Mineraloji Özel Mineraloji ÖZEL M İNERALOJ İMineraller, tanımlanmış bir kimyasal bileşimi ve düzenli bir iç atomik yapısı olan, doğal ve homojen katı cisimler olup genellikle inorganik olarak meydana gelirler. Nadir Şah hançeri, 1746, Topkapı Sarayı, İstanbulYerkürenin katı olan ve litosfer olarak adlandırılan en dış kısmındaki mineraller bazan tek başına, çoğunlukla ise diğer türdeki minerallerle birlikte mineral toplulukları toplulukları halinde bir araya gelerek kayaçları oluştururlar. Mineral topluluklariKayaçları meydana getiren mineraller doğada rastgele dağılmış olmayıp, minerallerin yapıtaşları olan atomların jeokimyasal özellikleri ile bunların oluşturdukları ortamdaki basınç, sıcaklık, konsantrasyon ve pH gibi çeşitli fiziko-kimyasal koşulların denetimi sonucunda oluşmuşlardır. Minerallerin olusumlarini Etkileyen faktörler??????Kayaçlarin siniflandirilmasi • MAGMATİK • SEDİMANTER • METAMORFİKYerkabuğunun yaklaşık olarak 16km. Kalınlığındaki üst kesiminin hemen hemen %95i magmatik kayaçlardan meydana gelmektedir. Bunlar yüzeyde büyük ölçüde sedimanter ve metamorfik kayaçlardan oluşan ince bir örtü ile kaplıdır.KAYAÇLARI OLUSTURAN MINERALLER ? ? ? ? ?Feldispatlar % 60 Kuvars % 12 Amfiboller % 8 Piroksenler % 8 Mika grubu mineraller % 4 Olivin % 3 Demiroksit mineralleri % 3 Diğerleri % 2MAGMAT İK KAYAÇLARM ag m a Yunanca “hamur” anlamına gelen magma, yerkabuğunun derin kısımlarında bulunan, çok karmaşık bir kimyasal bileşime ve jeolojik bütünlüğe sahip, çok yüksek sıcaklık ve basınç altında bulunan bir moleküler çözelti olarak tanımlanmaktadır. Magmalar içerdikleri SiO2 miktarına göre Asit magma > % 66 Ortaç magma % 52-66 Bazik Magma % 45-55 Ultrabazik magma < % 45Magmatik kayaçlar magma adı verilen karmaşık bir ergiyikten kristalleşme sonucu oluşur. 900- 1600 derece gibi yüksek sıcaklıklarda olan magma başta O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na ve K gibi elementler ile önemli miktarda H2O ve CO2 ile daha düşük oranlarda da H2S, HCl, CH4, CO gibi gaz bileşenlerinden meydana gelmektedir. Magmanın soğuması ile birlikte genellikle tanımlananbilen bir sıra ile çeşitli mineraller kristalleşir. Meydana gelen minerallerin türü magmanın bileşimi ile ilgilidir.• Kuvars • Ortoklaz • Nefelin • Muskovit, • Biyotit • Hornblend, • Olivin • Zirkon, • Apatit, • Titanit vb. Magmatik kayaçlari olusturan minerallerden örneklerSedimanter KAYAÇLARSedimanter kayaçlar, yeryüzeyinin yaklaşık olarak %80nini oluşturur. Fakat yerkabuğunun yaklaşık olarak 16km. Kalınlıkta olan üst kesiminin ancak %5ini meydana getirmektedir. Sedimanter kayaçlar, deniz seviyesinin üzerine yükselen ve atmosfer ile temas haline geçen kayaç kütlelerinin kimyasal ve mekanik bozuşmasından meydana gelmektedir.• Kuvars, • K-feldispat, • Mika, • Plajiyoklaz, • Granat Sedimanter kayaçlari olusturan minerallerden örneklerMetamorfik KAYAÇLARMetamorfik kayaçlar, daha önce var olan magmatik, sedimanter ve metamorfik kayaçlarda meydana gelen mineralojik, dokusal ve yapısal değişimler ile oluşurlar. Bu değişimler, yerkabuğunun derin kesimlerindeki yüksek basınç, sıcaklık ve makaslamaların sonucu olarak meydana gelirler.• Talk, • Serpantin, • Klorit, • Muskovit, • Biyotit, • Glokofan, • Kuvars, • Epidot, • Stavrolit vb..... Metamorfik kayaçlari olusturan minerallerden örneklerKayaçlar mineral topluluklarıdır. Ya çeşitli minerallerin, ya da tek türdeki bir mineralin çok sayıda birikmesi ve bir araya gelmesi ile meydana gelirler.MINERALLERIN SINIFLANDIRILMASI 1. Doğal Elementler 2. Sülfürler ve Sülfotuzları 3. Oksitler-Hidroksitler ve Halitler 4. Karbonatlar, Nitratlar ve Boratlar 5. Sülfatlar ve Kromatlar 6. Volframatlar ve Molibdatlar 7. Fosfatlar, Arsenatlar ve Vanadatlar 8. SilikatlarBAŞARILAR