Petrografi Petrografi 3c A: Na2O + K2O F: FeO + Fe2O3 M: MgO AFM DiyagramıClassification of Igneous Rocks A classification of the phaneritic igneous rocks. Phaneritic rocks with more than 10% (quartz + feldspar + feldspathoids). After IUGS. The rock must contain a total of at least 10% of the minerals below. Renormalize to 100% (a) Quartz-rich Granitoid 90 90 60 60 20 20 Alkali Fs. Quartz Syenite Quartz Syenite Quartz Monzonite Q u a r t z M o n z o d i o r i t e Syenite Monzonite Monzodiorite ( F o i d ) - b e a r i n g Sy e n i t e 5 10 35 65 (Foid)-bearing Monzonite ( F o i d ) - b e a r i n g M o n z o d i o r i t e 90 Alkali Fs. Syenite (Foid)-bearing Alkali Fs. Syenite 10 (Foid) Monzosyenite (Foid) Monzodiorite Qtz. Diorite/ Qtz. Gabbro 5 10 Diorite/Gabbro/ Anorthosite (Foid)-bearing Diorite/Gabbro 60 (Foid)olites Quartzolite Granite Grano- diorite Q A P F 60Gabro ve Bazalt Kristalleşmesi Bu aşamada eriyik ortamdan uzaklaştırılırsa Ultramafikler oluşur Mafic Melt ~1,450 o C ~1,400 o ~1,350 o Artık eriyik silisçe zenginleşmiştir Ca-Feldispatlar Olivin Olivin Piroksene Oluşur Oluşur dönüşür ~1,300 o ~1,250 o Gabbro Basalt Kalan Silisyum Ca-Feldispat’ın bünyesine girer. Intrüzif Ekstrüzif Soğuma: Yavaş HızlıDiyorit ve Andezit Kristalleşmesi Eğer yavaşça soğurken yüzeye çıkarsa andezitler oluşur ~1,400 o C ~1,300 o ~1,200 o Ca Feldispat Olivin Piroksene Ca Feldispat Oluşur dönüşür Na absorblar ~1,100 o ~1,000 o Diyorit Andezit Piroksen Amfibole Kalan Silis İntrüzif Ekstrüzif dönüşür Na-Ca Feld. oluşturur Yavaş soğuma Hızlı Soğuma Intermediate MeltGranit ve Riyolit Kristalleşmesi Silisik Eriyik ~1,200 o C ~1,100 o ~1,000 o Na-Feldispat Piroksen Piroksen Amfibole oluşur ve büyür oluşur dönüşür ~900 o ~750 o Granit Riyolit Amfibol Biyotit’e Kalıntı Silis İntrüzif Ekstrüzif dönüşür Kuvars oluşturur Yavaş Soğuma Hızlı SoğumaFigure 4.8Ultramafik KayaçlarOkyanusal Kabuk ve Üst Manto Ofiyolit Tip Kesiti Figure 13-3. Lithology and thickness of a typical ophiolite sequence, based on the Samial Ophiolite in Oman. After Boudier and Nicolas (1985) Earth Planet. Sci. Lett., 76, 84-92. Layer 3 more complex and controversial Believed to be mostly gabbros, crystallized from a shallow axial magma chamber (feeds the dikes and basalts) Layer 3A = upper isotropic and lower, somewhat foliated (“transitional”) gabbros Layer 3B is more layered, & may exhibit cumulate texturesLayer 4 = ultramafic rocks Ophiolites: base of 3B grades into layered cumulate wehrlite & gabbro Wehrlite intruded into layered gabbros Below ? cumulate dunite with harzburgite xenoliths Below this is a tectonite harzburgite and dunite (unmelted residium of the original mantle)Ultramafik intrüzyon Tabakalı gabro Felsik kayaçTabakalı Gabro’yu kesen Bazaltik DayklarClassification of Igneous Rocks Figure 2-2. A classification of the phaneritic igneous rocks. b. Gabbroic rocks. c. Ultramafic rocks. After IUGS. Plagioclase Olivine Pyroxene Gabbro Troctolite Olivine gabbro Plagioclase-bearing ultramafic rocks 90 (b) Anorthosite Olivine Clinopyroxene Orthopyroxene Lherzolite Websterite Orthopyroxenite Clinopyroxenite Olivine Websterite Peridotites Pyroxenites 90 40 10 10 Dunite (c)90 10 50 10 90 10 90 P lj Hb K lp A nortozit P lajiyoklazly Hornb lend-K linop iroksenit Plajiyoklazly Klinopiroks enit P lajiyoklazly Hornblendit Klinopiroksen- P lajiyoklazly Hornblendit - Klinopiroksen- Hornblend-Gabro Gabro Hornblend -Ga broGranat Peridotit - Şili Olivin – açık renk Opx - kahverengimsi Cr diyopsit - yeşil Granat - kırmızı Tüketilmemiş Manto- Alkali Bazalt üretebilirDünitLerzolit Granit BazaltLerzolitDünitCr Diyopsit - Sadece Manto’da bulunurOlivin: genel görünüm • İncekesit: renksiz, yüksek optik engebe, genelde özşekilsiz • Volkanik kayaçlarda özşekilli • Çatlaklı, yüksek girişim renklerine sahip • El örneği: yeşil, şeffaf, camsıOlivin: genel görünüm Gabro içindeki çatlaklı olivin Bazalt içinde olivin spinifeks olivinBazalt içinde Peridotit Nodülü