5 - Halk Sağlığı Prof.Dr. Mualla Aykut Soru Örnekleri Çözümleme Prof. Dr. Mualla AYKUT ( Ö RNEK SORULAR) S n f: D ö nem II I Konu: Anne S ü t ü n ü n Ö nemi Ve Emzirme Tekni ği SORU 1: Bebek ............................ emzirilmeli ve g ü nl ü k emzirme say s en az ................kez olmal d r. Yukar da emzirme s kl ğ ve g ü nl ü k emzirme say s ile ilgili olarak verilen ifadede, bo ş luklara uygun ifadeler hangi se ç enekte do ğru verilmi ş tir? A. 1-2 saat ara ile, 13 B. 2 saat ara ile, 12 C. 3-4 saat ara ile, 8 D. 2-3 saat ara ile, 10 E. Her istedi ğinde, 10 CEVAP 1: D ü nya Sa ğl k Ö rg ü t ü ; anne s ü t ü ve emzirmeye ile ilgili yay nlar nda bebeklerin gece ve g ü nd ü z her istedi ğinde, g ü nde en az 10 kez emzirilmesini ö nermektedir . Bu nedenle do ğru cevap E se ç ene ğidir. Kaynak : World Health Organization . Optimal duration of exculisive breastfeeding : A Systematic Rewiew .WHO/NHD/01.0 .. World Health Organization , Geneva , 2001.S n f: D ö nem II I Konu: Kronik hastal klar n ö nlenmesi nde beslenmenin ö nemi SORU 2. Kronik hastal klar n ö nlenmesi i ç in g ü nl ü k diyetteki tuz ve kolesterol miktar ü st s n rlar s ras yla ne kadard r? A. 5 gm tuz, 250 mg kolesterol B. 3 gm tuz, 500 mg kolesterol C. 4 gm tuz, 350 mg kolesterol D. 5 gm tuz, 300 mg kolesterol E. 8 gm tuz, 200 mg kolesterol CEVAP 2. D ü nya Sa ğl k Ö rg ü t ü ; Kronik Hastal klar n Ö nlenmesi İ ç in Toplumsal Beslenme Hedeflerinde g ü nl ü k tuz al m n n 5 gramdan az ve diyetteki g ü nl ü k ko l esterol miktar n n 300 miligramdan az olmas n ö nermektedir. Bu nedenle do ğru cevap D se ç ene ğidir. Kaynak: WHO. Diet Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases . WHO Tecnical Report Series 6, Geneva 2003.S n f: D ö nem II I Konu: Yeterli ve Dengeli Beslenme S ORU 3 . Besin gruplar ndan “s ü t ve s ü t ü r ü nleri grubu” i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi do ğrudur? A. Kalsiyum, iyi kaliteli pro tein ve baz B grubu vitaminlerden zengindirler. B. C vitamini, karotenler ve posa bak m ndan zengindirler C. Kalsiyum, demir, B grubu vitaminlerce zengindirler. D. Demir, protein C ve A vitaminince zengindirler. E. Enerji, Protein, B vitaminleri ve Karotence zengindirler. CEVAP 3 . S ü t ve s ü t ü r ü nleri grubu yiyecekler (s ü t, yo ğurt, peynir t ü rleri, lor, çö kelek ); protein , kalsiyum, B 2 , B 12 vitaminlerinden zengindirler . S ü t ve s ü t ü r ü nleri yiyecekler hayvansal yiyeceklerdir . Hayvansal yiyeceklerdeki proteinlerinv ü cutta kullan lma oran y ü ksektir, yani protein kalitesi y ü ksektir. Bu nedenle do ğru cevap A se ç ene ğidir. Kaynak: Sa ğl k Bakanl ğ Temel Sa ğl k Hizmetleri Genel M ü d ü rl ü ğü , Hacettepe Ü niversitesi Beslenme ve Diyetetik B ö l ü m ü . T ü rkiye ’ ye Ö zg ü Beslenme Rehberi. Ankara, 2004.S n f: D ö nem II I Konu: Toplumda Beslenme Sorunlar n n Saptanmas nda Y ö ntemler S ORU 4 . Beden kitle İ ndeksi 35 ve Bel/Kal ç a oran 1.5 olan bir erkek i ç in hangi se ç enek do ğrudur? A. Bu erkek hafif ş i ş mand r ayn zamanda abdominal ş i ş mand r. B. Bu erkek ş i ş mand r ayn zamanda abdominal ş i ş mand r. C. Bu erkek morbid ş i ş mand r, abdominal ş i ş manl k yoktur. D. Bu erkek normal a ğ rl ktad r ve g ö beklidir. E. Bu erkek hafif ş i ş mand r bel/kal ç a oran normal de ğerdedir. C EVAP 4. Beden Kitle İ ndeksi (BK İ ) De ğerlendirmesinde; BK İ < 18.5 Protein Enerji Malnutrisyonu , 18.5 -19. 9 Normal kabul edilebilir , 20.0 – 24.9 Normal, 25.0 - 29.9 Hafif Ş i ş man, > 30.0 Ş i ş man olarak de ğerlendirilir. Bel/Kal ç a Oran n n De ğerlendirilmesinde ; Bel /Kal ç a Oran Erkeklerde 1.0 ’ n, Kad nlarda 0.8 ’ i n ü ze ri Abdominal Ş i ş manl k olarak de ğerlendirilir. Bu ne denlerle, sorunun do ğru cevab A se ç ene ğidir. Kaynak 1. Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment . Oxford University Press , Newyork , 1990. Kaynak 2 . Pekcan G. Bireysel Beslenme Durumunun De ğerlendirilmesi İ ç inde Diyet El Kitab 4. Bask . Ed. Baysal A, Bozkurt N, Pekcan G, Besler H ve Ark. Hatipo ğlu Bas m ve Yay m Tic. Ltd. Ş ti. Ankara, 2002, s. 65-116 .