Genel Preaopratif Değerlendirme - 1 Peroperatif hasta değerlendirmesi Dr. Refik AYTENAmeliyat öncesi kardiovasküler değerlendirme Perioperatif MI %40 civar nda Erkekler 35 kad nlar 40 yaş üstü risk Sigara içme Beta reseptör blokaj iskemiyi azalt yorKonjestif kalp yetmezliği Akciğer ödemi için prediktifProspektif çal şma 254 HT ve DM’li hasta Elektif cerrahi Daha önce MI, kapak hastal ğ veya yetmezliği olanlarda %17 kalp yetmezliği Aorta stenozu Perioperatif mortalit %13 Hipovolemiyi Taşikardiyi Yeni gelişen atrial fibrilasyona tolerasyonu s n rlAorta ve mitral kapak yetmezliği Ventrikülde yüksek volume Ventrükülde kontraktibilite azal rMitralde darl k ve hipertrofik kardiomiyopati Taşikardi ve sol ventrikül boşalma yetersizliğinde orta derecede akciğer ödemi gelişme riskiyle karş karş yad rlar.MI Perioperatif iskemi için major risk İlk 30 gün yüksek riskKardiak risk indeks sistemi (CRIS) 3 PCO2 50 mm Hg yüksek 3 PO2 60mm Hg az 11 S3 gallop,juguler distansiyon, konjestif yetmezlik 3 Aorta darl ğ 10 6 ay içinde MI 5 Yaş 70 üstü Puan faktör3 aortik 3 intraabdominal 3 intratorasik 4 Acil ameliyat 3 Kreatinin 3 mg/dl üzerinde 3 Üre 50mg/dl üzerinde 3 Potasyum 3mEq/dl alt ndaCRIS S n flamas Class I: 0-5 puan Class II: 6-12 puan Class III: 13-25 puan Class IV: 26 puan üzeriS n flamaya göre komplikasyon oranlar 75 30 10 3 10 Abdominal aorta cerrahisi veya 40 yaş üstü diğer op 48 12 4 1 4 40 yaş üstü major non kardiak cerrahi 19 3 1 0,3 1 Minör cerrahi IV III II I baz40 yaş üstü EKG EKO Egzersiz testiPeroperatif kardiak ilaç kullan m kesilirse ACE inhibitörleri kesilirse konjestif kalp yetmezliği Diuretik kullan m hipokalemi ve hipovolemi Beta bloker kesilmesinde unstable anjina, taşiaritmi ve ani ölüm Taşikardi peroperatif s k karş laş l r Ağr , huzursuzluk, hipovolemi, ateş, anemiPreoperatif solunum sistemi haz rl ğ Solunum yolu hastal ğ olanlar ve pulmoner rezeksiyonlu hastalar n pulmoner fonksiyonlar incelenmeliPostoperatif rezidüel kapasite yetersizliği Atelektazi Pulmoner kompliansta düşme Taşipne (düşük tidal volume ile birlikte)Pulmoner morbidite bağ ms z risk faktörleri Üst abdominal ve torasik insizyonlar Ameliyat süresinin uzamas Altta yatan solunum hastal ğ Sigara içme Ameliyat öncesi beslenme yetersizliğiVenöz tromboembolizm profilaksisi Yaş Obezite Tromboembolik hastal k Variköz venler Sigara Major cerrahi MI Stroke Aktive protein c direnci Antifosfolipid antikoru Antitrombin III yetmezliği Disfibrinogenesis Heparin activated trombositopeni Hipervizkosite send.Devam Hemosistinemi Lupus antikoagulasyonu Myoliferatif hastal k trombositopeniProfilakside kullan lan ajanlar Düşük doz unfraksiyonize heparin Düşük moleküler ağ rl kl heparin İntermitan pneumonik kompresyon Oral warfarinKanama riski olan hastalarda yaklaş m Hikaye iyi al nmal İlaç kullan m öyküsü (alkol,aspirin,NSAI,oral antikoagulan) PT, a PTT, Trombosit INR 2,5-3 Heparin yar lanma ömrü (90 dk)Antibiotik proflaksisi Steroid profilaksisiPeroperatif mai ve moniterizasyon Kristaloid? Kolloid? CVP, pulmoner bas nç Kan ve ürünlerinin transfüzyonu (Hb: 8- 10mg/dl)GİS profilaksisi % 20 stress gastriti H2 blokerler sukralfat