Genel Pankreasın Anatomisi ve Fizyolojisi PANKREASIN ANATOM İ VE F İ ZYOLOJ İ S İ Prof.Dr.Yavuz İ LHAN PANKREASIN F İ ZYOLOJ İ S İ 1- Ekzokrin fonksiyon: Pankreas salg s ? berrrak, PH 7-8,3 aras nda, sindirim enzimlerin zengin ekzokrin bir salg yapar, g ü nl ü k miktar 1000-2000 cc kadard r. Plazmaya e ş de ğ er konsantrasyonda Na ve K bulunur. Miktar artt k ç a HCO3 artar, Cl azal r. Pankreas salg s n n reg ü lasyonu 1-sinirsel vagusun uyar l m ile enzim ve su ? sekresyonu artar. 2- hormonal ? Sekretin duodenum ve jejenum mukozas nda ? bulunur. L ü mendeki asit iyonlar ile ayr l r. HCO3 bol; enzimi az bir sekresyon yapar. Kolesistokinin daha ç ok ya ğ l maddelerle uyar l r. ? Enzimi bol pankreas salg s yapt r r. Ayn zamanda safra ak m n da artt r r. 2- Endokrin fonksiyonlar : İ ns ü lin, ? glukagon, ? pankreatik polipeptit, ? somatostatin, ? gastrin ?KONGEN İ TAL HASTALIKLARPankreas Divisium Nadiren, pankreas n embriyolojik ? geli ş imindeki iki tomurcuk birbirleri ile birle şmeden kendi geli şimlerini s ü rd ü r ü r. Sonu ç ta her biri kendi kanal ile duodenuma a ç lan ba ğ ms z 2 gland ortaya ç kar . Herhangi patolojik durum geli ş mezse tedavi gerekmez. Ann ü ler Pankreas Ventral tomurcu ğ un rotasyonunun yetersiz kalmas veya her iki ? tomurcu ğ un birden hipertrofisine ba ğ l her iki par ç a duodenumun inen k sm n halka tarz nda ç evreler vakalar n yar s nda yeni do ğ an d ö neminde postprandial kusma ve ? duodenum obstr ü ksiyon belirtileri bulunur. T kanma papilla duodeni majorun distalinde ise kusma safral d r. Tan : Radyoloji: Ç ift kabarc k bulgusu (Doubler- buble sign), Mide ve ? duodenum proksimalinde dilatasyon , di ğ er barsak segmentlerinde ç ok az veya hi ç hava bulunmaz. Tedavi : S v ve elektrolit dengesi d ü zenlenir. Duodenojejunostomi ? Duodenum seromusk ü ler tabakas na kadar pankreas dokusu ile ? sar lm ş bulunmas , postoperatif d ö nemde pankreas fist ü l ü ve pankreatit geli şme riski ç ok y ü ksektir. Bu y ü zden cerrahi olarak birbirinden ayr lmas na y ö nelik y ö ntemler uygulanmaz. Aberrant Pankreas : Pankreas n normalde bulunmas gereken ? lokalizasyondan ba şka bir b ö lgede yerle şim g ö stermesidir. Embriyolojik olarak ö n barsak pluripotansiyel endodermal ? h ü cre metaplazisine ba ğ l d r. En ç ok duodenum, mide duvar , jejunum, meckel ? divertik ü l, ileumda yerle şir. Burada G İ S kanamas belirtileri ile kendini g ö sterir. Daha az olarak mezenter, omentum, karaci ğ er, koledok da bulunur. Klinik: Yerle şmesine, boyutlar na , fizyolojik aktivitesine, ? ü lserle şmeye neden olup olmamas na g ö re belirti vard r. Semptomatik olgularda doku ç kar l r. ?