Kalp Hastalıkları Pediatrik Kardiyak Aciller PED İATR İK KARD İYAK AC İLLER Yrd. Doç. Dr. Olgu HALLIO Ğ LUACİL BULGULAR Siyanoz ? Hipoksi ? Şok ? Kalp Yetmezli ği ? Ritm bozukluklar ?S İYANOZ Santral ? Kardiyak ? Pulmoner ? Periferik ?SİYANOT İK KONJEN İTAL KALP HASTALIKLARI Büyük arterlerin transpozisyonu ? Fallot tetralojisi ? Pulmoner atrezi ? Triküspit atrezisi ? Trunkus arteriozus ? Total anormal pulmoner venöz dönü ş ? anomalisiFALLOT TETRALOJ İS İH İPERS İYANOT İK SPELL TEDAV İS İ Diz-dirsek pozisyonu ? Oksijen ve iv s v tedavisi ? Morfin ? NaHCO3 ? Propronalol ? Genel anestezi ? Acil cerrrahi ?DUKTUS BA ĞIMLI LEZYONLAR Duktus ba ğ ml pulmoner kan ak m ? Pulmoner atrezi ? Kritik pulmoner stenoz ? Büyük damarlar n transpozisyonu ? Duktus ba ğ ml sistemik kan ak m ? Kritik aort koarktasyonu ? Aortik interruption ? Hipoplastik sol kalp sendromu ?TEDAV İ Prostoglandin infüzyonu ? Duktus ba ğ ml lezyonlar ? Balon atrial septostomi ? Büyük arter transpozisyonu ? Triküspit atrezi ? TAPVD anomalisi ? Acil cerrahi giri şim ? Fallot Tetralojisi ? Pulmoner atrezi ?ŞOK (DOLA ŞIM YETERS İZL İĞ İ) Kardiyomiyopati, Miyokard iskemisi TAPVD anomalisi AVSD, VSD, PDA Tek ventrikül fizyolojili kalp hastal klar Trunkus arteriozus Hipertrofik kardiyomiyopati Kritik aort stenozu Aort koarktasyonu Hipoplastik sol kalp sendromu A ğ r kapak yetersizlikleri ,AritmilerŞOK-KL İN İK BULGULAR Dola ş m yetersizli ğinde kardiyak debi dü şünce ? öncelikle kalp ve beyin gibi esansiyel dokular n gereksinimleri sa ğlan r Adrenerjik sistem aktive olarak deri, karaci ğer, ? böbrek ve gastrointestinal sisteme giden kan ak m n azalt r. Kalp h z artar.erken bulgular anksiete, ? huzursuzluk, ekstermitelerde so ğukluk ve solukluktur. Bebeklerde beslenme güçlükleri, huzursuzluk, ? takipne, ta şikardi, raller, karaci ğerde büyüme vekardiyomegali saptan r. TEDAV İ Genel tedavi yakla ş m ? kalp pompa aktivitesini art rmak ? Pperiferik perfüzyonu iyile ştirmek ? Dokulara sa ğlanan oksijeni art rmak ? Dokular n tüketimini azaltmak ? Sistemik ve pulmoner konjesyonu çözmek ? Anemi ve di ğer metabolik anormallikleri ? düzeltmektir İlaçlar ? İnotropik ajanlar ? Diüretikler ? Vazodilatatörler ?KONJEST İF KALP YETERS İZL İĞ İ Tan m ? Konjestif kalp yetersizli ği (KKY) kalbin, dokular n metabolik gereksinimini kar ş layacak düzeyde kan ak m ve oksijen gereksinimini sa ğlayamamas d r. KL İN İK BULGULAR Kardiyomegali ? Ta şikardi ? Gallop ritmi ? Takipne ? Geli şme gerili ği ? So ğuk nemli ekstremiteler ve solukluk ? Ödem ?TEDAV İ İnotropik ajanlar ? Dijital ? Dobutamin ? Dopamin ? DOZLAR B İL İNMEL İ ? Diüretikler ?D İSR İTM İLER Yava ş ritmler (bradidisritmiler) ? Hasta sinüs sendromu ? AV bloklar ? Mobitz tip II ? AV tam blok ? H ı zl ı ritmler (Ta ş idisritmiler) ? SVT ? Ventriküler ta ş ikardi ?BRAD İ D İ SR İ TM İ LER-TEDAV İ Atropine 0.01 mg/kg iv bolus ? Isoproterenol 5-10 mg/kg infüzyon ? Pacemaker implantasyonu ?TA Ş İ D İ SR İ TM İ LER- TEDAV İ Dar QRS ta ş ikardi ? Adenosin ? Vagal manevralar ? Verapamil ? Digoksin (iv) ? Amiodarone ? Propronalol ? Senkronize kardiyoversion ?TA Ş İ D İ SR İ TM İ LER_TEDAV İ Geni ş QRS ta ş ikardi ? Senkronize kardioversion ? Lidokain (1mg/kg/iv) ? Procainamid 15 mg/kg/iv ? Bretilyum 5mg/kg ? Amiodarone 5mg/kg ?