Projelendirme Porfiri Bakır Yatağı Hazırlık ve Arama Aşaması Akış Şeması 1 Çalı şma Alanının Belirlenmesi Topografik ve Jeolojik Haritaların incelenmesi - Koordinatlama yapılması - Uydu Görüntüsünün rektifikasyonu - 25.000’lik veya 100.000’lik haritalar ile 3D görüntülerin elde edilmesi Bilgisayar Ortamı Daha önce yapılan çalı şmaların incelenmesi ve derlenmesi Porfiri Bakır Yata ğı Hazırlık ve Arama A şaması Akı ş Şeması -YÖK’ün tez bankası (http://tez2.yok.gov.tr/) - TJK yayınları - bitirme ödevleri ve tez çalı şmaları - MTA, DS İ, Karayolları vs ar şivleri - Makaleler Uyarı: Bölge metalonejenik bir birlik olarak görülmeli, plaka tektoni ği açısından muhtemel yerler belirlenmeli, porfiri bakır olu şumunun nereye düşebilece ği belirlenmeli Fotojeolojik Çalı şmalar e ğitimsiz sınıflama yapılması e ğim, bakı, gölgeleme haritaları Bölgenin uydu görüntüsüne çe şitli filtreler uygulanarak lineerlikler ve anomalilerin tespiti Porfiri Bakır Adına Bölge Adına Benzer Yatak özelliklerini dene ştirme -Levha Tektoni ği - Mineral Birliktelikleri -Beklenen Alterasyonlar Porfiri Bakır Olu şum Modeli 2 - Dere Sedimentlerinden Numune alma - Havadan Manyetik Ölçüm - Mostra vermeyen Yerlerde IP ölçümü - Satıh birikintileri gravimetrik ölçümleri Detay Jeoloji Haritalama Yapısal veriler ı şı ğında ve alterasyon zonları dikkate alınarak numune alma - Kimyasal Analiz (Jeokimya & Petrografi) - Parlatma - Sıvı Kapanım - İzotop Analizi Porfirik sokulumun kenarlarında halka şeklinde zonlu veya dom örtüsü şeklinde belirgin yanal zonlanma Yan kayaç. alterasyon tipleri ve zonları Potasik zon : Kuvars,yeni gelmi ş veya yeniden kristalize olmu ş potasyum feldispat ve biotit ile az miktarda serisit ve umumiyetle yüksek bir de ği şiklik gösteren fakat daima az da olsa mevcut olan anhidrit. Fillik zon : İçinde % 5 den az kaolen, biotit veya potasyum feldispat olan kuarsserisit-pirit toplulu ğu. Arjilik zon : Kuvars,kaolen,montmorilonit, klorit, biotit. Propilitik zon : Klorit, kalsit, epidot, adularya, albit alterasyon toplulukları. Uyduda bulunan anomaliliklerin kontrolü Lojistik ko şulların sa ğlanması Varlı ğı bilinen bütün jeolojik birimlerin kontrolü GPS’e kodlanan önemli noktaların kontrolü Jip Jeolojisi (minimum 3 gün, bölgenin büyüklü ğüne ba ğlı olarak de ği şir) DEVAM DEVAM DEĞİL 3 Kimyasal analiz sonucu yüksek de ğerlerin tespit edildi ği lokasyonlarda IP yapılır. Sondaj yerleri belirlenir Sondaj logu hazırlama Karotlara ve el numunelerine fiziki denemeler yapılır Cut-Off Grade belirlenir Uyarı:Galeri Sistemi için tahkimat sisteminin kurulmasında önemlidir. Su ve drenaj denemeleri yapılmalı. Çok çatlaklı bir sistem varsa su basması olabilir. İlk De ğerlendirme ve Rezerv Hesabı Uygundur Uygun De ğildir Bölgenin tenörü uygun mu? Bölgenin rezervi uygun mu? Bölgenin jeolojisi uygun mu? Co ğrafik konum uygun mu? Kimyasak inputlar açısından fark var mı? Cevherdeki arz-talep nedir? Cevher satılabiliyor mu? Bölge topografik açıdan uygun mu? İklim ko şulları uygun mu? Daha az maliyet nasıl sa ğlanır? İşçi tespitinde güçlük var mıdır? 4