1 - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiye Giriş PLAST İ K, REKONSTR Ü KT İ F ve ESTET İ K CERRAH İ YE G İ R İ Ş Dr. İ rfan Ö zyazgan Erciyes Ü niversitesi T p Fak ü ltesi Plastik ve Rekonstr ü ktif Cerrahi Anabilim DalDevams zl k Pratik ? Telafisi ş art, telafi yap lmadan • s nava girmek m ü mk ü n de ğ ilTerminoloji PLAST İ K ? Ş ekil verici • REKONSTR Ü KT İ F ? Yeniden yap c • ESTET İ K ? G ö ze ho ş gelen • V ü cudun ç e ş itli b ö lgelerinde ş ekil vermeye, eksiklikleri gidermeye ve g ö ze daha ho ş gelecek g ö r ü n ü m olu ş turmaya y ö nelik cerrahi giri ş imleri uygulayan disiplinPlastik ( ş ekil verici)Plastik ( ş ekil verici)Plastik ( ş ekil verici)Plastik ( ş ekil verici)Rekonstr ü ktif (yeniden yap c )Rekonstr ü ktif (yeniden yap c )EstetikEstetikU ğ ra ş alan - doku “ Tepeden-t rna ğ a ” t ü m v ü cutta, Deri ? Deri alt yumu ş ak dokular ? Deri alt ya ğ dokusu • Fasyalar • Kaslar ? Kemikler ?U ğ ra ş alan – konular Konjenital anomaliler ? Maksillofasyal cerrahi ? Deri ve deri-alt yumu ş ak dokular n ? yaralanmalar , t ü m ö rleri El cerrahisi ? Mikrovask ü ler cerrahi ? Yan k ? Estetik cerrahi ?U ğ ra ş alan – konular Konjenital anomaliler ? D u d a k y a r ğ M i k r o t i aU ğ ra ş alan – konular Konjenital anomaliler ? T r e a c h e r - C o l l i n s S y n dU ğ ra ş alan – konular Konjenital anomaliler ? S i n d a k t i l iU ğ ra ş alan – konular Maksillofasyal cerrahi ?U ğ ra ş alan – konular Maksillofasyal-ortognatik cerrahi ?U ğ ra ş alan – konular Deri ve derialt yumu ş ak dokular n ? yaralanmalar , t ü m ö rleriU ğ ra ş alan – konular Deri ve derialt yumu ş ak dokular n ? yaralanmalar , t ü m ö rleriU ğ ra ş alan – konular Deri ve derialt yumu ş ak dokular n ? yaralanmalar , t ü m ö rleriU ğ ra ş alan – konular El cerrahisi ? D u p u y t r e n k o n t r a k t ü r üU ğ ra ş alan – konular El cerrahisi ? M a k r o d a k t i l iU ğ ra ş alan – konular Mikrovask ü ler cerrahi ?U ğ ra ş alan – konular Mikrovask ü ler cerrahi ?U ğ ra ş alan – konular Yan k ?U ğ ra ş alan – konular Yan k ?U ğ ra ş alan – konular Estetik cerrahi ? R i n o p l a s t i - N a z o p l a s t iU ğ ra ş alan – konular Estetik cerrahi ? S a ç e k i m iU ğ ra ş alan – konular Estetik cerrahi ? R i n o p l a s t i + D u d a k ö g m e n t a s y o n uDER İ N İ N F İ Z İ KSEL Ö ZELL İ KLER İ Dr. İ rfan Ö zyazgan Erciyes Ü niversitesi T p Fak ü ltesi Plastik ve Rekonstr ü ktif Cerrahi Anabilim DalDeri V ü cut a ğ rl ğ n n %16’s (En b ü y ü k ? organ) Yap ? Epidermis % 5 • Ayak taban nda 1,5mm, g ö z kapa ğ nda 0,1mm ? Be ş tabaka: bazal, spinoz, gran ü ler, lusid, ? kornifiye Dermis % 95 • Papiller dermis, retik ü ler dermis ?Derinin fiziksel-mekanik ö zellikleri Tensometre200 2200Derinin fiziksel-mekanik ö zellikleri Esas olarak dermisle ilgili Kollajen ve elastik lifler “ creep ” s ü rekli kuvvet uygulanarak ç ekilen deri belli • bir s n ra kadar uzar. Bu i ş lem ara verilip tekrarlan rsa uygulanan kuvvet ayn olsa bile deri daha fazla uzar. “ stres relaksasyon ” uzat lm ş deri ayn boyutta • tutulursa, uzamay korumak i ç in uygulanmas gereken kuvvet giderek azal r. “ rupt ü r ” deriyi uzatmak i ç in uygulanan kuvvet derinin • direncini a ş arsa deri b ü t ü nl ü ğ ü bozulur, kopar. “ Creep ” 1 N 1 N I II“ Stress relaxation ” 10 N 5 N I IIDerinin fiziksel ö zellikleri Deri gerilimi (skin tension) (uygulanan kuvvete kar ş koyma g ü c ü ) B ö lge lere g ö re de ğ i ş ir ? Y ö n lere g ö re de ğ i ş ir ? “ Stria ” lar (dermal ? rupt ü r) deri gerilim kuvvetinin az oldu ğ u do ğ rultulara diktirDeri gerilim do ğ rultusuLanger ç izgileriLanger ç izgileri Langer ç izgileri deri gerilim kuvvetlerinin maksimum oldu ğ u ? do ğ rultulara paraleldir Deri, Langer ç izgileri do ğ rultusunda uygulanan ç ekme ? kuvvetlerine daha fazla diren ç g ö sterir Deri, Langer ç izgilerine dik do ğ rultularda uygulanan ç ekme ? kuvvetlerine en az diren ç g ö sterir Langer ç izgilerine paralel yap lan insizyonlarda veya bu ? ç izgilere paralel olarak kapat lan yaralarda daha az iz kal r Yara dudaklar Langer ç izgilerine dik do ğ rultularda daha ? kolay yakla ş t r l r ve kapat l r=gev şek deri gerilim ç izgileriLanger ç izgileri Klivaj ç izgileri = Gerilim ç izgileri = Retraksiyon ç izgileri = Minimal uzat labilme ç izgileri =