Genel Paleontoloji Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) PaleontolojI ? Paleos = Eski Ontos =Varlık Logos=Bilim ? Dünyanın yaşı : 4,6 milyar ? ilk Fosilin yaşı : 3,55 milyar Paleontoloji; 1-Stratigrafi-Sedimantoloji 2-Biyoloji 3-Ekoloji 4-Coğrafya 5-Klimantoloji 6-Tarihsel Jeo Bilimleriyle ilişki içerisindedir. Paleontolojinin Jeoloji İçin Önemi 1- Fosiller jeolojik indikatörlerdir ve depolanma ve jeolojik yaş tayini için önemlidir. 2- Evrim ve jeolojik zaman hakkında bilgi verir. 3- Jeolojik zamanlardaki çevre ve coğrafya değişikliklerini kanıtlar. ? Neontoloji: Günümüz organizmalarını inceler ? Sistematik Paleontoloji: İsimlendirme ve sınıflandırmada ? Stratigrafik Paleontoloji: Fosillerin dikey yayılımını inceler Sedimanter bir seri yaşlandırırken ; 1-Biyostratigrafik sınıflama 2-Litostratigrafik sınıflama göz önünde bulundurulur. ? Paleoekoloji: Fosillerin çevreyle olan ilişkilerini inceler ? Paleobiyocoğrafya: Fosillerin coğrafik yayılımını inceler ? İgnoloji : Trace fosilleri inceler ? Tophonomy : Yaşam – ölüm –ilk gömülme –tamamen gömülme –diyajenez süreçlerini inceler Fosil ? Jeolojik zamanlar boyunca yaşamış tüm canlı iz ve kalıntılarına fosil denir 1-Body Fosil 2- Trace Fosil ? Trace fosil örnekleri 1-Kaprolit : Dışkı kalıntısı 2-Gastrolit : Mide taşı kalıntısı ? Eğer bir fosil öldüğü yerde fosilleşiyorsa OTOKTON ? Taşınıyorsa yani öldüğü yerden farklı bir yerde bulunursa ALLOKTON ‘dur Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) ? Guide Fosil İ nde x Fosil(Belirli bir zamanı karakterize eder ) Zone Fosil(Belirli bir bölgeyi karakterize eder) ? Guide Fosili Tanımlarken 1. Tek bir çevreye karakterize olmak 2. Hızlı Evrim 3. Geniş coğrafi yayılım 4. Bolluk 5. Hızlı gömülme 6. İyi korunmuş (5.ve 6.Tanımlanabilirlik ) ÖR : Forominifera,Ammonites,Graptolites,Coccoliths fosilleri üstteki guide fosil tanımlamasında geçen şartları sağladığı için guide fosil ama C oral s,Ech i no i ds,Ku şl ar yukarıdaki şartları sağlamadığı için guide fosil tanımına uymazlar. Fosilleşme Ortamları 1-Derin deniz sedimanları 2-Fresh water sedimanları 3-Bataklıklar 4-Tunduralar 5-Volkanik küller 6-Lavlar 7-Rüzgar sedimanları Ekoloji ve Paleoekoloji ? Biy osö nöz : Tüm canlıların habitatı ? Tanato sönöz : Fosillerin habitatı Denizel Çevre Derinlik(-m) Denizel Bölge 1. Supralitoral 2. Litoral 0 3. Sublitoral 0-200 Contiental Shelf 4. Bathyal 200-4000 Slope 5. Abyssal 4000-5000 Abyssal Plain 6. Hadal 10000-5000 Trench 0-200m arası Photic Zon 200m ve sonrası Aphotic Zondur. Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) Fosillerin Yaşam Şekilleri ? Planktonik : Su yüzeyinde ve meydana gelen dalgalar veya akıntılar ile yer değiştirmenin olduğu yaşam şeklidir ? Nektontik : Su içerisinde yüzerek yer değiştirmenin olduğu yaşam şeklidir ? Bentonik: Deniz veya okyanus tabanındaki yaşam şeklidir 1- Epibentos : Deniz veya okyanus tabanı üzerinde ; a-Sesiillibentos : Deniz veya okyanus tabanında hareketsiz veya akıntı hareketleriyle meydana gelen yer değiştirmenin olduğu yaşam şeklidir b-Mobilbentos : Deniz veya okyanus tabanında organizmanın kendi hareketleriyle yer değiştirmenin olduğu yaşam şeklidir 2- Endobentos : Deniz veya okyanus tabanına gömülü şekildeki yaşam şeklidir Organizmaların Yaşamını Etkileyen Faktörler ? İklim ? Işık ? Oksijen ? Tuzluluk ? Su Derinliği ? Substrat ? Türbülans ? Besin Miktarı Y. - 2010 (Prof.Dr Cemal Tunoğlu’nun paleontoloji derslerinde tutulan notlardan ve Lecture Notes Of Paleontology kitabından alınan bilgilerle düzenlenmiştir) Biyostartigrafinin Birimleri ? Biyostratigrafinin en küçük birimi Biyozon’dur 1. Topluluk Biyozonu 2. Toplam Menzil Biyozonu 3. Kısmi Menzil Biyozonu 4. Zirve Biyozonu Kronostratigrafik ve Jeokronolojik Üniteler Kronostratigrafik JeoKronolojik Erathem Era System Period Series Epoch Stages Age Taksonomik Üniteler 1. Kingdom 2. Phylum 3. Class 4. Order 5. Family 6. Genus 7. Species King Phillip Came Over For Good Sex Organizmalar 1. Hayvanlar 2. Bitkiler 3. Mantarlar 4. Protista’lar 5. Monera’lar