Viroloji Rabies - Kuduz - 1 Rabies KuduzRhabdoviridae familyas ndaki cinsler Cins virus konakç Vesiculovirus Vesicular stomatitis Indiana virus Memeliler Vesicular stomatitis New jersey virus Vesicular stomatitis Alagoas virus Cocal virus Piry virus Chandipura virus Isfahan virus Pike fry rhabdovirus Spring viremia of carp virus Lyssavirus Rabies virus Memeliler Mokola virus Lagos bat virus Duvenhage virus European bat lyssaviruses 1 ve 2 Australian bat lyssavirus Ephemerovirus Bovine ephemeral fever virus Memeliler Novirhabdovirus Infectious haematopoetic necrosis virus Memeliler Cytorhabdovirus Lettuce necrotic yellows virus Bitkiler Nucleorhabdovirus Potato yellow dwarf virus Bitkiler Rabies Virus Rhabdoviridae familyas genus L y s s a v i u s (l y s s a : latincede H rs, iddet demektir) Zarfl mermi eklindedir 5 yap sal proteini bulunur SS RNA, segment ve polarite yok 12,000 nucleotidRabies Virus Zarf nda G protein spike (ç k nt ) bulunur ve bu hücreye tutunmay sa lar Nucleokapsid: viral nukleoprotein (N), viral RNA Matrix (M) proteini Transkriptaz (L) proteini, yap sal olmayan proteinler (NS) Rabies bula ma Hayvandan hayvana: Kuduz hayvanlar ayn veya farkl türlere s rma veya t rmalama yoluyla bula t r r Farkl genotip yakla m : Farkl genotipe sahip Kuduz viruslar farkl bölgelerde farkl türlerde infeksiyonlara neden olabilir Bölgesel viral de i im sonucu co rafik bariyer Baz olgularda konak türü de i ip farkl rlerde bula malar olabilir Bula ma Köpeklerde bula mada birinci s rada kediler ise 2. s radad r Köpek-kediler a land için vah i ya am hayvanlar rezervuard rlar Sokak hayvan olan ülkelerde sokak kedi ve köpekleri vah i ya amdan virus al rlar Yarasalar virusu bula t rabilir. Bula mada ABD ve Kanadada rolü % 10 civar ndad r. Yarasalardaki kuduz virusundaki varyasyonlar ciddi problemdir ve ölümlere Bula ma Hayvanlar veya insanlar s r labilir nsanlara genellikle hayvanlardan bula r Kontrol alt na almak için bölgedeki rezervuar hayvan türü saptanmal d r Baz hayvanlar di erlerine oranla daha risklidir Baz bölgelerde yay lmada tek tür hayvan rol oynayabilirBula ma Kuzey amerika: vaj i karnivorlardan raccoon, skunk ve farkl yarasa türleri Orta amerika ve Kanada: Çizgili skunk Quebec, Ontario: k rm z tilki Arizona: Gri tilki Texas: Gri tilki Hammond GW (Principles and Practice of Pediatric Infectious diseases)Amerikada Kuduz kökeni %92 vah i ya am, %7.4 evcil hayvanlar Raccoon: %36.3 Skunk: %30.5 Yarasa: % 17.2 (yarasadaki variant viruslar) Tilki: %6.4 Kedi: %3.8 Köpek: %1.2Trükiyede vakalar n çoğunluğu köpek ve kediler. Sadece bir yarasa vakas ndan şüpheleniliyor.Amerikada baz türlerde kuduz virusu varyantlar ve dağ l m Rupprecht CE, The Lancet Infectious Diseases Vol 2 June 2002Bula ma Karayipler: Mongoose Avrupa:k rm z tilki ran: Kurt Afrika: Çakal Hammond GW (Principles and Practice of Pediatric Infectious diseases)Kuduz virusunun yay lmas nda rol oynayan hayvanlar n Dünyada bölgesel dağ l m Rupprecht CE, The Lancet Infectious Diseases Vol 2 June 2002 Raccoon ormanlarda ya ayan sosyal hayvand r. Genellikle k rsal yerle im bölgelerinde bulunur Ço unlukla ayak bölgesinden s r rSkunk Amerikada virusu yayan bir başka rezervuard rA productive pathogenesis cycle of animal rabies: virus entry into peripheral nerves via a bite, movement to the central nervous system resulting in encephalitis, and transit to the salivary glands, mediating infection of another host. Rupprecht CE et al, The Lancet Infectious Diseases Vol 2 June 2002K rsal kesimlerde tilkiler rabies yay lmas nda rol oynayabilirGri Tilki: 2002 de Teksasda vakalara neden olmuştur