. Epidermiste keratinosit, melanosit , • langerhans hücreleri ve merkel hücreleri bulunur.Epidermis K ls z deri bögelerinde daha kal n k ll deri • bölgelerinde ince Kal nl klar hayvan türlerine göre • değişiklik gösterir.Epidermis katmanlar Stratum basale/germinativum • Stratum spinosum • Stratum granulosum • Stratum lucidum • Stratum corneum •Stratum Basale/Germinativum Tek katl prizmatik • Mitotik aktivite gösteren hücrelerdir. • 15-30 günlük periyotlarla bölünür. • Basophilic • Merkel hücreleri ve melanositleri içerir. •Stratum Spinosum Küboidal ve poligonal hücrelerin meydana getirdiği • kal n bir katmand r. Melanosit ve langerhan hücrelerinin uzant lar n içerir. • Sitoplazmalar nda keratinizasyonun başlang c na • bağl olarak keratin içerir. Desmosonlara bağl bağlant dan dolay dikensi • katman olarak isimlendirilir. Bazal k sm nda çok az mitotok hücre bulunur. •Stratum Granulosum 3-5 s ral yass yap da • Parlak bazofilik keratohiyalin granülleri • şeklinde görülür. Keratinostlerdeki granüller hücrenin • periferine yerleşir ve hücreler aras na verilirler. bariyer oluşturur. •Stratum Lucidum Hücreler asidafilik ve homojen bir • özelliktedir. Hücre s n rlar belirgin değildir. • Bütün türlerde görülmeyebilir. (k llar) • Keratohiyalin bu katmanda eleidin • olarak isimlendirilir.Stratum lucidumStratum Corneum * Katmanlar ince kal n deride değişiklik gösterir. *Ölü hücrelerin keratine dönüşmesiyle şekillenir.Derinin Özellikleri Derinin rengi melanin içerigi, Karoten miktar • subkutan yağ ve damarlaşmaya bağl d r. Melanin melanositler vas tas yla str. Bazalede • üretilir.Langerhans Hücreleri Str. Spinozumda bulunur. • İmmun sistende görev al rlar. • Kemik ilğinden köken al rlar •Merkel Hücreleri Str. Bazalede yerleşir. • El ve ayak parmaklar nda daha fazlad r. • Sensorik sinir sonlanlanmalar yla • ilişkilidir. Dermis Str. papillare: Kal n, gevşek bağ doku, • damarlar, mast hücreleri k l follikülleri ter bezleri içeren k sm d r. Str. retikülare: İnce daha kal n ve • düzenli seyreden kollagen ve elastik ipliklerin oluşturduğu k sm d r.Dermis özellikleri Elastik ve kollagen ipliklerin ağ nda oluşur. • Elastikiyeti yaşla birlikte azal r. • Bol miktarda kan damar ve lenf damar içerir. • Papilar katmandaki damarlar epidermis’inde • beslenmesini sağlar Arterivenöz yumaklar kan bas nc n ve s • ayarlanmas n sağlar.K l follikülleri, ter bezleri ve yağ bezleri • gibi epidermoidal oluşumlar dermis’in içerisine girer. Çok say da derideki his sinirler ac , his • ve s y alg lamaz sağlar.Hypodermis Deri alt bağ dokudur. • Gevşek bağ doku deriyi alt ndaki • organlara ve dokulara bağlar. Kolagen ve elastik iplikler lamaller • halindedir. Yağ hücreleri bu lameller aras nda • toplanma gösterir. Epidermoidal oluşumlar. K llar • Deri Bezleri • Yağ bezleri – Ter Bezleri – Süt Bezleri – Boynuzsu oluşumlar •Deri Bezleri Yağ Bezleri: Kanallarla k l follikülüne • bağlan r. Ekrin (merokrin ) ter bezleri: Kanallarla • direk deri yüzeyine bağlan r. Apokrin ter bezleri:Kanallarla k l • follikülünün üst k s mlar na bağlan r.Yağ bezleri Bütün k ll bölgeler bulunur. • Dudaklar göz kapaklar anüs ve penis • ve d ş işitme yollar nda folliküle bağl olmaks z n aç l r. Holokrin tipte salg lama yapar. • Suya karş geçirgenliği azalt r ve • antibakteriyel ve anti fungal özellik gösterir. Utlraviyole ş nlar na karş fitre görevi • görür.Ekrin (merokrin) ter bezleri Korpus glandula yumaklanma yapar ve • kanallarla epidermal yüzeye aç l r. Kanallarla bezin çaplar eşittir. • Bezler miyoepitel hücreler taş r. • Koyu mukoid hücreler ve aç k ak şkan salg • taş yan salg hücrelerde bulunur. Kanallar çok katl küboidal epitele sahiptir. • Sekresyon su, NaCl, urea, ammonia, uric acid • içerir. Termoregulasyonda görev yapar. •