Suni Tohumlama Reprodüktif Endokrinoloji - 2 FSH Etkisiyle Follikül Geli iminin Uyar lmas ve Follikül çi Östrojen Sentezinin Ba lamasYükselen Östrojen Seviyelerine Ba l Olarak D / ç Semptomlar ve Endometriumda ProliferasyonÖstrojen Salg s n n Artmas ve kincil FSH Yükseli i ile Birlikte Hipofiz Ön Lobunun Uyar lmasGnRH Stimulasyonuna Ba l K sa Süreli Yüksek LH Sal n m / Graaf Follikülünün Olgunla mas ve OvulasyonuGeli en CL dan Progesteron Sekresyonunun Ba lamas ve Endometriumda Sekresyon DönemiGebelik Gerçekle medi inde Siklusun 16/17. Günlerinde Endometriumda PGF2 ? SenteziTers Ak ile Uterus Venas ndan PGF2 ? n n Ovaryum Arterine Geçi iPGF2 ? Etkisiyle CL un Regresyonu Sonucu Kan Progesteron Seviyesinin Dü mesinek Östrus Siklusu S ras nda Kan Hormon Parametrelerindeki De i imler Ovaryumda Graaf FollikülüOvulasyondan 2 gün Sonra Ovaryumun Görünümü Ovulasyon YeriOvulasyondan 3 Gün Sonra Corpus Luteum Geli imi Gelişen Corpus LuteumlarSiklusun 6. Gününde Geli mekte Olan Corpus LuteumÖstrustan 7 Gün Sonra Geli mi Bir Follikül ve Siklik Corpus LuteumSiklusun 8-12 Günleri Aras Aktif Corpus LuteumSiklusun 20. Gününde Geli en Graaf Follikül ve Regrese Corpus Luteum Geli en Graaf Follikül Regrese Corpus LuteumDo umdan 4 Ay Sonra Suböstruslu Bir ne in Ovaryumunda 5 Farkl Siklus Periyoduna Ait Corpus Luteumlar Corpus Albicans Regrese Corpus Luteum Yeni Geli en Corpus Luteum leri Derecede Regrese Corpus LuteumFolliküler Geli imneklerin Östrus Siklusu S ras nda Dominant Folliküllerin Dönü ümü Progesteron LH Etkile imi 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 Progesteron (ng/mL) LH (ng/mL) Siklus günleri 228 316 310 309 145 55 Sal n m Aral (dakika)Tabii ve Sun i Tohumlaman n Optimal Zamanlanmas çin Östrus semptomlar n n Seyri proöstrus Vulva dudaklar nda i me Vagina giri i slak östrus kanama ovulasyon Uygun de il Östrus bitimi Östrus ba lang c ans olabilir Gerginlik, ba rma Di er ineklerin atlamas na müsaade Vulva dudaklar ödemli, hiperemik pliksel ve renksiz müköz ak nt (Çara) 0 4 8 24 16 12 20 28 36 40 32 44 18 10 6 saat Uygun de il Tabii tohumlama için en uygunzaman Uygun tohumlama zamanOvulasyon, Fertilizasyon, Embriyonal Geli imler ve Bölgeleri