Biyo Kimya Proteinler, Peptidler ve Aminoasitler - 1 PROTEİNLER, PEPTİDLER VE AMİNOASİTLER Prof. Dr. Ahmet MENGİESANSİYEL VE ESANSİYEL OLMAYAN AA Bitkiler, mikroorganizmalar ve mantarlar azot • metabolizmas nda ototrofturlar. Gelişmiş organizmalar k smen heterotroph durlar. • Ancak esansiyel olmayan AA leri sentezleyebilirler. Hayvansal organizmalar taraf ndan • sentezlenemeyen tüm AA d şar dan al nmalar gerekir. Bunlara eksojen AA ler veya esansiyel AA denir.KROMOPROTEİNLER Kromoproteinler basit proteinlerle renkli bir • prostetik gruptan kurulmu şlard r. Bu grupta hemoglobin, myoglobin, sitokromlar ve flavoproteinler vard r. Hemoglobinin prostetik grubu hem dir.Hem demir • kapsayan porfirin bileşiğidir.Porfirinler özellikle demir ve mağnezyum ile birleşirler. Hemoglobin Türevleri : Oksihemoglobin(hb02), • Karbonmonoksi H. (HbCO), Azot monoksit H. (HbNO), KarboH.(CO2 li hemglobin say labilir.SARILIK Safran n renkli maddesi olan biluribin in plazmada • toplanmas (=bilirubinemi) idrarla ç kar lmas (=bilirubinüri), deri ve mucozada oturarak bu dokular boyamas haline (=icterus) ad verilir. Sar l k nedenlerine göre üç grubta incelenir . A- Mekanik sar l k:Safra yollar n n taş, parazit, ur gibi • nedenlerle t kanmas sonucu oluşur. B- Hepatoselüler Sar l k :Karaciğer hücresinin hasar • sonucu kandan al nan biluribin işlenememesiyle oluşur. C- Hemolitik Sar l k: Karaciğer normaldir. Eritrosit • parçalanmas artm şt r.TÜREV PROTEİNLER İlk iki grupta (Basit ve Bile şik P.) yer alan • proteinlerin belirli etkilerle de ğişmeleri sonucu oluşan proteinlerdir. A- Primer T ürev P. : (= Denat üre P.) peptid • bağlar na dokunmadan protein molek üllerini değiştirebilen etkilerin ürünleridir. Is , asit ,UV ş nlar gigi etkilerle oluşurlar. B- Sekonder T ürev P. : Peptid ba ğlar n k smen • y kan etkilerin ürünleridirler. Molek üllerin büyüklüğüne g öre Proteoz(=alb ümoz), pepton ve peptid isimlerini alan sindirim ürünleridirler.