Genel Otografik Projeksiyon Çalışma Soruları JEO 263 YAPISAL JEOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI (ORTOGRAFİK PROJEKSİYON) 1. Bir yol güzergahı boyunca kesilerek açığa çıkmış bir kömür mostrasında iki ayrı görünür eğim okunmuştur. Bunlar, a) 25º ile G45ºB’ya doğru, b) 32º ile G17ºB’ya doğru yatmaktadır. Bu verilere göre kömürün doğrultusunu ve gerçek eğimini bulunuz. 2. Bir granit ocağının bir bölümünde ölçülen diyabaz daykının görünür eğimi 39º ile G65ºB’ya doğrudur. Ocağın bir başka kesiminde ölçülen görünür eğim ise 52º ile G10ºD’ya doğrudur. Bu verilere göre diyabaz daykının gerçek eğimini bulunuz. 3. Bir altın içeren bir cevher zonunda iki ayrı düşey yarma açılmıştır. Birinci yarma K70ºB yönünde olup cevherin bu yarmadaki görünür eğimi 35º’dir. İkinci yarma K50ºD yönünde olup cevherin bu yarmadaki görünür eğimi 50º’dir. Bu verilere göre altın cevherinin doğrultusunu ve gerçek eğimini bulunuz. 4. Bir demiryolu hattının bir tarafı boyunca kazılarak açığa çıkmış bir cevher mostrasında iki ayrı görünür eğim okunmuştur. Bunlardan birincisi 10º ile G27ºB’ya doğru, diğeri ise 20º ile G15ºD’ya doğru yatmaktadır. Bu verilere göre cevher zonunun doğrultusunu ve gerçek eğimini bulunuz. 5. Arazi çalışmaları esnasında kıvrımlanma geçirmiş bir bölgede bir kıvrımın kanatlarının konumları ölçülmüş ve bunların değerleri aşağıda verilmiştir. Bu verilere göre, arazide ölçümü yapılamayan söz konusu kıvrım ekseninin dalım yönünü ve dalım miktarını belirleyiniz. A kanadı: K45ºB/35ºG B kanadı: K30ºD/75ºG 6. Bir kıvrımın her iki kanadından alınan ölçümler aşağıda verilmiştir. Verilenlere göre, kıvrım ekseninin dalım yönünü ve dalım miktarını bulunuz. A kanadı: K30ºD/60ºG B kanadı: K20ºB/30ºG 7. Bir damar ile bir kumtaşı tabakasının kesiştikleri hat boyunca bir cevher zonu oluşmuştur. Damarın konumu K55ºD/70ºG, tabakanın konumu ise K45ºB/35ºG’dir. Bu verilere göre, a) Cevher zonunun dalım yönü ve dalım miktarını bulunuz. b) 200 metre derinlikteki cevher zonuna rastlamak için açılacak düşey sondajın yerini bulunuz. c) 300 metre derinlikteki cevher zonunun gerçek uzunluğu ne kadardır? (Ölçek: 1 / 10000) 8. Bir fay düzlemi ile bir çatlak düzleminin kesiştikleri hat boyunca bir cevher zonu oluşmuştur. Fay düzleminin konumu K65ºB/38ºG’dir. Çatlak düzleminin konumu ise K40ºD/28ºG’dir. Bu verilenlere göre, a) Cevher zonunun dalım yönü ve dalım miktarını bulunuz. b) 100 metre derinlikteki cevher zonuna rastalmak için açılacak düşey sondajın yerini belirleyiniz. c) 650 metre derinlikteki cevher zonunun gerçek uzunluğu ne kadardır? (Ölçek: 1 / 10000) 9. K70ºB doğrultulu ve 70ºG eğimli bir fay, K45ºD doğrultulu ve 30ºK eğimli bir damarı ötelemiştir. Doğrultu ayırdımı fayın doğrultusu boyunca 2000 m batıya doğru ölçüldüğüne göre: Fayın, a) Net atımını, b) Düşey atımını, c) Yatay atımını bulunuz. (Ölçek: 1 / 10000) 10. K47ºB doğrultulu 30ºG eğimli bir fayın güneyinde K56ºD doğrultulu 38ºKB eğimli bir damar bulunmuştur. Fay düzlemi üzerindeki belirlenen net atım miktarı 500 m’dir. Ölçek: 1 cm / 100 m olduğuna göre, a) Fayın kuzey bloğundaki damarın yerini bulunuz. b) Doğrultu ayırdımını ve fayın türünü belirleyiniz.